Skelbimai: 877-459-0909
Reklama: 877-702-0220  
Prisijungti Registracija
Daugiau 
 

10/26/2018

LR Garbės konsulato ,,Metų žmogus“ – Kongreso narys Peter Roskam
Šių metų spalio 14 dieną, sekmadienį, Lemonte, Pasaulio lietuvių centre vykusiame metiniame „Draugo“ pokylyje LR Garbės konsulo JAV dr. Jono Prunskio kvietimu dalyvavo Kongreso narys Peter Roskam. Šiam garbingam svečiui už pastangas stiprinant JAV bendradarbiavimą su Lietuva ir Rytų Europa bei už jo nuopelnus sveikatos priežiūros politikos srityje buvo įteiktas LR Garbės konsulato Aspene (CO) „Metų žmogaus“ apdovanojimas. Sveikindamas pokylio dalyvius ir svečius Kongreso narys sakė: „Maža lietuvių tauta yra tokia stipri ir tiek daug pasiekusi, kad ją pavyzdžiu laiko daugelis didelių valstybių.“

Daugiau
10/26/2018

Akimirkos iš labdaros bėgimo
Šių metų rugsėjo 30 d., sekmadienį, Čikagos priemiestyje Elgin esančiame parke ,,Festival“ vyko bėgimas „Let's Move Elgin 5K/10K 2018“, kurį jau kelinti metai remia ir jame dalyvauja LR Garbės konsulas JAV dr. Jonas Prunskis su žmona Terri. Bėgimo metu surinktos lėšos skiriamos Čikagos Šiaurės-Vakarų priemiesčių benamiams vaikams.

Daugiau
10/26/2018

Organizacija „Vaiko vartai į mokslą“ paminėjo veiklos 20-metį
Sekm., spalio 21 d.  Pasaulio lietuvių centro Lemonte didžiojoje salėje (dabar vadinamoj Banių šeimos salėje) vyko kasmetiniai org. „Vaiko vartai į mokslą“ lėšų telkimo „Derliaus pietūs“. Popietės vedėja Audra Kubiliūtė Daulienė pasveikino visus popietės dalyvius. Ji priminė, kad šiemet organizacija mini 20 m. veiklos sukaktį ir perskaitė kai kurių organizacijos remiamų dienos centrų Lietuvoje linkėjimus ta proga. Nuoširdžių žodžių buvo tokių, kaip gauti iš Ruklos: „Ačiū Dievui, kad esate, darbuojatės, nes be jūsų paramos ir pagalbos būtų labai sunku dirbti vaikų labui...“. Tylos minute buvo prisiminti į amžinybę iškeliavusieji organizacijos nariai ir remėjai.

Daugiau
10/26/2018

Rudenėlio šventė
Krintant auksaspalviams lapams Čikagos lituanistinė mokykla, pamažu irgi ėmė puoštis. Ruduo įsisiautė ir į pačią mokyklą – visos klasės gražiai pasipuošusios rudeninėmis spalvomis, foje puikuojasi gražiausių spalvų oranžuotė, žmonėse virte verda kraujas, jie trykšta gyvybe ir energija.

Daugiau
10/26/2018

Renginys renginį veja...
Gražią spalio popietę generolo Teodoro Daukanto jūrų šaulių kuopa taipogi sukvietė didelį būrį svečių ir tėvynainių iš Čikagos apylinkių, mat kuopa švenčia 55 metų jubiliejų. Svečius pasveikino kuopos vadas, vėliau žodį perdavė garbingam svečiui iš Lietuvos – Lietuvos šaulių sąjungos vadui Gintarui Koryznai. Po šio svečio gražių linkėjimų, kuopos šaulius sveikino į Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje suvažiavimą atvykę svečiai – Klaipėdos 3-iosios rinktinės vadas Rolandas Lukšas ir šaulių sąjungos įkūrėjo Vlado Putvio-Putvinskio klubo prezidentas šaulys Stasys Ignatavičius.

Daugiau
10/19/2018

Čikagos lietuvių „Rotary“ klubo dešimtmetis
„Lietuviškas Rotary klubas turės savo specifines veiklos kryptis, neprieštaraujančias Rotary judėjimo tikslams ir atitinkančias klubo narių lūkesčius. Rotary klubas sieks tikslų ir plėtos veiklą šiose srityse: (1) skirs didelį dėmesį ir stiprins bendravimą su Lietuva, Lietuvos „Rotary“ klubais per įvairius tiesioginius bei bendruosius Rotary International projektus, siekiant padėti ir Lietuvai, ir lietuvių bendruomenei Chicago bei stiprinant Lietuvos ir JAV verslo ar kultūrinius ryšius …“, – taip vieną iš svarbiausių Čikagos lietuvių „Rotary“ klubo veiklos krypčių 2008 m. kovo 25 d. įvardijo pirmasis Čikagos lietuvių „Rotary“ klubo (angl. Rotary Club of Chicagoland Lithuanians) prezidentas Saulius Janušonis. Nuo tada prabėgo dešimt metų. Lietuvių „Rotary“ klubas – vienintelis lietuvių rotariečių klubas Jungtinėse Amerikos Valstijose – ne tik neišnyko, bet jau dešimtmetį sėkmingai veikia, svariai prisidėdamas prie vietos bendruomenės ir Lietuvos bei jos žmonių fizinės ir dvasinės gerovės.

Daugiau
10/19/2018

Brighton Parke pagerbtos lietuvybės puoselėtojos
Spalio 7 dieną Brighton Parko parapijoje JAV Lietuvių Bendruomenės padėkos raštais ir Istorijos klubo medaliu buvo apdovanotos lietuvybės puoselėtojos už savo nenuilstamą lietuvišką veiklą.

Daugiau
10/19/2018

Lietuvių Fondo pokyliui artėjant
Jau tapo gražia tradicija, kasmet, atėjus rudeniui, rengti Lietuvių Fondo (LF) pokylį. Pernai 55-metį atšventęs Fondas, toliau žingsniuoja lietuvybės liepsnos nušviestu keliu. 2018 metais paramai ir stipendijoms Lietuvių Fondas patvirtino rekordinę – 1,101,156 dol. –  sumą. Tikrai yra kuo pasidžiaugti.

Daugiau
10/12/2018

Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopos 55-mečiui
1954 metais atkūrus Lietuvos šaulių sąjungą tremtyje (dabar – Išeivijoje), ėmė steigtis šaulių daliniai Toronte, Čikagoje, Detroite, Monrealyje, Bostone, Niujorke ir kituose JAV ir Kanados miestuose. Šauliškumo idėjos pasiekė Australiją, Argentiną, Vokietiją ir Didžiąją Britaniją, kur įsisteigė LŠST skyriai, kuopos, rinktinės... Sovietiniams okupantams nepavyko užgesinti Vlado Putvinskio, Mato Šalčiaus ir kitų Lietuvos didžiavyrių uždegto Lietuvos šaulių sąjungos laužo. Šauliškumo ir jo ideologijos kibirkštys atgimė ir įsiliepsnojo nauju laužu Išeivijoje.

Daugiau
10/12/2018

PDPD veiklos dešimtmetis
Po dešimt metų veiklos Psichologinės ir dvasinės paramos draugija (PDPD) kasmetinio suvažiavimo nutarimu sustabdė savo veiklą. Nuo pat įkūrimo pradžios organizacijai vadovavo Ziono lietuvių liuteronų parapijos kunigas dr Valdas Aušra.   Draugijos nariai visus šiuos metus talkino lietuvių bendruomenei savanoriškai. Veikla Į draugijos veiklą buvo įsitraukę psichologai, kunigai, socialiniai darbuotojai, gydytojai, draudimo agentai, žurnalistai ir kitų veiklų atstovai, pasirengę spręsti psichologines, socialines ir kitas bendruomenės atstovų problemas. Draugijos nariai budėdavo prie pagalbos telefono linijos, spręsdavo besikreipiančiųjų problemas. Kasmet, o kartais ir du kartus per metus buvo rengiamos savitarpio paramos grupės turintiems problemų šeimoje. Buvo kviečiama ateiti pasitarti su profesionalais, kurie padeda pamatyti situaciją tokią, kokia yra. Stengtasi nepalikti bendruomenės narių vienų su savo problemomis. Buvo rengiamos grupės ir seminarai atskirai moterims, norint padėti joms integruotis į aplinką, pasitikėti savimi, išmokti rasti išeitį iš susiklosčiusių situacijų. Draugija rengė seminarus ir skaitė paskaitas gedėjimo ir kitomis temomis, sprendė socialinės paramos ieškančiųjų klausimus. Reikia pažymėti, kad visi draugijos renginiai buvo nemokami. Per dešimt veiklos metų Psichologinės ir dvasinės pagalbos draugijai pavyko pakeisti bendruomenės požiūrį į psichologines problemas. Dabar drąsiai ieškoma pagalbos, kreipiamasi į specialistus, dairomasi paramos spręsti dvasines krizes. Per dešimtmetį psichologijos studijas baigė ir veiklos praktiką pradėjo daugelis draugijos narių. Jie daro profesionalią įtaką lietuvių bendruomenės psichologiniam sveikatingumui. Problemų turinčiam asmeniui lengviau susikalbėti ir jas spręsti su specialistu, kuris kalba ta pačia kalba. Nariai Psichologinės ir dvasinės paramos draugijos nariais įvairiu laiku buvo žinomi savo srities specialistai. Grupes ir seminarus rengė psichologės Pranutė Domanskienė, PhD, Aušra Tauginaitė (LPC), psichologė Rasa Cicėnienė, psichologė, jogos instruktorė Inga Wilke, paskaitas skaitė Nora Aušrienė (kapelionė), Saulena Antanavičienė (NCC, LCPC). Pagalbos telefono linijos veikla atsakingai rūpinosi kunigas dr Valdas Aušra, Juozas Polikaitis, Živilė Jerominienė, Aneta Markutė-Kastrickienė, seselė Pranciška, kuri vėliau sugrįžo tarnauti į Lietuvą. Grupės veikloje aktyviai dalyvavo kunigas Antanas Saulaitis, kunigas Liudas Miliauskas, kunigas Vilius Dundzila,  kunigas Antanas Baniulis. Socialinė darbuotoja Vilija Aukštuolis, draudimo specialistė Elena Ablingytė sprendė daugelio besikreipusiųjų socialines problemas, gydytojas Andrius Kudirka talkino savo srities klausimais.  Daug patarimų, kaip pagelbėti besikreipusiems, suteikė Daiva Karuža. Draugijoje dirbo Daiva Piščikaitė, Martynas Aukštuolis,  Rūta Šmulkštienė, Daina Čyvas, psichologė Laima Zavistauskienė, Deimantė Katiliūtė, advokatė Krtistina Wayne, Juozas Križinauskas, Aušra Ąžuolaitytė. Informaciją apie draugijos veiklą viešino Onutė Radzevičienė ir Vilma Kava. Draugijos narius jungė noras padėti artimui, suteikti emocinę paramą kiekvienam ieškančiąjam. Psichologinės ir dvasinės paramos draudijos narių nuomone, per dešimt metų draugija padėjo daugeliui ieškoti ir rasti dvasinės paramos specialistų. Psichologinių problemų sprendimų klimatas lietuvių bendruomenėje per dešimtmetį pasikeitė, ir tai yra ir draugijos nuopelnas. Vilma Kava

Daugiau
10/05/2018

Metų žmogus M. Gudynas – didžios širdies žmogus
Sekmadienį, rugsėjo 30 dieną Balzeko lietuvių kultūros muziejuje įvyko kasmetinės, jau 52-osios Metų žmogaus pagerbimo iškilmės. Muziejaus prezidentas ir direktorių taryba 2018-ųjų Metų žmogumi išrinko LR Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktorių Marijų Gudyną. Nors buvęs LR generalinis konsulas Čikagoje M. Gudynas šiuo metu gyvena Lietuvoje, tačiau kaip tik šiuo metu jis buvo suplanavęs komandiruotę į JAV. Sekmadienį atvykęs į muziejuje surengtą pokylį, jis neatrodė atitolęs nuo JAV lietuvių bendruomenės reikalų. Daugelis svečių norėjo nors trumpai su juo pasikalbėti, užduoti rūpimus klausimus. Visi dalyviai buvo pakviesti rinktis likus valandai iki pokylio pradžios. Kokteilių, vyno ir užkandžių buvo pateikta pagrindinėje muziejaus ekspozicijos salėje. Susirinkusieji turėjo puikią progą besišnekučiuodami apžiūrėti muziejuje veikiančias parodas. Į pokylį atvyko gerokai per šimtą žmonių, tarp kurių buvo garbės svečiai Michael J. Madigan, Illinojaus Atstovų rūmų pirmininkas, John Shimkus, JAV Kongreso narys, LR ambasadorius JAV ir Meksikai Rolandas Kriščiūnas, LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius su žmona Egle, JAV prezidento administracijos patarėjas, LR garbės konsulas dr. John Prunskis.    Pokylio šeimininkas, muziejaus įkūrėjas Stanley Balzekas Jr. bei šie garbės svečiai į antrojo aukšto salę, kur vyko apdovanojimas, koncertas ir vakarienė, buvo kviečiami po vieną. Juos plojimais pasveikimo visi susirinkusieji.   Prieš prasidedant iškilmėms, svečiams dainavo Čikagoje viešintis garsus lietuvių solistas, tenoras Vaidas Vyšniauskas. Vieną dainą su juo padainavo ir vakaro viešnia solistė Nida Grigalavičiūtė. Jiems akompanavo muzikologas prof. Darius Kučinskas. Vakaro vedėja Sigita Balzekas, pristatydama M. Gudyną, minėjo daugelį jo nuopelnų susijusių su Amerikos lietuvių veikla. Taip pat su dideliu dėkingumu prisiminė ir tai, kad būdamas generaliniu konsulu Čikagoje, jis konkrečiais darbais padėjo muziejui įgyvendinti ne vieną projektą. Metų žmogaus apdovanojimą M. Gudynui įteikė praėjusių, 2017 Metų žmogus Lietuvių meno ansamblio vadovas Darius Polikaitis Savo kalboje M. Gudynas prisipažino buvęs nustebintas ir pradžiugintas dėl šios jam suteiktos garbės. Jis sakė, kad tą apdovanojimą priima kaip visų Lietuvių Bendruomenės narių bendro darbo įvertinimą. Į pokylį M. Gudynas ir pats atvyko su gražia dovana. S. Balzekui Jr. jis įteikė vėliavą su Vyčiu. ,,Vytis simbolizuoja tai, kas mes esame ir kam mes atstovaujame. Tikiu, kad tas vaikinas ant žirgo skries virš muziejaus pastato, o jį matydami daugelis čia atėjusių žmonių didžiuosis. Džiaugiuosi, kad 1000 metų skaičiuojančios Lietuvos vėliava plevėsuos Abraham Lincoln ir kitų didžių amerikiečių bei lietuvių žemėje”, – sakė 2018-ųjų Metų žmogus. Ta proga jis įteikė ir LR Užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus padėką vienam iš vakaro svečių – Rimui Baniui. Ministras šiam žmogui padėkojo ,,už prasmingą dalyvavimą lietuvių bendruomenės gyvenime ir svarią paramą lietuvybei”. Tą vakarą Metų žmogus sulaukė daugybės sveikinimų. Vieni iš jų skambėjo iš tribūnos, kiti buvo išsakyti privačiai. ,,M. Gudynas yra didelis, turintis didelių idėjų, o svarbiausia – didžios širdies žmogus”, – sakė generalinis konsulas M. Bekešius. Kalbėtojai įvertino ir Balzeko lietuvių kultūros muziejaus veiklą. J. Shimkus sakė, kad naujoji muziejaus paroda ,,For Freedom…” jį labai sudominusi. Apžiūrėjęs parodą jis pripažino sužinojęs ir tokių dalykų, apie kuriuos iki šiol nebuvo girdėjęs. Pavyzdžiui, apie knygnešių veiklą Lietuvoje spaudos draudimo laikotarpiu. Ambasadorius R. Kriščiūnas pasidžiaugė ne tik M. Gudyno veiklos įvertinimu, bet ir muziejaus darbais. Jis paminėjo, kad naujoji Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui skirta paroda ,,For Freedom…” netrukus bus pristatyta Washingtone. Pokylio svečiai mėgavosi Audros Januškienės įmonės ,,Bravo Bites” maistu, Algimanto ir Ligitos Barniškių muzika, šoko, šnekučiavosi ir džiaugėsi, kad šių Metų žmogaus pagerbimo iškilmės po dvejų metų pertraukos vėl buvo sugrąžintos į nuo seno įprastą  tradicinę vietą – po muziejaus stogu. Muziejaus informacija

Daugiau
10/05/2018

Romanas – iš noro parodyt pasauliui Rusijos skriaudą Lietuvai
Jau tampa tradicija, kad Kalifornijoje gyvenanti lietuvių kilmės rašytoja Birutė Putrius  savo naujas knygas pristato Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. Antrosios šios autorės neseniai išleistos knygos „The Last Book Smuggler“ pristatymas vyko šeštadienį, rugsėjo 22 dieną. Šį kartą, kaip ir į pirmojo  B. Putrius romano ,,Lost Birds“ sutiktuves, muziejuje surengtas prieš dvejus metus, susirinko nemažai rašytojos talento gerbėjų. Dalis jų į renginį atėjo dar ir todėl, kad norėjo susitikti savo buvusią bendraklasę – rašytojos vaikystė ir mokyklos metai prabėgo Čikagoje. Renginio dalyvius pasveikino muziejaus įkūrėjas Stanley Balzekas Jr. Direktorė Rita Janz pristatė „The Last Book Smuggler“ autorę B. Putrius, pasidžiaugė jos draugyste su muziejumi. Rašytoja susirinkusiems trumpai papasakojo apie tai, kaip ir kodėl atsirado knyga. Viena iš priežasčių – noras parodyti amerikiečių skaitytojams, kiek kančios  ir žalos Lietuvai atnešė didžiosios kaimynės Rusijos priespauda. ,,Pasaulis žino apie nacių nusikaltimus. Tačiau palyginti mažai arba nieko nekalbama apie tai, kiek stiprybės prireikė lietuviams atsilaikyti prieš carinę, vėliau komunistinę Rusiją, kad mūsų kalba ir kultūra išliktų“, – sakė B. Putrius. Ji turėjo ir daugiau paskatų imtis knygnešystės temos: rašytojos senelis Mykolas Putrius buvo knygnešys. Nors pačiai B. Putrius jau neteko susitikti senelio, tačiau jos tėtis mokėjo taip įdomiai papasakoti apie tuos laikus, kad tie pasakojimai nuolat žadino dar jaunos būsimos rašytojos vaizduotę. ,,Lietuvoje, kai pasakiau, kad mano romanas – apie knygnešius, daugelis neparodė didelio susidomėjimo ta tema. Tačiau amerikiečiai apie tai nieko nėra girdėję. Jiems yra įdomu. Juk toks reiškinys, kaip knygnešystė, buvo būdingas tik Lietuvai. UNESCO jį paskelbė nacionaliniu paveldu“, – sakė B. Putrius. Knygoje „The Last Book Smuggler“ pasakojama apie lietuviškos spaudos draudimo laikmetį ir lietuvių pasipriešinimą šiam draudimui – knygnešių ir daraktorių (slaptų lietuvių kalbos mokytojų) veiklą. Romano centre – vienos lietuvių šeimos istorija, kurioje vyriausias jos narys Viktoras Varnas yra knygnešys. Jam padeda anūkė Ada. Pasakojimo siužetą pagyvina dviguba meilės istorija, bei to laikmečio, XX a. pradžios įvykių, kaimo buities ir papročių aprašymai. B.Putrius susitikimo dalyviams perskaitė skyrių, kuriame pasakojama, kaip senasis Viktoras, pajutęs mirties artėjimą, nusprendžia iš anksto užsisakyti karstą. Karstadirbys sutrinka, nes jam pirmą kartą tenka matuoti karstą ne mirusiam, o gyvam žmogui. Tačiau tai dar ne visas šios pasirengimo išeiti anapus istorijos keistumas. Į mirusiųjų pasaulį susiruošęs senolis nusprendžia tą šviežiai pagamintą karstą išpiešti piešiniais, vaizduojančiais jo paties gyvenimo įvykius. Ištapytas karstas primena Viktoro dukraitės kraičių skrynią. Rašytoja ir šiame romane lieka ištikima savo nusiteikimui į siužetą įpinti magiškojo realizmo žanrui būdingų elementų. Romane pasakojama, kaip iš Rusijos, Smolensko miesto sugrįžusi Viktoro dukra Kotryna, pati to nenorėdama, parsiveža  lagaminuose pasislėpusį ,,domovojų“. Rusų kilmės bildukas sėkmingai ima siautėti lietuviškuose Viktoro ir jo šeimos namuose, gąsdindamas ir šeimininkus, ir jų svečius. Putrius sako, kad nerealistinio pasakojimo epizodai jos kūryboje atsirado iš susižavėjimo magiškojo realizmo atstovo Lotynų Amerikos rašytojo Gabriel Garcia Maquez ir žydų kilmės autoriaus Isaac Bashevis Singer kūriniais. ,,The Last Book Smuggler“ yra pirmoji būsimos trilogijos knyga. Antroji – ,,Winter Flowers“, jau yra sukurta, tad turėtų pasirodyti gana greitai. Joje veikia tie patys personažai, tik veiksmas vyksta jau kitame kaime apie 1910-1918 metus. Trečioji trilogijos dalis pasakos įvykius nuo Lietuvos valstybės atkūrimo iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos. „Aš turiu parašiusi nemažai rankraščių. Tačiau juos užbaigti, perrašyti vis trūkdavo laiko. Būdama jaunesnė, savo laiką skyriau darbui, vaikams, šeimai. Kai išėjau į pensiją, tuomet grįžau prie kūrybos“, – sakė rašytoja. Į šį susitikimą su skaitytojais Balzeko lietuvių kultūros muziejuje atvyko ir jos suaugę vaikai Anna ir Max bei brolis Vytautas. Susitikimo dalyviai turėjo nemažai klausimų knygos autorei: svečiams buvo įdomu, kaip ji rinko istorinę medžiagą savo kūriniams, kaip kilo mintis papasakoti apie gyvenimo paveikslais dekoruojamą karstą, ar rengiamasi išversti knygas į lietuvių kalbą. Kai kažkas iš salės pasakė, kad pats įdomiausias personažas yra senolis Viktoras, autorė prisiminė su šio veikėjo kūrimu susijusią istoriją. Pagal B. Putrius sumanymą, pasiligojęs Viktoras turėjo mirti pačioje romano pradžioje – trečiajme skyriuje. Tačiau rašytojos vyras griežtai tam pasipriešino: ,,Ką tu padarei? Nužudei įdomiausią charakterį“. Teko Viktorą Varną atgaivinti ir leisti jam dar šiek tiek pagyventi.   „Esu miesto vaikas, tačiau rašau apie kaimo žmones. Todėl tai, ką parašydavau, norėdama pasitikrint, siųsdavau paskaityti savo tėčiui, broliams. Jie man patardavo. O kai pirmą kartą nuvažiavau į Lietuvą ir pamačiau Rumšiškes, man ten buvo taip įdomu sužinoti apie senąją Lietuvos kaimo buitį, kad nesinorėjo niekur išvažiuoti. Aš tik vaikščiojau po tas trobas ir visko klausinėjau“, – prisiminė B. Putrius. O dar vienu savo kūrybos pagalbininku ir konsultantu rašytoja laiko profesorių a. a. Joną Balsį, kuris dar Pirmosios Respublikos metais Lietuvos kaimuose buvo surinkęs daug tautosakos, o Antrojo pasaulinio karo pabaigoje traukdamasis per Vokietiją į Ameriką, mokslininkas savo surinktą archyvą vežėsi kartu. Baltimorėje gyvenęs mokslininkas rašytojai siųsdavo savo išleistas nedideles tautosakos knygeles, kuriose buvo nušviesti ir lietuvių kaimo papročiai. Nors oficiali knygos pristatymo dalis buvo palyginti neilga, tačiau jai pasibaigus, žmonės ilgai nesiskirstė. Susidarė nemaža eilė norinčiųjų nusipirkti knygą ,,The Last Book Smuggler“ ir gauti B. Putrius autografą bei dar kažko paklausti, pasikalbėti asmeniškai. Į klausimą, ar bus koks nors paslaptingas ir neįprastas personažas spaudai rengiamoje „Winter Flowers“ knygoje, rašytoja prasitarė, kad šiame romane yra sukūrusi paslaptingą senųjų žodžių šnabždėtoją, į kurią pagalbos kreipsis Pirmojo pasaulinio karo verpetuose atsidūrę Lietuvos kaimo žmonės. Laukiame būsimos trilogijos tęsinio. Virginija Petrauskienės tekstas ir nuotraukos

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu