Daugiau 
 
02/22/2022

Vasario 16-osios minėjimas Brighton Parko apylinkėje
Vasario 16-osios minėjimas vyko sekmadienį, vasario 13 dieną, kartu su kunigo Gedimino Keršio atnašautomis šv. Mišiomis. Šventės metu Brighton Parko parapijos choras giedojo specialias giesmes Lietuvai, bei su visais dalyviais iškilmingai sugiedojo Lietuvos himną.

Daugiau
02/17/2022

Vasario 16-osios minėjimas Gedimino lituanistinėje mokykloje
Praėjusį šeštadienį, vasario 12 dieną GLM kartu su Waukegan – Lake County Apylinkės bendruomene paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną – Vasario 16-ąją. Į minėjimą atvyko Gen. konsulė Čikagoje Sigrida Mulevičienė, Šaulių Sąjungos Išeivijoje atstovai, kunigas Gediminas Keršys. Programoje dalyvavo ne tik mūsų mokyklos mokiniai, kurie šoko ir deklamavo eiles, bet ir Tautinių šokių kolektyvas „Laumė“ bei atvykę Milvokio lituanistinės mokyklos „Nauja karta“ vaikai, kurie dainavo labai gražias dainas.

Daugiau
02/03/2022

Pirmosios Misijos mišios lietuviškai nekalbantiems parapijiečiams
Šeštadienį misijoje buvo aukojamos pirmosios šv. Mišios mūsų misijos nariams, nekalbantiems lietuvių kalba, taip pat mūsų angliškai kalbantiems draugams ir kaimynams. Ši iniciatyva pavyko nuostabiai puikiai, Dievas tikrai laimino mus! Džiaugiamės, kad šios Mišios sulaukė tokio gražaus atsiliepimo iš mūsų dvikalbių misijos šeimų ir gausaus tikinčiųjų skaičiaus, nepaisant to, kad tądien vyko tiek daug kitų svarbių renginių!

Daugiau
02/03/2022

Tauta gyvuos tol...
... kol gyvuos tautos atmintis. Su tokia mintimi Lemonto Maironio lituanistinės mokyklos mokytojai nutarė paminėti sausio 13 dieną. Įvykiai kurie įvyko prieš 31 metus vieni iš svarbiausių šiuolaikinės Lietuvos, o gal net ir Europos ar pasaulio istorijoje. Dar nežinia, kaip būtų pasisukęs istorijos ratas, jeigu ne tragiška 1991 sausio 13-oji. Ši diena ne tik dar stipriau apjungė Lietuvos žmones, žengiančius nauju Nepriklausomybės keliu, bet ir įrodė, kad mūsų tauta stipri dvasia, ir mes to verti. Jau niekas nesužinos, kas buvo tų 14-os didvyrių mintyse ir širdyse kai jie, beginkliai, savo kūnais bandė užtverti kelią sovietų tankams ir kareiviams. Bet argi tai svarbu? Svarbu, kad jų pasiaukojimas giliai palietė visų širdis... Pilna Vilniaus Katedros aikštė žmonių, atėjusių pagerbti. Gedulingos giesmės... gėlės... pagarba... Svarbu, kad mes visuomet prisimintume juos kaip tautos didvyrius. Nulenkime galvas jų atminimui...

Daugiau
01/26/2022

Čikagoje paminėtos Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 99-osios metinės
Lietuvos Šaulių Sąjungos Išeivijoje šauliai paminėjo Klaipėdos sukilimo 99-ąsias metines. 9 val. ryto rinkomės į Lietuvių Tautines kapines (8201 S. Kean Ave., Justice, IL 60458). Čia amžinam poilsiui atgulęs Jonas Polovinskas-Budrys – Klaipėdos krašto sukilimo vadas, Lietuvos žvalgybininkas, Klaipėdos krašto gubernatorius,  Lietuvos generalinis konsulas Niujorke, JAV. Kartu su grupe šaulių dalyvavo ir Čikagos evangelikų liuteronų Tėviškės parapijos kunigas Liudas Miliauskas. Prie Jono Budrio kapo žodį tarė jūrų šaulių kuopos „Klaipėda“ vadas Giedrius Bikulčius. Vėliau visi tylos minute pagerbė Jono Polovinsko-Budrio atminimą. Prasmingus žodžius tarė kunigas Liudas Miliauskas. Jis kalbėjo apie didvyrius, Jono Budrio vaidmenį sukilime, jo auką ir pasiaukojimą Klaipėdos kraštui ir Tėvynei bei ateities kartoms.  Pagerbimo ceremoniją baigė malda.

Daugiau
01/26/2022

Lemonte prisiminti 1991 m. sausio 13 dienos įvykiai
Sausio 16 d. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje (PLC), Lemonte vyko sekmadieninės Mišios, kurias laikė kunigas Vaidas Lukoševičius. Jų metu buvo paminėti Lietuvos laisvės gynėjai, kurie žuvo per 1991 metų sausio 13 dienos įvykius Vilniuje. Po mišių JAV lietuvių bendruomenės Lemonto apylinkės pirmininkė Violeta Valaitytė pakvietė susirinkusius į trumpą minėjimą, pagerbiant prieš 31 metus žuvusius Lietuvos didvyrius.

Daugiau
01/24/2022

Sekmadienio vigilijos Mišios su „Celestial Voices“ choru
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje yra nemaža asmenų ir šeimų, kurių vienas ar keli šeimos nariai nekalba lietuvių kalba ir todėl lietuviškoje misijoje negali pilnai dalyvauti šv. Mišių aukoje. Atsiliepiant į parapijiečių prašymą ir sielovadinį poreikį, nuspręsta, jog kartą per mėnesį Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje bus aukojamos sekmadienio vigilijos šv. Mišios anglų-lietuvių kalba.

Daugiau
01/19/2022

Poezijos ir fotografijų knygos pristatymas
     Sekmadienį, lapkričio 21d., Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo Parapijos salėje, Čikagoje (Marquette Parke, Nativity), įvyko naujai išleistos poezijos/fotografijų knygos „Rytmečio Rasa / Morning Dew“ pristatymas ir eileraščių skaitymas. Šios daugialypės, spalvingos knygos autorė yra Rasa Stefania Miliauskas, o kūrybinga knygos iliustratorė – Dalia Miliauskaitė Riley, Rasos sesuo.

Daugiau
01/13/2022

Tradicinis tarptautinis pagarbos bėgimas „Laisvės keliu“
Nepabūgę ledinių Čikagos vėjų, saulėtą žiemos sekmadienį Čikagos lietuviai susirinko paminėti Sausio 13-osios įvykių akcijoje-bėgime „Laisvės keliu“ Čikagoje, Mičigano ežero pakrantėje.

Daugiau
01/12/2022

Į 2022-uosius metus su „Šampano Brunch“
    Sausio pradžia... Dar vis vieni kitiems linkime sveikatos, kurios taip visiems reikia, sėkmės, laimės, santarvės, supratimo, meilės...     Sekmadienį, sausio 9 dieną, po Šv. Mišių  Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette parke, parapijiečiai skubėjo į Parapijos salę. Visus pasitiko šventiškai papuošta aplinka, šventės organizatoriai.

Daugiau
01/11/2022

Minėsime Laisvės gynėjų dieną
Sausio 8–17 dienomis Seime ir kitose Lietuvos vietose 31-ąjį kartą prisiminsime istorines 1991-ųjų akimirkas, Lietuvos gyventojų vienybę ir parodytą pasiaukojamą ryžtą prieš agresorių, ir pagerbsime žuvusiųjų už atkurtą valstybės Nepriklausomybę atminimą.

Daugiau
01/07/2022

Mūsų velti paukšteliai laiku ir sėkmingai nutūpė ant Lietuvos prezidentūros eglės
O viskas prasidėjo nuo elektroninio laiško. Kaip ir kiekvieną rytą užėjusi į savo elektroninį paštą, aptikau įdomų kvietimą prisijungti pasaulio lietuvių bendruomenes prie Lietuvos  pirmosios ponios Dianos Nausėdienės organizuojamos „Baltojo paukščio“ akcijos. Šiuo projektu buvo siekiama suburti lietuvius, išsibarsčiusius po visą pasaulį, bendrystei, kūrybiškumui, susitelkimui ir tiesiog smagiam, nuoširdžiam pasibuvimui prieš patį gražiausią metų šventinį laikotarpį – Šv.Kalėdas.

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu