Dr. R. Vito paskaita

Artėja Lietuvos Nepriklausomybės, Vasario 16 ir Kovo 11-osios, džiugios šventės, tarp kurių įsiterpia skaudūs Lietuvos okupacijos metai. Kol buvome „geležine uždanga“ atskirti nuo laisvojo pasaulio, JAV iškėlė Stimpsono doktriną – nepripažinti teritorijų užgrobimo jėga, bei remiantis šia doktrina 50 metų vykdė Baltijos valstybių aneksijos nepripažinimo politiką. Stimpsono doktrina kilo iš principo ex injuria jus non oritur (teisės pažeidimas nesuteikia jokių teisių ar naudos pažeidėjui). Doktrinos pagrindu tapo JAV Valstybės sekretoriaus Henry L. Stimsono 1932 metų nota Japonijos ir Kinijos vyriausybėms dėl Japonijos invazijos į Mandžiūriją.

Daugiau apie JAV ir Lietuvos ryšius Šaltojo karo metu papasakos Lituanistikos Tyrimo ir Studijų Centro (LTSC) Tarybos pirmininkas dr. Robertas Vitas. Mokslo daktaro laipsnį politiniuose moksluose jis įgijo Loyola universitete, kur specializavosi krašto apsaugoje, tarptautinėje teisėje ir normatyvinėje politinėje filosofijoje. Dr. Vitas išleido knygas The United States and Lithuania: The Stimson Doctrine of Nonrecognition; Civil-Military Relations in Lithuania Under President Antanas Smetona 1926-1940; ir dviejų tomų seriją U.S. National Security Policy and Strategy: Documents and Policy Proposals. Jis yra paskelbęs eilę mokslinių straipsnių Armed Forces & Society, Journal of Baltic Studies, Lituanus, Military Review, Presidential Studies Quarterly, Slavic Studies, Proceedings of the Institute of Lithuanian Studies ir kituose mokslo leidiniuose.

Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga (ALIAS) ir JAV LB Lemonto apylinkės valdyba kviečia visus š. m. sausio 29 d., sekmadienį, po 11-os val. šv. Mišių atvykti į pokylių salę pasiklausyti įdomios ir aktualios dr. R. Vito paskaitos. Bus kavutė.

Aurelija Dobrovolskienė

Susiję straipsniai

Galerijos „Siela“ vadovė Asta Zimkus: „Tebus šviesiau visiems“

Nors meno galerija „Siela“ garsiajame Čikagos ir apylinkių lietuviškos veiklos židinyje – Pasaulio Lietuvių Centre Lemonte – duris atvėrė tik prieš trejus metus, garsas apie čia minias tautiečių sutraukiančius renginius jau seniai skrieja per Atlantą. Galerijos vardą vis dažniau mini ne tik JAV lietuviai, bet ir meno ž
daugiau

Tarptautinėje parodoje Čikagoje pristatyta Lietuvoje gaminama produkcija

Birželio 9 d. – 11 d. Čikagos McCormick Place parodų rūmuose vykusioje tarptautinėje parodoje „FMI CONNECT 2015“ buvo pristatomi ir lietuviški produktai. Šiam tikslui į Čikagą atvyko verslininkų iš Lietuvos delegacija bei žemės ūkio ir komercijos atašė JAV Vaidotas Ašmonas, prie jų prisijungė lietuviškų maistą impo
daugiau

Apie 2014 metų Europos lietuvių dvasininkų suvažiavimą

Šių metų rugsėjo 8-10 dienomis Lietuvoje vyko Europos lietuvių dvasininkų suvažiavimas. Suvažiavimą sukvietė LVK delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai prel. Edmundas Putrimas. Suvažiavimas pradėtas šv. Mišiomis Dievo Gailestingumo šventovėje su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Antrąją dieną suvažiav
daugiau