Misijos svečias: žvilgsnis atgal ir į dabar

Taip gera ir miela sutikti žmones, su kuriais kartu keliavome trylikos metų kelionę. Jos metu, mieli misijos nariai, remontavome, gražinome bažnyčią ir kartu kūrėme bei gražinome savo sielos rūmus. Aš jums padėjau suprasti Dievo žodį ir kartu ieškojome kelių jo įgyvendinimui, o jūs man padėjote iš sovietmečio kultūros pereiti į pasaulinio lygmens kultūrą bei augti kaip asmenybei. Dievas gausiai laimino mūsų užmojus ir mes galėjome įgyvendinti savo planus. Per trylika metų visai eilei žmonių teko pabūti misijos taryboje bei finansų komitete ir atlikti šiuos didžiulius darbus, kurių dėka džiaugiamės gražia, patogia, šiuolaikine bažnyčia. Visi kiti žmonės palaikė projektus aukomis. Dėkoti būtų per maža, nes už rūpestį Dievo namais laukia dieviškasis atlygis. Kun. Algirdas Paliokas, SJ Sutiktieji misijos žmonės apipylė mane klausimais. Todėl dera į juos
daugiau

Archeologai aptiko Jėzaus apaštalų gimtąjį miestą

Šiaurės Izraelyje archeologinius kasinėjimus atliekantys ekspertai teigia, jog aptiko biblijinį Betsaidos miestą. Tikima, jog būtent šiame mieste gimė trys Jėzaus apaštalai. Archeologai žvejų kaimelio, kuriame pagal Naująjį Testamentą gimė Pilypas, Andriejus bei Petras, ieško jau kelis dešimtmečius. Prieš tai kasinėjimai buvo atlikti trijose kitose vietose, tačiau archeologų pastangos buvo nesėkmingos. Šią vasarą sėkmė atsigręžė į jų pusę. Komandai iš Niujorko pavyko aptikti Romos Imperijos laikų vonios griuvėsius, indus bei I-III a. monetas. Radiniai atitinka I amžiaus istoriko Juozapo Flavijaus kronikas. Pastarasis rašė, jog romėnų karaliaus Pilypo Herodo dėka, mažas Betsaidos kaimelis virto miestu. „Jis neminėjo ar Herodas miestą įkūrė kaimelio vietoje, ar kažkur netoliese, tačiau romėnų vonios aptikimas rodo, jog kažkada čia stovėjo miest
daugiau

Kunigų vienybės iniciatyva: padėkos ir vilties kryžius Lietuvoje

JAV Kunigų vienybė pasiryžo organizuoti jubiliejinio kryžiaus pastatymą Lietuvoje, Kryžių kalne, nuo visų lietuviškų parapijų Jungtinėse Valstijose, kur dar vyksta lietuviškos pamaldos. Tokių parapijų yra 16. Kryžiaus pastatymo intencija – PADĖKA IR VILTIS! Dėkosime už Lietuvos nepriklausomybę ir laisvę, taip pat dėkosime Dievui už mūsų parapijas, tikinčiuosius ir veikiančias organizacijas. Prašysime Dievą, Švč. Mergelę Mariją, šv. Kazimierą ir naująjį Katalikų Bažnyčios palaimintąjį kankinį arkivyskupą Teofilių Matulionį laiminti mūsų parapijas ir kolonijas JAV, kad jos ir toliau būtų stiprios tikėjimo ir lietuvybės skleidėjos. Mažas kryželis aplankys visas mūsų parapijas, kad drauge susitelktume maldai, kad jaustumės esantys viena katalikiška ir lietuviška šeima JAV, kuri gyvena Kristaus dvasia ir mūsų tautine tradicija. Per pašventinimo šventę š
daugiau

JAV katalikų parama Bažnyčiai vidurio ir rytų Europoje

JAV katalikų Vyskupų Konferencija paskyrė daugiau kaip 4 milijonus 800 000 dolerių 206 paramos projektams 22 vidurio ir rytų Europoje kraštuose. Paramos projektų tikslas – sustiprinti Bažnyčios pastoracines galimybes perduoti ir sugražinti tikėjimą. Blase‘as Cupichas Vidurio ir rytų Europos kraštai perėjo daugelį sunkumų patirdami carų, radikalių komunistų priespaudą, baisius nusikaltimus prieš žmoniją, revoliucinius, pilietinius ir pasaulinius karus. Žlugus Sovietų Sąjungai, vidurio ir rytų Europos kraštai stengiasi atkurti savo politines, socialines ir ekonomines struktūras. JAV katalikų Vyskupų Konferencijos metinė rinkliava už Bažnyčią vidurio ir rytų Europoje šiemet įvyko kovo 1-ąją tema – „Atstatyti Bažnyčią. Kurti ateitį“. Rinkliavą organizuojančios Vyskupų Konferencijos pakomisės pirmininkas, kardinolas Blase‘as Cupichas, Čikagos arkivy
daugiau

Arkivyskupas Teofilius Matulionis skelbiamas Palaimintoju

„Garbė lietuvių tautai, kuri davė tokį didvyrį!“ – apie vyskupą ir kankinį Teofilių Matulionį (1873-1962 m.) yra sakęs popiežius Pijus XI. Sekmadienį, birželio 25 d., jis bus paskelbtas Palaimintuoju. Planuojama, kad į Vilniaus Katedros aikštėje vyksiančias beatifikacijos iškilmes susirinks apie 50 tūkst. žmonių. Kankinys, Dievo tarnas Teofilius Matulionis – vos antrasis lietuvių kilmės Palaimintasis, tampantis Katalikų bažnyčios pripažintu pavyzdžiu viso pasaulio krikščionims. Pirmasis buvo Jurgis Matulaitis, Palaimintuoju paskelbtas 1987 m. Gintaras Grušas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas, Lietuvos vyskupų konferencijos (LVK) pirmininkas, įsitikinęs, kad beatifikacijos šventė yra svarbi ne tik mūsų šalyje, bet ir visame pasaulyje. „Ilgai lauktas tas tarptautinis pripažinimas ne tik T. Matulionio, bet jo asmenyje - ir mūsų Lietuvos istori
daugiau

Vyskupas Jonas Boruta kviečia švęsti Žemaičių vyskupystės jubiliejų

Rugpjūčio 19–20 d. Varniuose bus minimas Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 m. jubiliejus ir Telšių vyskupijos penktasis Eucharistinis kongresas. Ta proga Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ kreipiasi į renginių dalyvius. Konstancos visuotinio Bažnyčios Susirinkimo metu 1413 metais buvo priimtas nutarimas siųsti legatus vyskupus vadovauti žemaičių krikštui, o 1417 metais Medininkuose (dabartiniuose Varniuose) įkurti apsikrikštijusiems žemaičiams Žemaičių vyskupystės centrą. Ką šis reikšmingas nutarimas byloja mums, XXI amžiaus krikščionims, šiandien švenčiantiems tuos įstabius įvykius? Pirmiausia, tai mums primena, jog krikštas yra Dievo gerumo apraiška ir tikro gyvenimo pradžia. Gyvenimo, kuris yra dovana ir malonė. Turime būti dėkingi Dievui už šią malonę ir nuolat prašyti, kad Jis mums padėtų gyvenime atsižadėti piktojo vilionių ir visuomet sakyti D
daugiau

Bažnyčios lankymas ilgina gyvenimą?

Vanderbilto universiteto profesoriaus Marino Bruce‘o tyrimas rodo, jog religines apeigas lankantys žmonės gyvena ilgiau ir yra rečiau varginami streso. „Tyrimo metu išsiaiškinome, jog bažnyčios lankymas daro teigiamą poveikį sveikatai, ypač 40-65 metų amžiaus žmonėms,“ – aiškino Bruce‘as. Tyrimas rodo, jog vidutinio amžiaus žmonės, kurie lanko bažnyčias, sinagogas, cerkves ar kitas garbinimo vietas, sumažina savo mirtingumo riziką 55 procentais. Tyrimas buvo išspausdintas gegužės 16 dieną „Plos One“ žurnale. „Žmonės, kurie niekada nelankė bažnyčios, buvo dvigubai labiau linkę mirti ankstyva mirtimi negu tie, kurie bažnyčioje lankėsi bent kartą per pastaruosius metus,“ – kalbėjo Bruce‘as. Bruce‘as yra socialinės elgsenos mokslininkas ir vienas pagrindinių tyrimo autorių. „Esu įšventintas dvasininkas, todėl visada suku galvą apie dvasinės
daugiau

Mirė T. Leonas Povilas Zaremba SJ

2017 m. gegužės 22 d., eidamas 94-uosius metus, iš kurių 69 tarnavo kaip kunigas ir 64 buvo Jėzaus Draugijos narys, Kaune mirė t. Leonas Zaremba – žmogus, studijavęs penkiose šalyse ir dirbęs net šešiose abiejų Amerikos žemynų valstybėse. Leonas Povilas Zaremba, Jono Zarembos ir Karolinos Dragūnaitės sūnus, gimė 1923 m. spalio 17 d. Šeduvoje, šeimoje buvo trečias vaikas iš penkių. Lankė pradžios mokyklą Šimonyse ir Kupiškyje, mokėsi Panevėžio gimnazijoje, kurią baigė 1941 m. Trumpai dirbo Panevėžio savivaldybės įstaigoje ir Kalnapilio alaus gamykloje. 1942 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir studijavo Vytauto Didžiojo universiteto filosofijos fakultete. Pirmaisiais teologijos studijų metais (1944–1945 m.) mokėsi Eichštato (Bavarija) kunigų seminarijoje kartu su kitais iš Kauno karo metais nusiųstais klierikais. Trejus metus studijavo
daugiau

Jėzus liko su mumis

Jėzaus įžengimo į dangų iškilmė (Šeštinės) kai ką gali klaidinti. Todėl svarbu gerai įsiklausyti ir apmąstyti tuo metu Jėzaus pasakytus žodžius. Atsiskyrimas įvyko ant kalno, tačiau tai nebuvo Jėzaus įsėdimas į kosminį laivą ir išvykimas į kitą pasaulį. Klaidinga būtų galvoti, jog Jėzus iškeliaudamas paliko mus vienus likimo valiai. Įsiklausykime šia proga Jėzaus pasakytų žodžių: „Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“ (Mt 28, 20). Jėzus čia pabrėžia ne atsiskyrimą nuo visų ir palikimą, bet apie buvimą visur su mumis visais. Simboliškai nurodyta Jėzaus su apaštalais susitikimo vieta – ant kalno. Biblijoje kalnas yra simbolinė Dievo apsireiškimo ir susitikimo su Dievu vieta. Iš aukštai atsiveria plačiausi horizontai, begaliniai toliai. Ant Sinajaus kalno Mozė sutiko Dievą. Nuostabūs palaiminimai – nuo Palaiminimų kalno (Mt 5, 1). Atsi
daugiau

Pirmoji dvasinė pagalba patekus į krizinę situaciją

Ką pirmiausia turite padaryti patekę į krizinę situaciją? Vieną dieną, man skaitant Evangelijos pagal Joną 14, 15 ir 16 skyrius, Viešpats pateikė atsakymą į šį klausimą. Jn 16:1 Jėzus sako: „Aš jums tai pasakiau, kad nepasipiktintumėte.“ Pagal Morkaus evangelijos 4:17 eilutę , kai žmogus pasipiktina, Šėtonas pavagia iš jo Dievo Žodį. Kitaip tariant, kai tu pasipiktini, Dievo Žodis liaujasi skleidęs gyvybę teikiančią galią tavo gyvenime. Kai tu pasipiktini, kai įsižeidi, Žodis nustoja veikęs. Taigi Evangelijos pagal Joną 14, 15 ir 16 skyriai yra santrauka to, ką turite žinoti užėjus krizei, kai jūsų tikėjimas išbandomas. Jeigu tai jums netinka šiuo momentu, pasilaikykite – pravers. Kiekvienas iš mūsų turi tai žinoti. Mes turime būti išmokyti šių atsargumo priemonių, prieš ištinkant krizei. Kai ištinka krizė, jūsų pirmoji reakcija – pirmas dalykas, ką padarote
daugiau