Daugiau 
 
09/10/2021

Svaja Vansauskas-Worthington: „Lietuva nusipelno būti žinoma“
Svaja Vansauskas-Worthington – čikagietė, tačiau jau daug metų gyvena Aliaskos (Alaska) valstijoje. Su vyru Robert Nelson Worthington užaugino 7 vaikus – Daivą, Gajų, Arą, Monty-Mykolą, Norą, Gają, Aidą ir būrį anūkų. Alaska Pacific University, o vėliau University of Alaska, Anchorage, dėstė anglų kalbą. Šiuo metu gyvenanti Chugiak, Svaja 2003 m. parašė straipsnį, kuriame išsamiai aprašytas jos senelio Stasio Šilingo, kovojusio už Lietuvos nepriklausomybę, gyvenimas. S. Šilingas – buvęs Teisingumo ministras Augustino Voldemaro ir Juozo Tūbelio ministrų kabinetuose. Ši moteris negali būti be veiklos. Nuo 2013-ųjų S. Worthington – Lietuvos Respublikos garbės konsulė Aliaskos valstijoje. O štai visai neseniai Chugiak ji atidarė lietuvių muziejų-biblioteką. Apie jos veiklą, sumanymą atidaryti lietuvišką muziejų tolimojoje Aliaskoje ir kalbamės su Svaja Vansauskas-Worthington.

Daugiau
09/03/2021

Jubiliejinė studijų ir poilsio savaitė Kennebunk, Maine
Nuo 1971 m. lietuvių pranciškonų vasarvietėje Kennebunk, Maine yra rengiamos Rytinio pakraščio Sendraugių ateitininkų Studijų ir poilsio savaitės. Į jas suvažiuoja suaugę lietuvių katalikų ateitininkų organizacijos nariai su savo šeimomis ir svečiai iš rytinio JAV pakraščio, Kanados, ir iš toliau.

Daugiau
09/03/2021

„Viva Europa“ prikėlė visą kartą
Sveikiausias tautos sprendimas priimamas tada, kai bet kur pasaulyje gyvenantys jauni lietuviai randa atsakymą į tą amžiną klausimą „Kas aš esu?“. Mūsų tautos šaknys senos ir giliai įaugusios, medžio kamienas tvirtas, šakos plačios, nuo Lietuvos pasiekiančios visus pasaulio kraštus. Mus vienija gyva sveika tauta, šeima, kalba ir tikėjimas. Tačiau to mūsų gyvavimo ateitį norom nenorom lems jaunų žmonių pasirinkimas atsakant į klausimus „Kas aš esu?“ ir netgi „Kas mes esame?“. Kiekviena karta turi pasirinkti, ką iš praeities norės išsaugoti, branginti ir perduoti būsimai kartai, t. y. savo vaikams ir vaikaičiams. Taip pat svarbu, kiek pastangų bus dedama siekiant įgyvendinti tą pasirinkimą.

Daugiau
09/01/2021

108-eri vienijimosi lietuvybės vardan metai Rytinėje Pensilvanijoje
Kuomet 1914-ųjų vasarą Pensilvanijos angliakasiai lietuviai nutarė bent kartą metuose susiburti draugėn, ne veltui buvo pasirinktas Žolinės savaitgalis...rugpjūčio 15 d. netgi buvo uždarytos anglių kasyklos, kad visi galėtų atšvęsti Lietuvišką Dieną. Tais metais surengtas pirmasis piknikas, o jį padėję suorganizuoti du kunigai Vincentas Dargis ir dr. Francis Augustaitis visus kvietė „susivienyti bendrai draugystei, dainuoti lietuviškas dainas, prisiminti mūsų tautos tradicijas nuo senų neatmenamų laikų“. Ilgainiui Lietuvių diena Rytinėje angliakasių Pensilvanijoje virto daugiskaita, persimetė į Lakeside ir galų gale Lakewood parkus, kuriuose kasmet rugpjūtį dalyvaudavo tūkstančiai mūsų tautiečių.

Daugiau
08/25/2021

Aptarti svarbūs klausimai ir užmegztas bendradarbiavimas
Rugpjūčio 15 d. Lietuvos Garbės konsulas dr. Jonas Prunskis Aspene, CO susitiko su JAV Kongreso nare iš Miami Maria Salazar. Per susitikimą buvo diskutuota apie JAV-Izraelio santykių stiprinimą. Garbės konsulas J. Prunskis skatino litvakus aplankyti Lietuvą – susitikime dalyvavusių Schottensteinų senelis emigravo į JAV iš Lietuvos prieš Pirmąjį pasaulinį karą ir buvo sėkmingas verslininkas. Su Kongreso nare Maria Salazar buvo aptarta, kaip Lietuva galėtų padėti Kuboje gyvenantiems piliečiams atsikratyti „demokratinio socializmo“ ir siekti laisvės. Kongreso narė turėjo konkrečių idėjų šiuo klausimu, buvo sutarta ateityje toliau bendradarbiauti gvildenant šią ir kitas politines aktualijas.     LR Garbės konsulato Aspene, CO informacija

Daugiau
08/20/2021

J. V. Gaila: „Gimiau lietuviu, juo ir baigsiu gyvenimą”
Chemikas, visuomenės veikėjas, lietuviško radijo valandėlių ir lietuviškos spaudos bendradarbis Juozas Vytautas Gaila (Gailevičius) pernai minėjo 90-ąjį gimtadienį. Gimęs Virbalyje, gimnaziją baigęs Diepholz (Vokietijoje], gyvenimo negandų buvo nublokštas į JAV. Loyola kolegijoje (Baltimore, Meryland) studijavo chemijos mokslus ir įgijo  bakalauro laipsnį. 1959–1992 metais dirbo įvairiose JAV ir Didžiosios Britanijos bendrovėse vyriausiuoju chemiku, technikos direktoriumi ir įmonių vadovu. Nuo 1961-ųjų aktyviai dalyvavo JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) veikloje. Buvo JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkas, po to – Krašto valdybos pirmininkas, vėliau – JAV LB Kultūros tarybos pirmininkas. Nuo 1993 metų J. V. Gaila – Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) valdybos atstovas Lietuvoje, o nuo 1996-ųjų – PLB vicepirmininkas. J. V. Gaila – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordino kavalierius.

Daugiau
08/13/2021

Paskui svajonę su Lietuva širdy
Lengvai bendraujantis, meniškos sielos Saulius Marijus Udra vadinamojoje svajonių šalyje JAV gyvena ilgiau kaip 20 metų, bet Lietuva jam lieka svarbiausia. Ir ne veltui Centrinio New Jersey apylinkė didžiuojasi turinti tokį aktyvų renginių dalyvį, reiklų ir stiprų, inovatyvų, pilietišką bei tvirtos nuomonės apylinkės narį – jis savo indėliu padėjo tvirtai gyvuoti šiai lietuvių bendruomenei. 2011 metais jam įteiktas apdovanojimas „Centrinio New Jersey lietuvis” tai įrodo. Su Sauliumi Marijumi Udra kalbamės apie lietuvių bendruomenės veiklą ir kaip atsiranda noras joje dalyvauti, apie patriotizmą, kartų skirtumus ir, žinoma, apie laimę.

Daugiau
08/03/2021

Šviesą neša ateities kartoms
Teologijos mokslų daktarei, profesorei Aldonai Lingertat ką tik buvo paskirta 2021 metų JAV LB Švietimo Tarybos Nusipelniusio švietėjo premija. Šios talentingos, bet kuklios moters indėlis į JAV lietuvių bendruomenės veiklą išties yra reikšmingas. Skaitytojų dėmesiui – pokalbis su viena iš Bostono Šv. Petro lietuvių misijos vadovių, Neringos stovyklos Vermonte direktore prof. Aldona Lingertat.

Daugiau
07/23/2021

Monsinjoras A. Kontautas: „Svarbiausia būti žmogumi“
Monsinjoras Albertas Kontautas (Al Contons) ilgametis Bostono šv. Petro lietuvių bažnyčios klebonas ir kunigas yra pirmosios bangos emigrantų vaikas. Gimęs Pietų Bostone, toje pačioje bažnyčioje jis buvo pakrikštytas ir įšventintas į kunigus. Būsimasis prelatas augo lietuviškoje aplinkoje, tad jam visada buvo svarbūs parapijos žmonės, jų džiaugsmai ir rūpesčiai. JAV Lietuvių Bendruomenės 70-mečio proga kalbiname Bostono šv. Petro lietuvių bažnyčios kleboną emeritą ir ilgametį Amerikos lietuvių „Kunigų vienybės“ sąjungos pirmininką Albertą Kontautą.

Daugiau
07/07/2021

Susitikimas su Ambasadore Nikki Haley
2021 m. birželio 23 d. Lietuvos garbės konsulas JAV dr. Jonas Prunskis susitiko su buvusia JAV Ambasadore Jungtinėse Tautose ir buvusia Pietų Karolinos gubernatore Nikki Haley. Buvo diskutuota apie opioidų epidemiją, JAV sveikatos priežiūros sistemos padėtį ir apie Kinijos bei Rusijos keliamus pavojus, pasikeista nuomonėmis apie 2022 metais JAV vyksiančius rinkimus.

Daugiau
07/07/2021

Prof. J. Zdanys: „Mano pareiga padėti mūsų tautai”
Jonas Zdanys – angliškai ir lietuviškai rašantis poetas, vertėjas, Sacred Heart University (Fairfield, Connecticut) anglų literatūros profesorius. Su profesoriumi Jonu Zdaniu kalbame apie kūrybą, dabartinę literatūrą, vertimus.

Daugiau
06/24/2021

Nelik abejingas, arba pamąstymai po pokalbio su dukra
Šeštadienio rytas: kava ir tyla, geras laikas perbėgti akimis „Facebook“ žinutes, vis dar gajus žinių portalus. Matau pažįstamą mėlyną skelbimą: ,,Artėja JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) Tarybos rinkimai. JAV LB yra vienintelė organizacija, atstovaujanti visiems Amerikoje gyvenantiems lietuviams bei jų šeimų nariams. Taryba – jos svarbiausias padalinys, atsakingas už visą veiklą. NELIK ABEJINGAS.“ 

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu