Daugiau 
 

Jubiliejinė studijų ir poilsio savaitė Kennebunk, Maine

09/03/2021 Aidas

Nuo 1971 m. lietuvių pranciškonų vasarvietėje Kennebunk, Maine yra rengiamos Rytinio pakraščio Sendraugių ateitininkų Studijų ir poilsio savaitės. Į jas suvažiuoja suaugę lietuvių katalikų ateitininkų organizacijos nariai su savo šeimomis ir svečiai iš rytinio JAV pakraščio, Kanados, ir iš toliau. Šiemet, jubiliejinei savaitei, po metų pertraukos, rugp. 7-14 dienomis, vieni trumpiau, kiti visai savaitei, suplaukė daugiau nei pusšimtis dalyvių, tačiau tik iš įvairių JAV valstijų – California, Colorado, Connecticut, Florida, Illinois, Maine Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania. Savaitės kapelionas buvo JAV užaugęs pranciškonas kun. Jonas Puodžiūnas, kuris jau šešerius metus gyvena ir eina atsakingas vyriausio pranciškonų ekonomisto pareigas Romoje, kuris galėjo suderinti per savo apsilankymą JAV vizitą pranciškonų namuose Wisconsin ir atvykti į studijų savaitę Maine. Savaitę organizavo jau šešerius metus kartu dirbantis rengėjų komitetas.

Savaitės metu per paskaitas buvo progų gilinti žinias, pasidžiaugti kultūriniais vakarais – bendrauti, pusryčiauti ir vakarieniauti kartu (valgant ne tik omarus bet taip pat ir kugelį), melstis kartu, pasigrožėti lietuvių pranciškonų vasarviete ir gretimomis apylinkėmis, maudytis jūroje. Savaitės kapelionas kun. Jonas Puodžiūnas kasdien gražioje pranciškonų šventovėje laikė šv. Mišias, o Simona Smirnova suorganizavo nedidelį savaitės dalyvių chorelį, kuris giedojo per šv. Mišias, jai skambinant kanklėmis. Buvo progų prisiminti bei paminėti jubiliejus, pradedant su šių savaičių ruošos tradicija – pirmoji buvo surengta 1971 metais. Lietuvoje pradėto ir ten dabar leidžiamo „Ateities“ žurnalo 110 m. sukaktis buvo paminėta skaidrėmis ir plakatais, nes pusę savo amžiaus žurnalas buvo leidžiamas išeivijoje. Susipažinimo vakaro metu, ekrane matėsi savaitės dalyvių nuotraukos iš ankstesnių „Ateities“ numerių ir „Draugo“ ateitininkų skyriuje. Studentišku humoru „Ateities“ žurnalo skyriuje „Kreivose šypsenose“ kadaise reiškęsis bendradarbis Čiukas Dėlis (Antanas Sužiedelis) pasidalino naujos kūrybos eilėmis. Pal. Jurgio Matulaičio indelį visuotinei Bažnyčiai aptarė ses. Ignė Marijošiūtė, minint 150 m. nuo jo gimimo. Laima Vincė pasidalino ištraukomis iš rugsėjo mėn. leidžiamos ir jos sudarytos knygos apie Nijolės Bražėnaitės ir partizano Juozo Lukšo Daumanto 2 metų susirašinėjimą ir apie to laikmečio Lietuvos partizaninio gyvenimo aplinkybes, minint  Juozas Lukšos-Daumanto gimimo šimtmetį. Viena vakarinė programa buvo skirta atminti poeto Vytauto Mačernio gimimo šimtmetį. Jo „Vizijas“ pristatė Bostono dramos teatro artistai, Norbertas Lingertat, Birutė Šležienė, kanklėmis intarpus, o originalią kompoziciją pagal Mačernio „Rondo“ – Simona Smirnova. Lietuvių Katalikų Religinės šalpos tarnystės ir misijos veiklą (60 m. nuo įkūrimo) savo pranešimo metu priminė LKRŠ generalinė direktorė Jūratė Žukauskienė.

Turiningą savaitę taip pat pildė įvairūs kiti pranešimai. Teologijos daktarė Aldona Lingertat pristatė šv. Rašto ketverto moterų krizes ir jų išbandymus. Architektas Danius Glinskis aptarė šv. Patriko katedros Niujorke šešerių metų restauravimo projektą (kuriame jis dalyvavo). Kun. Jono Puodžiūnas OFM pristatė reportažą ir pasidalino įspūdžiais iš Romos, kaip sekasi popiežiui Pranciškui vairuoti šv. Petro laivą, nuo išrinkimo Popiežium iki šių dienų. Brolis James Paterson OFM Cap kalbėjo tema „Kanonų teisė: kodėl Bažnyčiai reikia taisyklių?“. Profesorius Saulius Sužiedelis aptarė „Ar galima pasitikėti istorija?“. Sociologijos doktorantė Andrėja Siliūnaitė pasidalino įžvalgomis apie pažiūras į viešąjį meną Lietuvoje. Ona Daugirdienė ir Živilė Vaitkienė pasidalino prisiminimais iš kelionės „Tėvų pėdsakai Vokietijoje“. Paskutinis savaitės pranešimas- gydytojo dr. Lino Vaitkaus žinios ir patirties pasidalinimas apie etikos klausimus ir sprendimus gyvenimo pabaigoje – kaip skiriasi įvairių kraštų sprendimai, kokie katalikų bažnyčios mokymai, kaip visi gali pasiruošti ir savo norus užfiksuoti oficialiuose dokumentuose.

Dėl pandemijos apribojimų ir sveikatos gairių, 2021 m. Studijų ir poilsio savaitėje buvo pakeitimų. Savaitės paskaitos, pranešimai ir parodėlės buvo rengiamos didžiojoje svečių namų salėje, ne įprastame posėdžių kambaryje. Negalėjo dalyvauti norimi paskaitininkai ar svečiai iš Kanados ar Europos. Profesionalaus lygio kultūrinius vakarus galėjo lankyti tik savaitės dalyviai ir jų svečiai; nebuvo galima, kaip anksčiau buvo daroma, kviesti vietinių Kennebunk gyventojų ir turistų. Negalėję savaitėje dalyvauti gali žiūrėti Šiaurės Amerikos ateitininkų svetainėje rengėjų įkeltus įrašus – šv. Mišių liturgijos ir Kultūrinės programos bei savaitės paskaitų ištraukas bei vaizdus: www.ateitis.org. Svetainėje taip pat galima rasti daugiau informacijos apie Šiaurės Amerikoje ateitininkų veiklą ir renginius.

Rytinio pakraščio sendraugių ateitininkų studijų savaičių rengėjai suvažiavimo vietai parinko lietuvių pranciškonų vasarvietę Maine valstijoje prieš 50 metų, ir kasmet vienai savaitei ten suplaukia norinčių rasti pusiausvyros tarp dvasinio ir protinio peno, ir laisvalaikio poilsio užsiėmimų. Užsiimti tikrai yra kuo – maudymasis svečių namų baseine ir netoli esančio jūroje, turistavimas miestelyje ir iškylos į gretimuose Maine muziejus bei parkus. Maine valstijoje gyvena lietuvių – ten veikia JAV Lietuvių Bendruomenės skyrius. Kennebunk ir joje esanti vasarvietė pritraukia Bostono ir kitų vietovių lietuvius, taip pat ne lietuvių kilmės turistus, atvykusius iš kitur. O kas domisi gali sužinoti daugiau apie šį Lietuvos kampelį Maine valstijoje, žemę kurią lietuvių pranciškonų įsigijo 1947 m., kur kadaise veikė šv. Antano berniukų gimnazija, buvo organizuojama jaunimo stovyklų, ir dar dabar puošia lietuvių dailininkų puošta katalikų koplyčia, o lauke – lietuviškas kryžius, kryžiaus keliai, daugel lietuvių skulptūrų bei meno darbų, ir kur galima įsigyti skanaus pranciškonų laikomų bičių medaus. Informaciją galima rasti: Franciscan Guest House svetainėje: www.franciscanguesthouse.com

2021 m. savaitės dalyvė Ramunė Kubiliūtė

Ramunės Kubiliūtės nuotraukos

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu