Skelbimai: 877-459-0909
Reklama: 877-702-0220  
Prisijungti Registracija
Daugiau 
 

Lemonto LB valdyba dirba tautiečiams

06/07/2019 Aidas

Praėjusio mėnesio antroje pusėje, Pasaulio lietuvių centre, Banio pokylių salėje, vyko kasmetinis JAV Lemonto apylinkės valdybos metinis ataskaitinis susirinkimas. Renginį organizavo LB Lemonto valdyba, susirinkimą vedė JAV krašto valdybos  Socialinių reikalų tarybos pirmininkas Juozas Polikaitis.

Be LB valdybos narių, susirinkime dalyvavo išeivijoje gyvenantys lietuvių bendruomenės nariai ir svečiai iš tolimesnių Amerikos rajonų. Renginio vedėjas J. Plikaitis susirinkusiems pristatė iš toliausiai atvykusius svečius: Vakarų Portland Oregon valstijos JAV lietuvių bendruomenės sekretorę Ingridą Misevičienę ir iš Kalifornijos – Raimondą ir Ričardą Kontrimus. Vedėjas pasidžiaugė, kad į LB susirinkimą atvyko ir PLC pirmininkas Linas Gilys bei direktorius Artūras Žilys, taip pat Čikagos apylinkės pirmininkė Ingrida Strokova, Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos narė Birutė Kairienė ir laikraščio „Draugas“ fondo pirmininkė Marija Remienė.

Susirinkimą invokacija pradėjo Palimintojo Jurgio Matulaičio misijos kunigas Algis Baniulis SJ. Tylos mintute buvo pagerbti Amžinybėn išėję JAV LB apylinkės nariai.

Renginio vedėjas J.Polikaitis perskaitė susirinkimo darbotvarkę, kuri, pagal dalyvių susitarimą, buvo vienbalsiai  priimta plojimais. Po to pristatyti praėjusių metų LB Lemonto valdybos nariai: nenuilstanti bendruomenės pirmininkė – Violeta Valaitytė, pavaduotoja – Alvyda Gudėnienė, sekretorė - Roma Lange, iždininkė – Nijolė Danielson, renginių organizatoriai – Vytautas Jagminas, Petras Valius, Vytautas Geštautas, Paulina Liauba ir atstovė sapaudai – Janina Sučylienė.

Sveikinimai LB valdybai

Renginio svečiai sveikino LB pirmininkę bei  jos komandą linkėdami ir toliau puoselėti lietuvybę išeivijoje, lietuviška dvasia auginti jaunąją kartą, didžiuotis esant lietuviais. Už lietuvybės puoselėjimą, bendruomenės būrimą, ilgalaikį bendradarbiavimą ir Lietuvos garsinimą PLC centro vardu L,Gilys ir A.Žilys  V. Valaitytei įteikė JAV LB  Lemonto apylinkei skirtą padėkos raštą. Sveikintojai LB valdybos nariams dėkojo už prasmingą darbą, savo laiką skiriant lietuvybės puoselėjimui, išsaugojimui. Padėkos žodį tarė ir gėlių puokštę LB pirmininkei įteikė ir B.Kairienė. Prie visų sveikinimų ir linkėjimų prisidėjo ir J.Polikaitis.

Po svečių pasisakymų LB valdybos sekretorė R. Lange perskaitė 2018 metų susirinkimo protokolą, kuris buvo vienbalsiai priimtas.

Darbai vardan Lietuvos

Pagal dienotvarkę LB valdybos pirmininkė V.Valaitytė skaitė metinį pranešimą, kuriame ji apžvelgė visus LB valdybos atliktus darbus, pasidžiaugė darnia savo komanda ir patikino, kad tik dirbant kartu galima atlikti didelius, išliekamus darbus. Ji sakė, kad per einamuosius metus buvo organizuota daug renginių: paminėta Tremties diena, kurią pravesti padėjo Vydūno fondo jaunimo grupė, vadovaujama Vidos Brazaitytės. Sukviesta gegužinė, kuri pernai sutapo su Joninėmis, ir šventė, pasak pranešėjos, buvo vykusi. Liepos 6-ąją paminėta Lietuvos Valstybės – Mindaugo karūnavimo diena. Pastarąjį renginį padėjo pravesti ir kitos organizacijos: Konsulatas, PLC ir meno galerija „Siela“. Anot pranešėjos, svarbiausia tai, kad kartu su tautiečiais Lietuvoje, Čikagoje buvo giedamas Lietuvos valstybės himnas.

V.Valaitytė pasidžiaugė, kad didelio susidomėjimo sulaukė lietuvių bendruomenės susitikimas su vaizdo filmų kūrėju Arvydu Reneckiu, susirinkusiems didelį įspūdį paliko jo parodytas dokumentinis filmas apie lietuvius, į JAV atvykusius prieš šimtą metų.

Savitai įdomus, ypač besidomintiems Lietuvos istorija, buvo susitikimas su inžinieriumi Rimantu Žemaitaičiu. Sklandžiai ir skaitlingai praėjo rugpjūčio viduryje vykęs Vidurio apygardos suvažiavimas, taip pat prasmingai buvo paminėta ir Sausio 13 – oji - Už laisvę kritusių diena. Vasario 16- osios proga Lemonto miestelyje buvo iškelta Lietuvos valstybės vėliava ir kartu su Čikagos apylinke buvo surengtas Lietuvos nepriklausomybės paminėjimas, kurio dalyvius LB valdyba vaišino pačių pagamintais sumuštiniais, kava ir saldumynais. Taip iškilmingai buvo paminėta ir Kovo 11- oji.

Baigdama darbų apžvalgą, pirmininkė pasidalino LB valdybos ateities planais šiems metams.

LB valdybos finansinius reikalus apžvelgė iždininkė N. Danielson. Socialinių reikalų skyriaus vedėjas Rimantas Dirvonis savo trumpame pranešime papasakojo apie jo vadovaujamo skyriaus veiklą. Jis pažymėjo, kad visos surinktos aukos išleidžiamos trečiadieniais demonstruojamiems filmams. Vedėjas pakvietė visus kuo gausiau dalyvauti filmų peržiūrose.

Revizijos kontrolės komisijos protokolą perskaitė N. Danielson, kadangi Liudas Šlenys, Regina Kulienė ir Irena Hirt – minėtos komisijos nariai - į susirinkimą neatvyko. Džiugu, kad komisijos parengtame pranešime akcentuota: „Visos JAV LB Lemonto apylinkės iždo pateiktos išlaidos yra pateisintos sąskaitomis, o išlaidų knygos tvarkingai vedamos“.

 Išlaidos didesnės nei pajamos...

Po pranešimų vyko diskusijos, į kurias aktyviai įsijungė susirinkimo dalyviai ir svečiai. B. Kairienė pasiūlė socialinių reikalų skyriui turėtų kompetentingą žmogų, kuris galėtų atstovauti teisės, sveikatos ir socialinių išmokų klausimais. Viena iš susirinkimo dalyvių pasiūlė apylinkės valdybai organizuoti Naujųjų metų sutikimo šventę. Po trumpų diskusijų, švenčių klausimą buvo pavesta spręsti LB valdybai. O diskusijų „vinis“ galėtų būti laikraščio „Draugas“ fondo pirmininkės M.Remienės retorinis klausimas iždininkei dėl gegužinės: „Jūsų išlaidos didesnės negu pajamos...“ . Kaip suprasti? N. Danielson  nuosekliai paaiškino, kaip  LB valdyba dirba lietuvių bendruomenės gerovei sakydama: „Mes neimame pinigų už bilietus ir kitas paslaugas renginio metu, mes aukojame savo laiką jums. Mes kainų kelti negalime...“ J. Polikaitis, antrindamas iždininkę, pakvietė aktyviau dalyvauti bendruomenės renginiuose, palaikyti paremti LB veiklą, kad visiems kartu, vardan bendro tikslo būtų smagiau ir geriau.  

Į diskusijas įsijungęs J. Polikaitis taip pat išsakė savo nuomonę paantrindamas prieš tai pasisakiusių mintis sakydamas, kad didesnėse BL apylinkėse turėtų būti asmuo, kuris galėtų daugiau rūpintis socialiais reikalais kiekvienoje apylinkėje, nes „mes sulaukiame prašymų padėti žmonėms, kuriems reikalinga konkreti pagalba. Bendruomenė sensta ir pagalbos vis dažniau reikia. Mūsų pareiga vieni kitiems padėti“. Baigdamas diskusijas, JAV LB Krašto valdybos, Socialinių reikalų tarybos pirmininkas J.Polikaitis pakvietė visus į tarybos sesiją, kuri šiais metais vyks Čikagoje, rugsėjo pabaigoje.

Visi susirinkime perskaityti pranešimai buvo priimti be pataisymų. Iš valdybos, jo paties prašymu, buvo išlydėtas Vytautas Jagminas. Jam buvo iškilminga padėkota už ilgametį darbą lietuvybės išlaikymui ir tautiškumo puoselėjimui.

Susirinkimo pabaigoje buvo vedėjas pakvietė siūlyti naujų narių į valdybą. Nesulaukus pasiūlymų, LB valdybai buvo suteikta tiesė koptuoti naujus narius, juos patvirtinant kitame susirinkime. Pasiūlymas buvo priimtas vienbalsiai. Susirinkimą vainikavo visų bendrai giedama lietuviška giesmė „Lietuva Brangi“ .  

Janina Sučylienė

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu