Apie Lietuvos istoriją – avangardiniu stiliumi

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje pristatyta leidyklos „Aukso žuvys“ dviem kalbomis išleista Kęstučio Nako knyga „Kai Lietuva valdė pasaulį“ („When Lithuania Ruled The World“). Skaitomos pjesės ištraukos Kur geriau, jei ne Balzeko lietuvių kultūros muziejuje galima pristatyti knygą, kurioje didžioji dalis veikiančių personažų yra Lietuvos istorinės asmenybės? Birželio 2 dieną, penktadienį, po darbų į muziejų susirinkę žmonės čia galėjo susitikti ne tik su knygos „Kai Lietuva valdė pasaulį“ („When Lithuania Ruled The World“) autoriumi, Čikagos Roosevelt University dramos profesoriumi Kęstučiu Naku, bei šios keturių dalių pjesės apie Lietuvos istoriją vertėja į lietuvių kalbą, Balzeko muziejaus darbuotoja Karile Vaitkute. Vakaro metu septynių profesionalių aktorių grupė, tarp kurių buvo ir K. Nako žmona Audrė Budrys, skaitė kūrinio ištraukas. Pje
daugiau

Popietė su konsulu Marijumi Gudynu

Bene paskutinis oficialus Čikagos lietuvių bendruomenės narių susitikimas su gerbiamu Lietuvos konsulu Marijumi Gudynu įvyko sekmadienį, birželio 11 d., Pasaulio lietuvių centre. Šį kartą puodeliui kavos su konsulu kvietė „Saulutės“ organizacija, kurios trumpą istoriją ir veiklą pristatė Raminta Marchertienė. Marijus Gudynas Renginio dalyviai 1993 metų pavasarį PLB vicepirmininko dr. Petro Kisieliaus dėka įsikūrė vaikų globos būrelis „Saulutė“. Organizacijos siekis buvo padėti surinkti lėšų Lietuvos vaikams, kurių ypač trūko Lietuvai atgavus Nepriklausomybę. Plečiant ir įtraukiant amerikiečių bendruomenės narius, tokius kaip muzikantai, sportininkai, visuomenės veikėjai, organizuojant įvairius renginius ir aukcionus kasmet būreliui paaukojama 100-200 tūkst. dolerių. Nuo „Saulutės“ įsikūrimo pradžios organizacijai pirmininkauja Indrė Tijūnėlienė.
daugiau

Čikagos lietuviai išlydėjo konsulą M.Gudyną

Lietuvių Fondas kartu su kitomis Čikagos lietuvių organizacijomis, dėkodami už neįkainojamą indėlį į Čikagos lietuvių bendruomenės gyvenimą, š. m. birželio 3 d., šeštadienį, 2 val. p. p. sukvietė visus Čikagos lietuvius ir ne tik į padėkos-atsisveikinimo su LR generaliniu konsulu Čikagoje Marijumi Gudynu renginį Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL.  LF skelbia: „Didžiuojamės, kad savo kadencijos metu Marijus Gudynas tapo Lietuvių Fondo nariu. Puikiai suprasdamas LF tikslus – išlaikyti ir remti lietuvišką kultūrą, švietimą, lietuviškos veiklos centrus svečioje šalyje – pritarė jiems ir skatino šios organizacijos veiklą. Visi Čikagos lietuviai pritars, kad generalinis konsulas Čikagoje buvo ne tik Vyriausybės valdininkas. Nuo pat pirmųjų atvykimo 2012 m. rugsėjo 12 d. į Čikagą dienų Marijus Gudynas užmezgė šiltus ir draugiškus r
daugiau

Jau trečią kartą bėgame 5 už Lietuvą!

Praėjusį sekmadienį savo įnoringumu garsėjantys Čikagos orai Mičigano ežero pakrantėje, 31-osios gatvės paplūdimyje 5 kilometrus už Lietuvą nubėgti susirinkusiems tautiečiams vis dėlto buvo palankūs. Šilta vasaros saulė maloniai švietė ant gausaus, daugiau nei 50-ies žmonių, būrio jau trečią kartą į šį puikia tradicija tampantį bėgimą susirinkusių lietuvių. Trispalvės ir balionai sutiko pačius įvairiausius bėgikus: tikrus sporto aistruolius ir labiau sofą mėgstančius patriotus, įmonių, organizacijų, susivienijimų narius (dalyvavo Šaulių sąjunga išeivijoje, skautai, tautinių šokių kolektyvų "Suktinis" ir "Laumė" šokėjai) ir pavienius asmenis, jau garbaus amžiaus senjorus ir mamyčių stumiamuose vežimėliuose įsitaisiusius jaunuosius „bėgikus“. Šiemet bėgimą organizavęs Čikagos lietuvių bėgimo klubas nusprendė visų dalyvi
daugiau

DanceDuo labdaringa šokio šventė – Muzikines legendas pagerbiant

Vienas smagumėlis švęsti šokio šventę, o jei ji dar ir labdaringa, tai dar šauniau, nes tuomet prisidedame prie kilnaus žingsnio – dovanoti šokio stipendijas DanceDuo studijoje. Ir iš kur kilo ši mintis? Ogi jau aštuntus metus DanceDuo šokių studija užsiima labdaringa veikla drauge su savo talentingais šokėjais, palaikančiais tėveliais ir ištikimais draugais, rengiant kasmetines įspūdingas šokio šventes. Iš pradžių surinktos lėšos buvo skiriamos lietuviškoms bendruomenėms ir ne tik, paremti sklandesnę jų veiklą. Na, o 2015 metais nusprendėme dovanoti šokio dovaną tiems, kas drąsiai ir tiksliai užpildo stipendijos formą bei mokosi Čikagos ar Maironio šeštadieninėse mokyklose ir Gower West ar Middle mokyklose. Ir šiuo sprendimu labai džiaugiamės, nes matome, kiek laimės suteikiame laimėtojams! Šiais metais DanceDuo šventė vienuoliktus savo gyvavimo
daugiau

Pristatyta K. Nako knyga „Kai Lietuva valdė pasaulį“

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje įvyko Kęstučio Nako knygos „When Lithuania Rulled The World“ („Kai Lietuva valdė pasaulį“) pristatymas. Penktadienio vakaras, pasirodo, puikus laikas kultūriniams renginiams. Prisirinko žiūrovų, kurie turėjo rašytojui ne vieną klausimą. Aktorių grupė skaitė pjesės ištraukas. Nors muziejaus darbuotoja Karilė Vaitkutė Kęstučio Nako pjesę išvertė iš anglų kalbos į lietuvių, pristatymas vyko anglų kalba. Autorius savo pjesėje į Lietuvos istoriją pažvelgė kiek netikėtu, Amerikos džiazo klubų erdvėje brendusio lietuvio menininko žvilgsniu. Aktorių grupės sudėtis labai tiko šiam pristatymui: tarp jų buvo ir kubietis, ir afroamerikietis, kuriems puikiai pavyko persikūnyti į istorines Lietuvos asmenybes. O renginyje apsilankęs Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas klausė: „Kodėl sakote, kad Liet
daugiau

Pristatėm Lietuvą

Lietus, šaltis, vėjas, pagalba ir gera nuotaika – taip galima nusakyti Skokie kultūros festivalio (Skokie Festivale of Cultures), vykusio gegužės 20-21 dienomis, esmę. Čikagos oras parodė jėgas, šeštadienį merkdamas lietumi, o sekmadienį smelkdamas šalčiu ir geldamas vėju. Bet Skokie kultūros festivalio organizatoriai visada sako: renginys vyks bet kokiu oru. Kultūrų festivalis šiemet surengtas 27-tą kartą, o Lietuvos stendas buvo pristatytas antrą. Padėkos Ačiū Waukeegan-Lake County apylinkės valdybai, kuri, kaip ir pernai, finansiškai parėmė Lietuvos ekspoziciją. Dėkojame visiems, kurie finansiškai prisidėjo prie Lietuvos pristatymo sėkmės, ir, nepabūgę gamtos, dalyvavo stendo darbuose: Vidurio Vakarų apygardos pirmininkei Birutei Kairienei, pirmininkės pavaduotojai Svajonei Kerelytei, apygardos iždininkei Onutei Plečkai
daugiau

ČLM sėkmingai užbaigė 25-tus mokslo metus

Šiemet Čikagos lituanistinėje mokykloje be paliovos skamba skaičius dvidešimt penki. Rodos, tik vakar rugsėjo skambutis sukvietė visus į klases, tik vakar mokykla atšventė 25-tąjį gimtadienį, o jau ir vasara čia. Gegužės 20 dieną į mokyklą pradėjo rinktis XXV-toji Čikagos lituanistinės mokyklos abiturientų laida, lydima tėvelių, sesių, brolių ir senelių. Sugužėjo visi, kas norėjo pasidžiaugti šaunaus vienuoliktuko rezultatų finišu. Taip taip, vienuoliktuko... XXV-toji ČLM laida išlydėjo į gyvenimą 11 abiturientų. Tą dieną pasidžiaugėme ir mūsų sumaniais šeštokais. 19 mokinių laikė baigiamuosius vidurinės mokyklos egzaminus ir lygiai tiek išlaikė ir buvo perkelti į aukštesniąją mokyklą tęsti mokslų. ČLM mokytojai Dešimtokai su kunigu Gediminu Keršiu Dešimtokų ir darželio traukinukas Dešimtokai ir auklėtojas Nors ir rytas visus išgąsdino
daugiau

Atminimo ir kapų puošimo diena Lietuvos tautinėse kapinėse

Šių metų gegužės 28 dieną, sekmadienį, Lietuvos tautinėse kapinėse tradiciškai buvo paminėta atminimo ir kapų puošimo diena. Minėjimo akimirka Michael Wheet, Leland Donnel ir Arūnas Buntinas Michael Wheet, Leland Donnel atsiima Jim Mažeinis apdovanojimą R. Buntinas, A. Buntinas, S. Balzekas, E. Lukoševičius Julius Butkus ir Arūnas Buntinas Julius Butkus atsiima apdovanojimą Įnešamos vėliavos Giedama Tautinė giesmė Arūnas Buntinas Renginys prasidėjo karių veteranų ir įvairių lietuvių tautinių organizacijų atstovų iškilminga eisena aplink kapines. Skambant P. Zolubos orkestrui buvo įneštos ir pagerbtos valstybinės JAV, Lietuvos ir įvairių lietuvių tautinių organizacijų vėliavos. Skambėjo Dalios Fanelli atliekamos Amerikos ir Lietuvos tautinės giesmės, tylos minute buvo pagerbti žuvusieji. Renginio vedėja Vida Bra
daugiau

Ketvirtokų skaitymo pamoka su Baniute Mašiotaite-Kroniene

Maironio lituanistinės mokyklos 4A klasės mokiniai ir mokytoja Loreta Lagunavičienė šiuos mokslo metus baigė dar vienu taip pat tradiciniu tampančiu renginiu, skirtu 1-4 klasių skaitymo konkurso užbaigimui ir jo rezultatų aptarimui. Kaip ir praėjusiais metais, taip ir šiemet, į pamoką mokytoja pakvietė vaikų literatūros pradininko, garsaus lietuvių rašytojo, išeivijoje lietuvybės skleidėją ir puoselėtoją Prano Mašioto anūkę - Baniutę Mašiotaitę-Kronienę. B. Mašiotaitė-Kronienė su 4 klasės mokiniais,  mokytoja ir padėjėja Per trumpą laiką pro mažųjų klausytojų akis per ryškių to meto asmenybių gyvenimą praslinko Lietuva nuo Pirmojo iki Antrojo Pasaulinio karo ir siaubingų pokario metų. Susidomėję ketvirtokai klausėsi sklandaus viešnios pasakojimo, vartė asmeninį p. Baniutės atneštą fotografijų albumą, rašytojo knygas, domėjosi apie P. Mašioto gyvenimą,
daugiau