Lietuviškoji Amerika – interaktyviame žemėlapyje

Kur išleistas pirmasis lietuviškas romanas? Kur atsirado pirmasis lietuvių pučiamųjų orkestras? Kur palaidotas rašytojas Antanas Škėma? Filadelfijos Lietuvių muzikos salė Šenandojos Šv. Jurgio lietuviškoji bažnyčia Hadsono Šv. Kryžiaus lietuviškos kapinės Maunt Karmelio Lietuvių socialinis klubas Visų šių vietų reikia ieškoti ne Lietuvoje, o Amerikoje! Ten, anapus Atlanto – ir šimtai senų didingų lietuviškų bažnyčių bei vienuolynų, gausybė įspūdingų lietuviškų paminklų, kapinių, muziejų. Yra net miestų, kuriuose kas šeštas ar net kas trečias žmogus – lietuvių kilmės. Šias ir kitas Lietuvai svarbias vietas iš užmaršties ištraukti pasiryžo tinklapio „Gabalėliai Lietuvos“ komanda, rugsėjį išvykstanti į pačią „lietuviškiausią“ JAV dalį: šiaurės rytus. Jų pasiūlytas projektas „Tikslas: Amerika“ – vienas Vyriausybės kanceliarijos valstyb
daugiau

Lituanica parke atidengtas paminklinis akmuo

Prie pat Michigan ežero Indianoje esančiame Lituanica parke įvyko žymus renginys. Prieš 50 metų įkurtam parkui suteiktas pavadinimas buvo tik dokumentuose ir žmonių atmintyje. Pastatyti paminklinį akmenį su parko pavadinimu – „Lituanica Park“ – Amerikos Lietuvių Beverly Shores klubo nariams mintis kilo jau seniai. Paaukojus tam tikrą sumą pinigų buvo užsakytas akmuo ir jame išrėžtas parko pavadinimas. Šių metų rugpjūčio 5 dieną iš Indianos ir Čikagos atvyko lietuviai ir kiti svečiai. Visi pakiliai nusiteikę rinkosi į gegužinę Lituanica parke. Beverly Shores klubo pirmininkė Dr. Rūta Sidabras pasveikino visus susirinkusius su Lituanica Park pavadinimo paminklinio akmens atidengimo proga. Ji paminėjo, kad ši iškilminga ceremonija žymi Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės 100-metį ir Lituanica parko 50-metį. Ji pristatė svečius: Rafi Wilkenson - Lit
daugiau

Lietuvių Fondas išpildė SLA prašymą

Į Lietuvių Fondą 2017 m. pavasarį su prašymu „SLA pastato gatvės fasado restauracija“ kreipėsi Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA) – seniausiai veikianti JAV lietuvių visuomeninė organizacija, Jono Šliūpo įkurta 1886 metais. Nuo 1910 metų SLA organizacija įsikūrusi pastate, kuris tapo draugijos būstine, buvo laikraščio „Tėvynė“ raštine ir spaustuve. Deja, pastatas senas, reikalingas remontas, o tam reikia daug resursų. Peržiūrėjęs prašymą, LF nutarė iš dalies finansuoti šį projektą. SLA būstinėje (307 W. 30th Street NY, NY) yra sukauptas didžiulis organizacijos veiklos archyvas. SLA – sena lietuviška organizacija, naujos vadovybės dėka atsinaujina: vis dažniau čia vyksta parodų atidarymai, koncertai, pradėti priiminėti oficialūs svečiai iš Lietuvos, susirenka žmonės ir tiesiog pabendraujama. Susivienijimo būstinėje uoliai darbuojasi savano
daugiau

Gerus darbus Lietuvai dovanojo gimnazistai iš JAV

Keturias savaites 15 gimnazistų iš įvairių Amerikos valstijų ir Kanados dalyvavo LISS (Lietuvių išeivių studentų stažuotės) programos projekte „Gimnazistai – Lietuvai!“. Ši savanoriavimo programa skirta paaugliams, norintiems susipažinti su kasdieniniu bei kultūriniu Lietuvos gyvenimu ir savo labdaringu darbu prisidėti prie Lietuvos gerovės kėlimo. Ugdymo įstaigose, kuriose mokosi atvykę gimnazistai, yra būtina surinkti tam tikrą skaičių socialinio darbo valandų. Šiam tikslui pasiekti jaunuoliai pasirinko Lietuvą. Paklausite, kodėl? Būtent čia yra daugumos iš jų tėvelių šaknys. Šios vasaros programos dalyviai iš tolimiausių kampelių Lietuvoje susirinko birželio 28–ąją ir išvyko lygiai po mėnesio. Per tą laiką gimnazistai savanoriavo Kaune vykusiose X–ose Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse, tvarkė aplinką Verkių regioniniame parke, pagalbininkais bu
daugiau

„Dainavoje“ vyko Sendraugių ateitininkų stovykla

Praėjusią savaitę „Dainavoje“ vyko Sendraugių Ateitininkų stovykla, kurioje paskaitą skaitė ir Generalinis konsulas Mantvydas Bekešius. Dėkojame Dainai Čyvas ir visiems Ateitininkams už kvietimą ir nepaprastai šiltą priėmimą bei dalinamės keletu akimirkų iš nuostabaus Lietuvos kampelio Mičigano valstijoje. LR generalinio konsulato Čikagoje informacija
daugiau

Pusmetis Jeilyje – pokalbis su Ateitininkų federacijos pirmininku Vaidotu Vaičaičiu

Žurnalas „Ateitis“ dalinasi doc. dr. Vaidoto Vaičaičio įspūdžiais iš Jeilio universiteto, kuriame jis praleido pusmetį dr. Juozo Kazicko podaktarinės stažuotės dėka. Doc. dr. V. Vaičaitis šiuo metu tęsia savo darbus Lietuvoje ir linki  studentams nebijoti turėti didelę svajonę ir tikėti, kad ji gali išsipildyti, o dėstytojams - pasinaudoti galimybe išvykti į Jeilio universitetą ir taip praplėsti savo akiratį bei įgyti naujų žinių. Štai keletas ištraukų iš pokalbio. Doc. dr. Vaidotas Vaičaitis „Ateitis“: Sveikiname sugrįžus iš stažuotės JAV, kur pavasario semestrą praleidote Jeilio (Yale) universitete. Gal galėtumėte pasidalinti savo įspūdžiais su „Ateities“ skaitytojais? V. Vaičaitis: Tikrai įspūdžių turėjau nemažai ir juos galima būtų skirstyti įvairiais „pjūviais“. Mano profesinės patirties įspūdžiai yra publikuoti Vilniaus universiteto Teisės fa
daugiau

S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio minėjimas Beverly Shores, IN

Š. m. liepos 16 d. labai atmintinas ir patriotiškas renginys įvyko Lituanica parke Beverly Shores, IN. Renginys buvo skirtas Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio 84-sioms metinėms paminėti. Pirmiausia buvo aukojamos mišios Saint Ann Church of the Dunes. Kunigas Gediminas Keršys aukojo mišias. Kalbėjo apie Evangelijoje minimą Sėjėją, kas yra grūdai ir ta dirva, „kad Dievo žodžiai duotų derlių mūsų sielose“. Po mišių kunigas G. Keršys paskelbė, kad kitais metais Lietuvoje Kryžių kalne planuojamas statyti kryžius. Tas kryžius bus nuo Amerikos katalikiškų parapijų ir organizacijų. Ši akcija bus greitai paskelbta spaudoje. R. Sidabras paskelbė, kad šiais metais, rugpjūčio 5 dieną, Lituanica parke bus atidaromas Lituanica Park ženklas, akmuo. Tai bus skiriama Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečiui. Susėdę į mašinas visi nuvažiavome į Lituanica
daugiau

Vietoje padėkos laiško

Šiandien lėktuvui skrodžiant Atlantą turėjau laiko apmąstyti praėjusias 3 savaites, mūsų visų pastangas dalyvaujant X Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse Kaune. Iki pat pirmosios žaidynių dienos, prisipažinsiu, netikėjau, kad iš tiesų susirinksime 300 JAV ir Kanados delegatų, atstovavusių ŠALFASS didžiausiose pasaulinėse lietuviškose sporto mėgėjų varžybose! ŠALFASS pirmininkas L. Misevičius ir PLSA pirmasis viceprezidentas V. Aleksa Jūsų entuziazmas ir kitų uždegimas bendra PLSŽ idėja atvėrė naują puslapį ne tik mūsų Sąjungos, visos išeivijos, bet ir apskritai Lietuvos sporto istorijoje - per 3 Nepriklausomos Lietuvos dešimtmečius jau sukūrėme pasaulinę Lietuvą, kurios dalimi ir esate, nesvarbu, kur bebūtumėte!.. Stepas ir Aurimas į Kauną atsivežė jauniausių Amerikoje gimusių krepšininkių ir krepšininkų karta, tai - mūsų ateitis ir pasididžiavima
daugiau

2017 m. Lietuvių Fondo parama projektams – I etapas

Lietuvių Fondo (LF) direktorių tarybos patvirtintos Pelno skirstymo komitetas (PSK) nariai 2 mėnesius atsakingai gilinosi į Lietuvių Fondui atsiųstus prašymus paramai gauti, o 2017 m. gegužės 20-21 dienomis rinkosi į Pelno skirstymo posėdį Pasaulio lietuvių centre Lemont, IL. LF pelno skirstymo komitetas Lietuvių Fondas veikia ir lėšas skirsto laikydamasis JAV Section 501(c) (3) of the Internal Revenue Code paragrafo. Skirstant išmokas vadovaujamasi paramos ir stipendijų pirmenybės gairėmis, kurios yra patvirtintos LF direktorių tarybos. LF direktorių taryba 2017 metams patvirtino 900 000 dol. išmokų sumą paramai ir stipendijoms. Pelno skirstymo komitetą 2017 m. sudarė 3 LF nariai: Juozas Kapačinskas (PSK pirmininkas), Vytautas Narutis, Dalius F. Vasys ir 3 JAV Lietuvių Bendruomenės nariai: Laura Garnytė, Janina Udrienė, Virgus Volertas. Taip pat
daugiau

2017 m. ŠALFASS varžybos

ŠALFASS stalo teniso varžybų dalyviai ir svečiai Mississauga vaikų komandos Mississauga varžybų atidarymas Čikagos „Lituanica“ ir Toronto „Vytis“ ŠALFASS jaunimo žaidynės - pirmą sykį Mississauga Vos prieš 17 metų lietuviškos Toronto priemiesčio Mississauga katalikų šventovės „Anapilis“ prieglobstyje susikūrusio to paties pavadinimo sporto klubo pirmininkas Pranas Vilkelis su savo bendraminčiais pirmą kartą ŠALFASS istorijoje surengė jaunių ir jaunučių krepšinio žaidynes, kurios jau dabar pretenduoja tapti geriausiai suorganizuotomis per paskutiniuosius keletą metų. Paskutinį gegužės mėn. savaitgalį apdovanojimus išsidalino net 33 vaikų komandos (nuo 5 iki 16 metų) iš šešių išeivijos lietuvių klubų: į ŠALFASS žaidynes, varžytis krepšinio aikštelėje, atvyko Čikagos „Lituanicos“ (10 komandų), Klivlando „Žaibo“ (5), Detroito „Kovo“ (2) i
daugiau