Daugiau 
 

Mes protestuojame! Jokių pakartotinų rinkimų! Gerbkime rinkėjus.

06/14/2024 Aidas

JAV LB – visuomenininkų organizacija, burianti lietuvius per apylinkes į vieną visumą lietuvybei, jos išlaikymui svetimame kašte, toli nuo Tėvynės. Su tokiu devizu širdyje buriamės, kad sudarytume viso krašto Lietuvių bendruomenę. Visuomeniškai, nenukrypstant į asmenines ambicijas, karjeras ir pan. Visi lygūs už lygesnius. LB gyvenime vyksta pasikeitimai per rinkimus, kai atsirenkami „GERIAUSI IŠ GERIAUSIŲ!“. Taigi, šiais metais savo apylinkėje išsirinkome iniciatyvius kandidatus į JAV LB Tarybą, mokančius, galinčius kuo daugiau tautiečių pritraukti bendrai veiklai –  Robertą Vitą ir Ligiją Tautkuvienę.

Pagal įstatus ir taisykes, rinkimams skirtas laikas – penki mėnesiai. Organizatoriai vėlavo daugiau nei tris mėn., neaišku dėl kieno kaltės, todėl rinkimus privalėjo nukelti savaite-dviem vėliau.  

Rinkimų data – gegužės 11-28 dienomis, laikas seko, trumpėjo. Rinkimus organizuojantys įsikibę laikėsi kažkada nustatytos datos, nė neatsižvelgę į nerealiai svarbesnę – gegužės 12 d. – Lietuvos Prezidento rinkimų ir referendumo dėl pilietybės išlaikymo (beje, nereikalingo ir be turinio) datą.  

Nesulaukę informacijos, gegužės 15 d. pradėjome skambinti apylinkės rinkimų komisijos pirmininkei N.Stančiauskienei, vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkei Reginai Balčaitienei, Apygardos rinkimų k-jos pirm. Antanui Rašymui. Paaiškėjo, kad N.Stančiauskienė jau kelios dienos, kai gavo pranešimus iš A. Rašymo, R. Balčaitienės ir laikė juos pati sau?! 

Pagaliau, gegužės 15 d. ji supažindino su balsavimu – parašų rinkimu. Iš N. Stančiauskienės išgirdome, kad praeituose rinkimuose, JAV KV pirmininko A.Urbanavičiaus prašymu, nuo Lemonto apyl. į tarybą pasiūlytas Jonas Bružas, dabar jau pats kandidatuoja nuo mūsų apylinkės, su niekuo nesusiderinęs ir nepatvirtintas. Kadangi niekas net iš valdybos ar apylinkės šio fakto nežinojo, išvada paprasta – N Stančiauskienė tvirtino jo rinkiminę kortelę. Kas paneigs? Po paviešinimo išgirdome, kad J. Bružas jau kandidatuoja nuo Čikagos apylinkės.

Išgirdome, kad kai kurios apylinkės jau baigė rinkimus. Mums liko mažai laiko: du sekmadieniai – gegužės 19d. ir 26 d. Kur, kada renkami parašai puikiai žinome – sekmadieniais, prieš ir po šv. Mišių. Kada pristatome, agituojame už savo iškeltus kandidatus? Kiek galima anksčiau. Kiekvienas iš mūsų apylinkės ar valdybos, norėjome padėti kandidatams, todėl skambinome savo pažįstamiems, atsiprašydami, kad ne dėl mūsų kaltės vėluojama. Kvietėme pasirašyti už patikusius kandidatus.

Gegužės 17-23 d.d. „Čikagos aido“ ir „Draugo“ numeriuose išspausdintas L.Tautkuvienės str. „Klausimas sau – kodėl kandidatuoju ir kodėl dabar?“, tik „Drauge“ – Roberto Vito prisistatymas, mums labai padėjo – žmonės susipažino su kandidatais.

Sekmadienį, gegužės 26 d., jau visai į pavakarę, kadangi buvo tik dvi komisijos narės ir pirmininkė, N.Stančiauskienė pakvietė L.Tautkuvienę tapti stebėtoja, kai bus skaičiuojami balsai. Nors ir nenorom, ji sutiko. Net vieną krūvelę kortelių padavė jai skaičiuoti. Vieno metro atstumu nuo pačios Nijolės. Keturios moterys (stebėti, kad ir vėluodama, atskubėjo J.Sučylienė, kurią N.Stančiauskienė pakvietė padėti skaičiuoti) suskaičiavo, perskaičiavo viena kitos korteles. Jų buvo 160. Pasirašiusiųjų 161. Violeta Valaitytė ir Janina Sučylienė žinojo, kas nepildė kortelės. Moteris pirma pasirašė, o tik  po to apžiūrėjo sąrašą. Nepatiko kandidatai ir nebalsavo. Viskas vyko jų akivaizdoje...

Taigi, suskaičiuota, N.Stančiauskienė susumuoja ir ranka surašo preliminarinius rezultatus, o komisijos narė Paulina Liauba nufotografuoja – taip mes turime nesuklastotą FAKTĄ – nufotografuotą TIKRĄ sekmadienio rinkimų finalinį rezutatą (nuotr.). Pasidžiaugiame, kad mūsų kandidatai R. Vitas (152) ir L.Taukuvienė (150), surinko daugiausiai balsų. Tai be internetų ir balsavimų kitose apylinkėse. Natūralu – Lemonto apylinkėje balsavo dauguma lemontiškių. Sutariama, kadangi pagal įstatus balsavimas vyks iki gegužės 28 d. 12 val. vakaro, dar mėginsime prikviesti daugiau balsuotojų, o galutinį rezultatą Nijolė trečiadienį (05.29), praneš – perduos apygardos skaičiavimo komisijos primininkui A.Rašymui. Visą dokumentaciją Nijolė pasiėmė į namus. Suabejojome, ar tai teisinga.

Pirmadienį, N.Stančiauskienė, paskelbia, kad ji „rado“ tą trūkstamą kortelę ir jau perskaičiavusi rezultatus. PATI VIENA. Tai buvo melas. Skubiai, nelaukdama papildomų balsuotojų kortelių, tą patį pirmadienį (05.27), perduoda skaičius A.Rašymui. Pirmadienį J.Sučylienė ir P. Liauba dar gauna 10 parašų (10 už L.Taukuvienę ir 6 už L.Adomėnas). Pareikalaujame, kad N. Stančiauskienė tvarkingai užpildytų finalinius rezultatus ir supažindintų su jais. Nėra jokio įrodymo, kad ji tai atliko.

Jau pačioje rinkimų, balsavimų pradžioje N.Stančiauskienė, savivališkai pakeičia balsavimo urnos spynelę, o į kausimą „kodėl?, atsako – aš taip norėjau ir galiu taip daryti, nes aš pirmininkė! 

Netrukus, trijų žmonių grupė (nejučia primena kgb trijules...): A.Urbanavičius, A.Rašymas ir R.Balčaitienė, atseit, gavusi skundų dėl rinkimų netvarkos, susikuria iliuziją esanti visagalė, skelbia – PERRINKIMAI! Jie net ne teisininkai, nesigilino, nepranešė, nepasitarė su apylinke, bet nusprendė. Jų genialų sprendimą gavo jau nebegaliojanti pasibaigusių rinkimų pirmininkė Nijolė Stančiauskienė, pasiuntusi tokio turinio žinutę valdybai (penktadienį, birželio 7 d. ): „Sveiki visi. Pranesu dziugia naujiena. Rinkimai Lemonto apylinkeje vyks pakartotinai, kadangi apygarda, A. Urbonavicius ir vyr. Rinkimu komisija Bostone gavo daug skundu, vykstant balsavimams. Rinkimu komisijos nutatimu, Lemonto apylinkeje rinkimai vyks pakartotinai, dalyvaujant 2 stebetojams.“ (kalba netaisyta).

Kas čia vyksta? Kodėl „džiugi naujiena“? Kokie skundai? Kas juos parašė, koks jų turinys. Tai tik viena medalio pusė. Kodėl jie neviešinami? Skundai tiriami, bet ne kažkokiame keistame trijulės lygyje, priimami ir rinkimai naikinami? O kas išklausys kitą pusę? Kas ką kuria, meluoja, kelia intrigą. Peršasi tokia išvada – N.Stančiauskienė, „radusi“ „trūkstamą“ kortelę, klastoja balsavimo rezultatus, jų niekam nerodo, tik perduoda ar persiunčia A.Rašymui. O, kai apylinkės pirmininkė J. Sučylienė paprieštarauja – mūsų rinkimai vyko sąžiningai ir mes neturime teisės paniekinti 170 žmonių, pasirašiusiųjų balsavimo lapuose, parašų, N.Stančiauskienė, kaip tas katinas  paliejęs pieną, rezga intrigas, meluoja, kad žmonės buvo verčiami pasirašyti, stovima jiems „už nugaros“ ir t.t. Proto aptemimas. Kas čia per intrigos, ko siekiama – pažeminti, sunaikinti seną Lemonto apylinkę? Kažkam nepatinka mūsų kandidatai? Kodėl, jei taip buvo, nepasakė iškart – negalima daryti to ir ano...

Balsavimas baigtas gegužės 28 d. Kokie NAUJI RINKIMAI? Naujiems rinkimams renkama skiriama NAUJA KOMISIJA, jei jau taip atsitiktų.

Mes protestuojame – rinkimai įvyko sąžiningai, jokių pakartotinų rinkimų. N. Stančiauskienę visiems laikams nuo tokių pareigų atleisti ir niekada nerinkti. Nesąžiningi asmenys, intrigantai tik ardo trapią lietuvybės vienybę.

Sekmadienį, birželio 9 d. vyko atsakaitinis rinkiminis Lemonto apylinkės susirinkimas. Kažkokie žmonės prie bažnyčios „rengė“ naujus rinkimus, kuriuose mūsų kandidatai atsisakė dalyvauti. Susirinkimo metu neadekvatus N.Stančiauskienės ir Petro Valiaus elgesys, trukdė eigai, kėlė nereikalingą triukšmą.  

Beje, atostogų sezonas prasidėjo ir nemaža dalis mūsų rinkėjų jau išvyko į Lietuvą (dalis atostogas sutapatino su Lietuvos Dainų švente, kuri skirta 100-mečiui) ar kitas atostogoms pasirinktas vietas.

Mes protestuojame – rinkimai įvyko sąžiningai, jokių pakartotinų rinkimų! N. Stančiauskienę visiems laikams nuo tokių pareigų atleisti ir niekada nerinkti. Nesąžiningi asmenys, intrigantai tik ardo trapią lietuvybės vienybę.

MES PROTESTUOJAME! Birželio 16 d. minėsime Tremties dieną. Reikalaujame netrikdyti Lemonto apylinkės darbo ir nutraukti pakartotinus rinkimus, kaip pasityčiojimą iš Lemonto apylinkės kandidatų, valdybos pirmininkės ir rinkėjų. Jei nenutrauksite – kreipsimės į teisininkus. Negalime leisti dėl vieno žmogaus piktų kėslų, žeminti mūsų rinkėjų, kandidatų, ardyti apylinkės pastangas, darbą lietuvybei. kertame kelią Neteisybei.

Janina Sučylienė, Lemonto apyl. valdybos pirmininkė

Violeta Valaitytė, pirmininkės pavaduotoja

Paulina Liauba, iždininkė ir rinkiminės komisijos narė

Marija Remienė, apyl.narė

Juozas Karsokas, apyl. Narys

Arvydas Gaigalas, apyl. narys, Revizijos komisijos narys

Ligija Tautkuvienė, apyl. narė, kandidatė į Tarybą.

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu