Daugiau 
 

Šiaurės Amerikos ateitininkų Studijų savaitgalis Dainavoje

09/15/2017 Aidas
IMAA8035

Po kelių metų pertraukos beveik rudenėjančioje Dainavoje (Manchester, MI), ilgojo (Labor Day) savaitgalio metu vėl buvo surengtas Šiaurės Amerikos ateitininkų Studijų savaitgalis.

Savaitgalio, vykusio rugsėjo 1-3 dienomis rengėjai, Šiaures Amerikos ateitininkų tarybos (ŠAAT) nariai, sukvietė ateitininkus ir prijaučiančius į Dainavą, labai įvairaus pobūdžio pranešimams, diskusijoms, susimąstymui, pabendravimui ir pasilinksminimui. Maždaug 70 Studijų savaitgalio dalyvių iš JAV, Kanados ir Lietuvos atsiliepė į kvietimą prasmingai ir įdomiai palydėti vasarą Dainavoje. Visi su visais turėjo progos susipažinti ir bendrauti, ar tai svečias iš Oregon, prelegentas iš Vilniaus, ar savaitgalio dalyviai iš Boston, Cleveland, Chicago, Detroit (bei Ann Arbor), Philadelphia ar Toronto.

Penktadienio vakare, rugsėjo 1 d., dr. Ona Daugirdienė darė pranešimą apie ateitininkių moterų korporacijos „Giedra“ istorijos rašymo projektą, paminėjo kelias labai įžymias korporacijos ankstyvas nares. Korporacija ketina knygą užbaigti ir ją išleisti 2018 metais. Po pranešimo iškilo gyvos diskusijos apie ateitininkų ir bendrai išeivijos lietuvių istorijos ir archyvų išlaikymą, puoselėjimą, plėtojimą.

Dr. Oną pristatydamas dr. Algis Norvilas prisiminė, kad šie metai sukaktuviniai - 1957 metais Dainavoje vyko pirmoji Moksleivių Ateitininkų sąjungos (MAS) stovykla (rankas pakėlė keli Studijų dienų dalyviai, kurie toje stovykloje dalyvavo).

Studijų dienų Dainavoje šeštadienį (rugsėjo 2 d.) išgirdome įdomių duomenų apie dvikalbiškumą (prof. Barbara Zurer Pearson iš University of Massachusetts, Amherst), užsidegėme tautinio identiteto klausimais ir lietuvių kapų išsaugojimo JAV svarba (Vilius Žalpys iš Oregon), apsvarstėme išeivijos ateitininkų praeitį, dabartį ir ateities vaidmenį išeivijoje (kun. Lukas Laniauskas SJ iš Čikagos), prisiminėme ateitininkų vaidmenį 1941 m. sukilime (dr. Augustinas Idzelis iš Čikagos), o vakare klausėmės lietuvių liaudies dainų ir jazz muzikos koncerto (Simona ir Dorsey Minns iš Bostono). Dienos metu diskutavome, priėmėme paskaitininkų užduotis, pasidžiaugėme gražia Dainava, o vakare lankėme šv. Mišias, vakarieniavome, vėliau kartu dainavome, spragsėjome ir bendravome.

Sekmadienį, rugsėjo 3 d., Dainavoje apsvarstėme mokslo ir tikėjimo etinius klausimus su dr. Jonu Dunčia (iš Pensilvanijos), išgirdome apie Adolfo Damušio Demokratijos studijų centrą (Vilniuje), ir apie nuolatinį reikalą būti pasiruošusiems istorija pagrįstais faktais ieškoti tiesos iš svečio iš Lietuvos, Vidmanto Valiušaičio. Pamatėme filmą „Sielų daktaras“ apie buvusį Ateitininkų Federacijos vadą dr. Petrą Kisielių ir tuo paminėjome jo gimimo šimtmetį. Šiaurės Amerikos ateitininkų suvažiavime diskutavome apie svarbiausius šių dienų iššūkius. Šv. Mišiose susiformavęs chorelis mus išmokė naujų (iš Bostono atvežtų) giesmių, o savaitgalio kapelionas kun. Lukas Laniauskas SJ priminė, kad viską, ką darome ir veikiame, reikia daryti su meile. Savaitgalį užbaigėme Simonos Minns pravestu liaudies dainų, žaidimų ir šokių vakaru. Išgirdome anekdotų, seniai parašytų eilių, ir grupelėmis rašėme žodžius Simonos sukurtai melodijai.

Studijų savaitgaliu Dainavoje užsibaigė 2017 m. vasaros stovyklų sezoną. Savaitgalis buvo jaukus, malonus, ir draugiškas ir jame atsispindėjo visi ateitininkų penki principai: katalikiškumas, inteligentiškumas, visuomeniškumas, šeimyniškumas, ir tautiškumas. Pranešimus skaičiusieji savaitgalio dalyviams kėlė nelengvai išsprendžiamus klausimus, bet taip pat ir kartu pabendravus, iššūkius atsiekiamiems projektams. Padėka Šiaures Amerikos Ateitininku tarybai (ŠAAT), kad atgaivino vasaros pabaigos Studijų savaitgalių Dainavoje tradiciją! Tikėkimės, kad kitais metais vėl Dainavoje susitiksime ir išgirsime, ką konkretaus per tuos metus atlikome.

Šiaurės Amerikos ateitininkų internetinėje svetainėje, www.ateitis.org ir „Facebook“ paskyroje, www.facebook.com/SAateitininkai/, galima rasti daugiau informacijoje apie Šiaurės Amerikos ateitininkų veiklą sąjungose, korporacijose, vietovėse ir stovyklose. Ji aprašome ir spaudoje. O Lietuvos ateitininkų žinias galima rasti www.ateitis.lt.

Ramunės Kubiliūtės tekstas,
Dainos Čyvienės nuotr.

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu