Daugiau 
 

XVII Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas Šiaurės Amerikoje

07/21/2023 Aidas

XVII Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas vyko 2023 m. birželio 14-22 dienomis Šiaurės Amerikoje – Bostone (JAV), stovykloje „Neringa“ (Vermontas, JAV) ir Monrealyje (Kanada). Dalyvavo daugiau nei 100 delegatų (16-35 metų amžiaus), atstovaujančių 18 skirtingų šalių: Argentinai, Baltarusijai, Belgijai, Danijai, Islandijai, Ispanijai, Italijai, Jungtinei Karalystei, JAV, Kanadai, Lenkijai, Nyderlandams, Prancūzijai, Rusijai, Švedijai, Šveicarijai, Urugvajui ir Venesuelai.

Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas vyksta nuo 1966 m. ir yra šaukiamas kas keletą metų, kaskart – vis kitame pasaulio krašte, kur veikia lietuvių jaunimo sąjungos. Kongresuose dalyvauja lietuvių diasporos jaunimas iš Europos, Šiaurės Amerikos, Australijos ir Pietų Amerikos. Kongresą sudaro dvi dalys: delegatų suvažiavimas ir kultūrinė-pramoginė programa. 1972 m., antrame Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese, buvo įsteigta Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga: nepriklausoma, nepolitinė, savanoriškumo pagrindu veikianti jaunimo organizacija, kurios pagrindinis tikslas – suburti pasaulio lietuvių jaunimą, palaikyti pasaulio lietuvių jaunimo organizacijų tinklą ir atstovauti jų interesams. Praėjusiame PLJ Kongrese buvo nuspręsta, kad Kongresas vėl vyks Šiaurės Amerikoje. 

Kongreso metu delegatai ir dalyviai turėjo galimybę įsitraukti į įdomias bei intensyvias diskusijas apie pasaulio lietuvių jaunimui aktualias temas, susipažinti su kitais lietuviais iš kitų kraštų, priimti svarbius organizacijai nutarimus ir praplėsti pažinčių tinklą. Kiekvienas delegatas pasidalino savo nuomone apie tai, ką jiems reiškia būti pirmos, antros ar trečios kartos lietuviu. 

Kongreso tema: „Visur ir visada“ 

1949 m. Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto užsienyje parašyta Lietuvių charta, kuri yra pamatinis Pasaulio lietuvių bendruomenės dokumentas, pabrėžia: „Žmogus turi prigimtąją teisę laisvai išpažinti ir ugdyti savo tautybę. Lietuvis lieka lietuviu visur ir visada. Savo tėvų išlaikytą Lietuvių Tautos gyvybę lietuvis perduoda ateities kartoms…“ Iš šių Lietuvių chartos žodžių kyla Pasaulio lietuvių jaunimo XVII kongreso (PLJK) tema VISUR IR VISADA. Kur tik jie bebūtų ir, nepaisant įvairių aplinkybių, Šiaurės Amerikos lietuviai brangina ir nepamiršta savo lietuviškų šaknų. PLJK Komitetas, kurį sudaro JAV ir Kanados lietuvių jaunimas, parinko šią temą, kadangi Šiaurės Amerikoje yra daug lietuvių, o kiekvienas lietuvis ir jo šeima turi savo emigracijos istoriją. Kai kurie JAV ir Kanados lietuvių bendruomenių aktyvūs nariai yra neseniai atvykę iš Lietuvos, o kiti – jau trečios ar ketvirtos kartos lietuviai, gyvenantys užsienyje. Nors skirtumų tarp čia esančių lietuvių yra daug, mus vienija bendra lietuviška tapatybė ir noras puoselėti bei išsaugoti šią brangią tėvų, senelių ir protėvių mums perduotą lietuvybę. Mes, užsienio lietuviai, nors esame toli nuo Lietuvos, nepamirštame savo lietuviškų šaknų.

Kultūrinė Dalis: Bostone, JAV

Kultūrinė Kongreso programa yra puiki proga Kongreso šeimininkams – šiuo atveju, JAV ir Kanados lietuvių jaunimo sąjungoms  – pristatyti savo krašto lietuvių istoriją, kultūrą, tradicijas ir vietos lietuvių bendruomenę.

Kongresas prasidėjo Bostone birželio 14 d. su didžiuliu jauduliu, ypač tiems, kurie pirmą kartą lankėsi Amerikoje. Pirmą Kongreso dieną delegatus šiltai sutiko Kongreso ruošos komitetas Peter’s Parke, kur vyko registracija, kiemo žaidimai ir kur buvo galima gauti pietus „Food Truck“, pastatytame šalia parko. Vakare delegatai ėjo į Fenway Park ir stebėjo Red Sox beisbolo varžybas – tai buvo tikra amerikietiška patirtis! Bostono lietuvių bendruomenė šiltai pasveikino delegatus antrą Kongreso dieną, pravedusi ekskursijas žinomomis Bostono vietomis ir papasakojusi apie daugiau nei 100 metų tebesitęsiančią lietuvių bendruomenės istoriją Bostone. 

Kongreso atidarymas vyko Bostono Lietuvių Klube, jame dalyvavo apie 200 žmonių, įskaitant ~100 delegatų ir ~100 svečių. Renginio programa prasidėjo JAV ir užsienio lietuvių bendruomenių lyderių sveikinimais ir šiltais linkėjimais. Po sveikinimų panelinėje diskusijoje dalyvavo keturi Amerikos lietuviai, reprezentuojantys skirtingas imigracijos bangas ir istorijas. Jie pasidalino savo ir šeimos istorijomis bei diskutavo, ką jiems reiškia lietuviška tapatybė. Po formalios programos buvo vakarienė, po jos  – šokiai.

Ėmė kurtis pasaulinės draugystės, formavosi supratimas, ką reiškia būti lietuviu Šiaurės Amerikoje.

Akademinės dienos ir delegatų suvažiavimas stovykloje „Neringa“, Vermonte, JAV

Birželio 16-20 d. Kongreso dalyviai keliavo autobusu į lietuvių kultūrinę stovyklą „Neringa“ Brattleboro miestelyje Vermonto valstijoje. „Neringoje“ vyko formalioji Kongreso dalis – delegatų suvažiavimas, o vakarais – stovyklinės vakaro programos. Delegatų suvažiavimo metu delegatai priėmė svarbius organizacijai sprendimus ir įstatų pakeitimus, tvirtino valdybos ir kitų komisijų ataskaitas, balsavo už nutarimus, išrinko naują valdybą ir būsimo Kongreso vietą.

Rezoliucijos:

Delegatai svarstė, redagavo ir priėmė keturias rezoliucijas, jų tikslas – atkreipti dėmesį į svarbius tarptautinius klausimus, kurie yra aktualūs pasaulio lietuvių jaunimui. 

  1. Dėl paramos Ukrainai ir pilietinio atsparumo stiprinimo.
  2. Dėl Baltarusijos lituanistinių mokyklų išsaugojimo ir jų darbuotojų saugumo užtikrinimo.
  3. Dėl 2024 m. gegužės 12 d. referendumo, skirto išsaugoti gimimu įgytą Lietuvos Respublikos pilietybę.
  4. Dėl PLJS galimybių fondo įsteigimo.

Nutarimai:

Kongresas priėmė 15 nutarimų, kurių pagrindu bus suformuota PLJS veiklos strategija iki kito Kongreso. Nutarimai palietė tokias temas kaip Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimų tęstinumo užtikrinimas, dėmesio psichinei sveikatai didinimas, lietuviškos kultūros puoselėjimas rytų kraštuose, ir LGBT+ asmenų lygių teisių Lietuvoje užtikrinimas. 

Taip pat buvo priimtas protokolinis nutarimas, kuriuo suteikiamas Garbės nario vardas kun. Antanui Saulaičiui SJ, pirmam PLJS pirmininkui ir aktyviam pasaulio lietuviui. 

Visi nutarimai bus patalpinti PLJS tinklalapyje pljs.org 2023 m. rugpjūčio mėn.

Nauja PLJS Valdyba

Kongreso metu delegatai išrinko naują PLJS valdybą. Šiame kongrese buvo stipri konkurencija, sulaukta 13 kandidatų iš 6 šalių. Nauja valdyba: pirmininkė Agita Beržanskaitė (Nyderlandai), sekretorė Elena Urbonaitė (Švedija), iždininkas Simonas Bingelis (JAV) ir valdybos nariai Ingrida Vaznelytė (Lenkija), Alejandro Brom Švobas (Urugvajus), Gabriela Avalos Liesinskas (Venesuela / Lietuva) ir Antanas Paukshtis (Rusija / Lietuva). Sveikiname naują valdybą!

Paskaitos ir įspūdžiai iš stovyklos

Delegatams įspūdį paliko paskaitos, kuriose buvo kalbama apie Šiaurės Amerikos lietuvių kultūrą. Video dokumentatoriai „Gabalėliai Lietuvos“ surengė smagią viktoriną apie lietuvių paveldą JAV, Kanadoje ir kitose šalyse. Vyko panelinė diskusija apie lietuvių kultūrines stovyklas Šiaurės Amerikoje, joje dalyvavo atstovai iš Dainavos, Kretingos ir Neringos stovyklų. Interaktyvią paskaitą apie lietuvių liaudies dainas pravedė Darius Polikaitis, iš karto po šios paskaitos vyko stovyklinis laužas su vaidinimais, šūkiais ir dainomis, kuris ypač patiko dalyviams iš Europos ir Pietų Amerikos dalyviams, kurie prieš tai nieko panašaus nebuvo matę. Ketvirtoji paskaita – interaktyvus seminaras, kurį vedė Aistė Rutkauskienė ir Vladas Polevičius  – atstovai iš Visuomenės ir verslo plėtros institucijos (VVPI). Seminare dalyvavo delegatai ir VVPI lyderiai, buvo diskutuojama apie vietines jaunimo sąjungas, jų narių motyvaciją ir įsipareigojimus.

Nepaisant įtempto oficialaus tvarkaraščio, delegatai džiaugėsi stovyklinėmis veiklomis – maudynėmis tvenkinyje, tinkliniu, žaidimu „Bulvė“ ir kitais užsiėmimais gamtoje. Tėvas Antanas Saulaitis aukojo Mišias Beržų šventovėje, ragindamas visus atrasti ir dalintis su kitais turimomis dovanomis.

Pirmą kartą besilankantys „Neringos“ stovykloje sakė, jog stovykloje jie jautėsi, lyg būtų Lietuvoje. Jiems patiko nameliai su dviaukštėmis lovomis ir virtuvės savanorių paruoštas skanus maistas. Vietiniai savanoriai, kurie jau daug kartų stovyklavo „Neringoje“, apsiėmė „vadovų“ pareigas, kad galėtų sukurti stovyklos aplinką ir planuotų „stovyklinius“ vakaro renginius – susipažinimo vakarą ir „laužą“. 

Kultūrinė dalis: Monrealis, Kanada

Delegatai susikrovė daiktus į autobusus ir keliavo į paskutinę Kongreso vietą – Monrealį, Kanadoje, kur birželio 20-22 d. turėjo galimybę susipažinti su Kvebeko kultūra ir Kanados Lietuvių Bendruomene. 

Kongreso uždarymas, pavadintas „Bulvėpalooza“, vyko Aušros Vartų bažnyčioje. Pirmiausia buvo aukojamos Mišios a.a. Prelato Edmundo Putrimo atminimui – jis buvo ilgametis Kongresų ir Pietų Amerikos lietuvių jaunimo veiklos rėmėjas. Po Mišių koncertavo Monrealio Kanados lietuvių šokių grupė „Gintaras“, muzikos grupės „Viena širdis“ ir „Garbanotos mintys“, įkvėpusios energijos visiems. Dalyvavo keli garbingi svečiai iš Kanados lietuvių bendruomenės, atvykę pasveikinti jaunimą.

Kitą dieną delegatai žygiavo į „Mount Royal Park Hill“, iš kurio atsiveria nuostabūs Monrealio vaizdai, o po miestą juos vedžiojo vietiniai lietuviai. Džiaugsmo ir naujų draugų laikas greitai prabėgo, delegatai atsisveikino vienas su kitu su ašaromis akyse, linkėdami vieni kitiems saugios kelionės namo, o naujai valdybai –  sėkmės pradedant savo darbą.

Amžini prisiminimai

Susirinkusiam iš viso pasaulio jaunimui Kongresas suteikia galimybę užmegzti visą gyvenimą trunkančią tarptautinę draugystę ir plėsti pasaulinį profesionalų tinklą, kas yra svarbu mūsų globaliame pasaulyje. „Visur ir visada“ tapo ne tik Kongreso tema, bet ir vienijančia fraze. Delegatai pritarė šios temos filosofijai teigdami, kad lietuviškas paveldas ir tapatybė bus su jais visur ir visada.

Būsimas Kongresas

PLJ XVII Kongreso metu delegatai balsavo ir nusprendė, kad būsimas Kongresas vyks Islandijoje. Daugiau informacijos žiūrėkite pljs.org.

XVII Kongreso ruošos komitetas be galo dėkingas rėmėjams – JAV ir Kanados lietuvių bendruomenėms, Lietuvių Fondui bei savanoriams, kurie padėjo užtikrint sėkmingą Kongresą.  

XVII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą organizavo šie asmenys: Marija Čyvaitė, Alina Orentaitė, Lina Samonytė, Elytė Auštraitė, Liepa Ivanauskaitė, Lina Jaugelytė-Zatkovic, Simonas Bingelis, Maja Chiapetta, Elenutė Zubrickaitė, Lukas Šmidtas, Gintarė Daulytė, Austėja Galinytė, Gabrielė Zitikytė, Indrė Statkutė.

Elytė Auštraitė, Alina Orentaitė

Onos Žekonytės ir Nerijos Čuplinskaitės nuotraukos

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu