Skelbimai: 877-459-0909
Reklama: 877-702-0220  
Prisijungti Registracija
Daugiau 
 

JAV LB Tarybos Rinkimai 2018

04/13/2018 Aidas
rinkimai 1086

Jau septintą dešimtmetį skaičiuojanti JAV Lietuvių Bendruomenė yra vienintelė organizacija, vienijanti visus Amerikoje gyvenančius lietuvius ir jų šeimų narius. JAV LB Taryba bus renkama 2018 m. gegužės 1–15 d. Rinkimai vyks visose 10-yje apygardų, iš kurių trys dar yra suskirstytos į rinkiminius rajonus.

Šįkart kviečiame susipažinti su Vidurio Vakarų 1-ojo rajono kandidatais.

Audra Adomėnas, Brighton Park apylinkė (35 m.)

„Lankiau Čikagos lietuviškas mokyklas: Žiburėlio Montessori, K. Donelaičio, Maironio m-klas, lietuvišką Čikagos Pedagoginį Institutą. Aktyviai skautavau, šokau tautinių šokių grupėje „Spindulys“, ir stovyklavau Dainavos ir Rako stovyklose. Nuo 2009 metų vedu savo įkurtą pelno nesiekiančią organizaciją vardu „Lithuanian Archives Project“. Auginu tris vaikus, visi vaikai lanko lietuviškas mokyklas ir skautauja. Buvau „Žiburėlio“ Lietuviškos Montessori valdyboje 4 metus.

Turiu magistro laipsnį Library and Inform. Science su specialybėmis archival studies, management of inform. systems, technical ir business writing. Turiu mokytojos licenziją IL valstijoje. Esu aktyvi archyvistų org-se Amerikoje ir Europoje. Buvau valdyboje 4 m. Chicago Area Archivists, ir 6 m. valdyboje Chicago Area Religious Archivists, aktyviai dalyvauju Intl. Assoc. of Sound Archivists. Buvau pakviesta duoti kalbas apie archyvinę veiklą konferencijose Phoenix, AZ., St. Louis, MO, Louisville, KY ir Lexington, KY. Taip pat turi BA laipsnį istorijos srityje iš Čikagos, IL Univ.

Sukūriau pelno nesiekiančią organizaciją LAP (Lithuanian Archives Project), kurios tikslas išsaugoti archyvinę medžiagą, susietą su lietuvių diasporos patirtimi ne tik Čikagoje, bet ir visoje Amerikoje. LAP savanorišką organizaciją sudaro profesionalai bibliotekininkai ir archyvistai, kaip filialas jungiami su Čikagos Bibliotekininkų Magistrų programa (Dominican University), taip pat yra Čikagos Archyvistų ir Midwest Archives Conference narys. LAP aktyviai išsaugoja archyvinę audio ir video medžiagą ir ją skaitmenizuoja.“

Marija Boharevičienė, Lemont apylinkė (62 m.)

„Tik atvykus į JAV buvau aktyvi LB renginių dalyvė. Nuo 2016 m. esu JAV LB Lemonto apylinkės valdybos narė. 2016-2017 m. sukūriau scenarijus ir pravedžiau renginius: Gedulo ir vilties, Mindaugo karūnavimo, Joninių šventei. Tuos renginius ir Himno giedojimą Čikagoje, prie Backingham fontano, aprašiau spaudoje. Dalyvavau svarbiausiuose LB renginiuose, Vidurio Vakarų apygardos susirinkimuose ir vieną aprašiau.  Per tą laikotarpį parašiau 18 straipsnių, atspausdintų „Čikagos Aidas“, „Geras“, „Draugas“. Dalyvauju Lietuvos universitetų moterų asociacijos (LUMA) veikloje, esu sekretorė.

1978 m. baigiau VU, istorijos f-tą, įgijau aukštos kvalif. bibliotekininko-bibliografo specialybę. 20 metų dirbau Kėdainių M. Daukšos viešoje bibliotekoje. Atsakinga už 64 kaimo ir 13 miesto bibliotekų darbą, kvalifikaciją, jų kultūrinius renginius; Lietuvos bibliotekininkų draugijos narė. Mano diplomas įvertintas JAV. JAV 4 m. dirbau sezono metu Macy's Depart. Store, kvepalų skyriuje. Vėliau dirbau kompanione ir padėjėja sinjorams: JAV primabalerinai Maria Tallchief Paschen, Dr. Philip White - US Energy Department vadovui, Barbara Wirtz - Čikagos „Black Hawks“ sav. Su vyru esame įkūrę du verslus: Express B, Inc. ir B Services Inc; vadovauju jų veiklai, tvarkau finansus.

Planuoju savo veiklą išvystyti, stengiantis pritraukti jaunas šeimas, populiarinti lietuv. tradicijas, tautiškumą, patriotizmą. Planuoju surinkti istorinę medžiagą ir parašyti Brighton Park M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios istoriją, parašyti monografiją apie Amerikos lietuv. operos dainininkę F. Korsak, parašyti knygas apie dvi tremtinių šeimas. Visada dalyvauti JAV LB sesijose, renginiuose, informuoti visuomenę apie tai.“

Regina Butkus, Marquette Park apylinkė (59 m.)

Priklausau LŠSI nuo 1997 m.; nuo 2001-2005 m. T. Daukanto Jūros Šaulių kuopos sekretorė, vėliau - moterų vadovė Baltijos jūros šaulių kuopoje. Nuo 2017 m. gegužės mėn. Baltijos jūrų šaulių kuopos vadas, o nuo 2015 m. - LŠSI moterų vad. pavaduotoja.

Pagal profesiją - tiksliosios mechanikos inžinierė-konstruktorė, Meninio konstravimo specialistė, bakalauro laipsnio. Nuo 1994 m. dirbu kosmetikos ir grožio srityje. Atstovauju „Fresh“ kompaniją, dirbau su „Lancome“, „Borgesa Beauty“. Šiuo metu nuo 2005 m. dirbu „Neiman Marcus“.

  1. 2010 m. kovo 11 d. apdovanota padėkos raštu Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmečio proga - Rasa Juknevičienė, krašto apsaugos ministrė.
    2. Padėka 2018 m. sausio 13 d. įvykių proga atidarant parodą „Sielos“ galerijoje.
    3. 2017 m. lapkričio 26 d. apdovanota Šaulių žvaigždės medaliu už nuopelnus Lietuvai ir Šaulių sąjungai.
    4. Apdovanota Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečio medaliu 2018 m. vasario 16 d.“

Monika Dobrovolskytė, Chicago apylinkė (46 m.)

„Ilgametė Čikagos, vėliau Maironio Lituanistinių mokyklų tėvų komiteto narė. 8 metai Lietuvių Meno Ansamblio „Dainava“ choristė ir 4 metai valdybos narė. Esu savininkė ir prezidentė BMD Eurocraft kompanijos, kuri egzistuoja jau 13 metų. Kompanija atlieka statybos darbus. Mūsų apylinkės šūkis: „Kur bebūtum - esi lietuvis“. Norėčiau, kad savo buvimu JAV LB Taryboje, galėčiau suartinti ir suburti lietuvius, ypač jaunimą, gyvenantį JAV ir Lietuvoje.“

Dangerūta Durrett, Chicago apylinkė (43 m.)

„Nuo 2016 m. esu JAV Čikagos Lietuvių Apylinkės sekretorė. Nuo 2015 m. esu „Labas Connect“ verslininkų tinklo (network) įkūrėja. „Labas Connect“ tikslas - dalintis verslo galimybėmis tarp lietuvių ir amerikiečių verslininkų. Taip pat siūlomi edukaciniai seminarai lietuviams pradedantiems verslininkams apie verslo subtilybes.

Esu verslo konsultantė. Nuo 2013 m. konsultuoju verslininkus ir padedu rašyti verslo planus. Konsultuoju apie rinkodarą, vadybą ir finansus. Nepaprastai myliu savo veiklą. Tai ne tik konsultavimas. Mėgstu darbą su žmonėmis, matyti jų transformacijas ir profesinį progresą jų versluose.

Lietuva ir jos ateitis man labai rūpi. Prisidedu prie Lietuvos progreso kuo galiu. Nuo 2015 m. priklausau Global Lithuanian Leaders (GLL - Vilnius) verslo patarėjų komandai, kuri remia inovacijas ir verslumą Lietuvoje. Nuo 2015 m. remiu savo buvusią mokyklą Kaune (buvusi S. Nėries vid.) siųsdama angliškas knygas (8-18 m.) moksleiviams tobulinti anglų kalbą. (Iki šios dienos padovanota apie 300 knygų).“

Zyggi Janus, Chicago apylinkė (51 m.)

„Padedu planuoti ir įgyvendinti lietuviškus renginius, šventes. Aktyviai dalyvauju LB renginiuos. Esu dalis unikalių projektų - video tiltų tarp Lietuvos, Amerikos ir kitų šalių. Profesija: transporto kompanijos menedžeris. Renginių garso režisierius. Norėčiau, kad kuo daugiau jaunimo įsitrauktų į LB veiklą. Išlaikyti mūsų augantį jaunimą tautišką ir patriotišką. Kuo daugiau sujungti Lietuvos kultūrinius renginius, kultūros pakraipas su JAV LB.“

Birutė Kairienė, Lemont apylinkė (64 m.)

„Į lietuvišką veiklą įsijungiau tuoj pat tik atvykus į JAV, gal 2003 m. Pradžioje buvau Lemonto apyl. iždininke. 2008 metais buvau išrinkta pirm. pareigoms Lemonto apyl., dviem kadencijoms.

Tuo pačiu metu buvau ir Vid. Vakarų Apygardos pirmininko pavaduotoja. 2010 metais, pasitraukus tuometinei pirmininkei iš pareigų, man teko perimti ir šias pareigas, kurias vykdau ir šiuo metu. Keturias kadencijas esu JAV LB Tarybos narė, priklausau Finansų Komisijai. Nuo 2012 m. esu PLB Seimo narė, paskutiniame suvažiavime buvau išrinkta į PLB Revizijos Kontrolės komisiją. Šiuo metu esu šios komisijos pirmininkė. Visas prisiimtas pareigas stengiuosi atlikti sąžiningai ir garbingai.

Esu ekonomistė-buhalterė, baigusi Vilniaus Univ., kur įgijau bakalauro laipsnį. Taip pat turiu žemės ūkio mokslų magistro laipsnį, kurį įgijau Lietuvos Žemės ūkio Univ. Abu diplomai yra pripažinti JAV. Beveik pusę savo gyvenimo praleidau dirbdama bankinį - finansinį darbą, tad gan gerai nusimanau toje srityje. Atvykus į JAV, įsidarbinau banke, kur iki šiol tebedirbu. Dirbdama šioje sferoje, įsigijau daug draugų ir pažįstamų, nes visiems reikia vienokio ar kitokio finansinio patarimo. Norėdama žinias pritaikyti JAV, studijavau buhalterinę ir TAX'ų apskaitą COD koledže. Dirbdama amerikiečių įstaigose stengiuosi populiarinti Lietuvą, supažindinti su mūsų papročiais ir tradicijomis. Taipogi stengiuosi ir lietuvius įjungti į amerikietišką gyvenimą. Su banko produkcija lankausi įvairiuose lietuviškuose renginiuose, mugėse.

(...) Ateities tikslas būtų kiek galima daugiau lietuvių ir jiems prijaučiančių sudominti Lietuvių Bendruomenės veikla. Turiu idėjų, kaip pritraukti verslininkus, jaunus tėvelius ir pan. Galvoju, kaip tai padaryti, kad ne tik širdyje jaustumės lietuviai, bet ir viešai apie tai skelbtume ir didžiuotumės. Čia, manau, visų mūsų ateities planai.“

Svajonė Kerelytė, Lemont apylinkė (56 m.)

„Aktyviai dalyvauju JAV LB veikloje nuo 16 metų. Esu ėjusi įvairias pareigas JAV LB Vidurio Vakarų Apygardoje ir LAV LB Lemonto Apylinkėje. Esu JAV LB XXI Tarybos narė. Turiu magistro laipsnį iš Lewis Universtiy iš „Human Resources Management“. Dirbusi kaip „Human Resources“ Director. Verslininkė/savininkė SRK Tax and Financial Services (Jackson Hewitt Tax Service). Jaučiu, kad galėčiau prisidėti prie tolimesnės JAV LB veiklos.“

Auksuolė Marciulevičienė, Marquette Park apylinkė (54 m.)

„2006-2017 m. buvau Waukegan Lake County lietuvių bendruomenės valdyboje. Persikėlus gyventi į Darien miestelį, perėjau į Marquette parko apylinkę ir vystau savo veiklą Marquette parko apylinkės valdyboje. Nuo 2015 m. priklausau ir dirbu Vidurio Vakarų apygardos valdyboje sekretorės pareigose.

Esu baigusi rūbų modeliavimo specialybę Lietuvoje. Čia taip pat vystau meninę veiklą, tapau, kuriu rūbus, dalyvauju parodose. Pristatau Lietuvą Skokie miestelyje rengiamame Tarptautiniame festivalyje.

Norėčiau prisidėti prie bendruomenių veiklos, kuo daugiau pritraukiant lietuvių ir kiek galima daugiau kartu garsinti Lietuvos vardą JAV ir tarp kitų tautų. Atgaivinti medicininę bei juridinę pagalbą lietuvių bendruomenėse, mažas pajamas turintiems lietuvių emigrantams.“

Jon Platakis, Lemont apylinkė (71 m.)

„Steigėjas/Pirmininkas National Lithuanian American Hall of Fame, per kurią įvedėme Rūtos Šepetytės knygą „Between Shades of Gray“ apie Lietuvos tremtinius viešose Ciceros ir Čikagos mokyklose; puoselėjame tikrąją Lietuvos karalystės viduramžių istoriją; pristatome Lietuvos istoriją, kultūrą, ir žmones anglakalbių pasauliui per socialinius tinklus, kurie pasiekia iki 100 000 per savaitę; įvesdiname lietuvių įžymybes į šlovės rūmus; priklausau JAV LB Vid. Vakarų Apygardos valdyboje, Lemonto Apylinkės valdyboje, ir Brighton Parko apylinkės narys; Čikagos Šiaulių Baltijos Kuopos narys; organizuojame Lietuvos himno giedojimą per valstybinę šventę Čikagoje. Esu mokytojas, dėstau pasaulinę ir Amerikos istoriją viešose Čikagos mokyklose ir paimu kiekvieną progą įtarpinti Lietuvos istoriją; Esu įsteigęs tris įmones; mokinausi aktorystę Goodman Teatre, ir priklausau Lithuanian American Theater „Viltis“. Dedu pastangas pritraukti anglakalbius lietuvius į lietuvišką veiklą ir suvienyti lietuvių bendruomenę Čikagoje.“

Ona Plečkaitytė, Lemont apylinkė (54 m.)

„Lietuvių bendruomenės veikloje dalyvauju nuo 2000 metų. 6 metus buvau Lemonto valdybos sekretore, po to eilę metų buvau Lemonto valdybos narė ir Vidurio Vakarų Apygardos revizijos komisijos narė ir pirmininkė. Paskutinius 3 metus esu Vidurio Vakarų Apygardos valdybos iždininkė. Aktyviai dalyvauju visuose apygardos renginiuose ir lietuviškoje veikloje IL.

Esu baigusi Kauno Politechnikos institutą, mechaninės inžinerijos specialybę. Vėliau baigiau Vilniaus Univ., kur Prekybos f-te įgijau Prekybos Mktg specialybę. Amerikoje mokiausi Lewis University, kur gavau pagyrimo raštą (Dean's list) už Computers Software kursą. Moraine Valley C.C. metus mokiausi Kelionių specialybės kursą ir nuo to laiko dirbu kaip kelionių agentė - hobi tapo profesija. Taip pat įgijau 4 tipų IL draudimo teises ir draudimo agente dirbau apie 8 metus. Įgijau ultragarso techniko sertifikatą, su kuriuo apie 5 metus dirbau medicininėj diagnostikos kompanijoj kaip marketingo ir ultragarso specialistė. Neseniai įgijau taxų ruošimo teises IL. Visi mokslai Amerikoje yra įvertinta 364 credit valandom (2 masters or doctor degree).

Per darbą ir visuomeninėj veikloj visą laiką labai artimai esu susijusi su lietuvių bendr. ir jos veikla. Visur stengiuosi palaikyti lietuvius ir reklamuoti Lietuvą amerikiečių tarpe. Dabartinė profesija labai artimai susijusi su lietuvių išeivija, tad gerai pažįstu dabartinės išeivijos kartas, žinau jų lūkesčius ir problemas. Manau, norint ugdyti ir išsaugoti lietuvybę, turim kiekvienas pradėti nuo savęs!“

Juozas Polikaitis, Lemont apylinkė (82 m.)

„JAV LB Tarybos narys nuo 1985 metų. XIX, XX, XXI JAV LB Tarybų Prezidiumo pirmininkas; (6) metus Kontrolės komisijos pirmininkas; (6) metus JAV LB Socialinių reikalų pirmininkas.

Dėstau visuomenės mokslą Maironio ir Čikagos lituanistinėse mokyklose, Dainavos ansamblio narys, Šv. M. Marijos Gimimo parapijos Tarybos pirmininkas ir parapijos finansų komisijos narys, Draugo direktorių tarybos narys, Socialinių reikalų Čikagos skyriaus vyresniųjų popiečių vadovas, aktyviai dalyvauju Ateitininkų veikloje.

Esu pensininkas nuo 2000 metų. 1959 m. baigiau chemijos inžinerijos BA laipsnį iš Detroito Universiteto. 1977 m. įgijau metalurgijos inžinerijos magistro laipsnį (MA) iš Illinois Institute of Technology. 33 metus dirbau American National Can organinių ir polimerinių medžiagų tyrimo skyriuje, departamentų direktorius, tyrimo skyriaus generalinis direktorius ir korporacijos tyrimo skyriaus vedėjas. Dešimt metų teko derinti JAV ir Europos skyrių projektus. 1959-1961m. JAV karinė tarnyba, artilerijos kapitono laipsnis.“

Aušrelė Sakalaitė, Marquette Park apylinkė (78 m.)

„Omahoje padėjau įsteigti Sister Cities tarp Šiaulių ir Omahos. Taryboje buvau 15 metų, tris - prezidiume. Buvau Vidurio Vakarų apygardos pirmininkė, dabar esu Marquette Parko. Dirbau Western Electric, AT&T. Išėjau į pensiją, būdama finansų administratore. Daug dirbau su lietuviškai besimokančiais suaugusiais (1986 m. iki dabar). Esu tų kursų vedėja. Esu Akademinių skautų filisterių vedėja.“

Marija-Milda Šatienė, Cicero apylinkė (68 m.)

„L. Bendruomenėje mano veikla prasidėjo švietimo srityje, kur dirbau mokytoja Čikagos lituanis. mokykloje Jaunimo centre. Vėliau dėsčiau Pedagoginiame Lituanistikos ins-te. Jaunimo centro valdyboje dirbau įvairiose pareigose. Esu Jaunimo centro tarybos narė. Dalyvauju Liet. vaikų globos būrelio „Saulutė“ paramos veikloje. Jėzuitų Jaunimo centre direktore išdirbau 10 m.. Buvo suorganizuota garsių Lietuvos solistų koncertai bei Liet. operos ir tautinių  šokių ans. pasirodymai, mugės,  lietuv. filmų demonstravimas, tautinių švenčių minėjimai. LR Seimo Krikščionių Demokratų partijos valdyba apdovanojo mane Padėkos raštu „Už paramą ir aktyvią veiklą, vystant krikščioniškąją demokratiją , už darbą puoselėjant tautines ir krikščioniškąsias vertybes“. Priklausau Lietuvių Fondui, esu JAV LB Tarybos narė,  LB Cicero valdybos narė. Priklausau ŠALFASS (Lietuvių  Sporto Sąj.). Teko dalyvauti Pasaulio Liet. sporto žaidynėse ir stalo teniso varžybose laimėti bronzos medalį. Aktyviai dalyvauju bendruomenės veiklos renginiuose, rašau į lietuvišką spaudą.

Lietuvoje baigiau Vilniaus Univ. ekonomikos fakultetą, įgydama ekonomisto specialybę. Vilniuje kelis metus dirbau ekonomiste Naftos produktų tiekimo valdyboje. Atvykusi gyventi į Čikagą, dirbau Triton College anglų kalbos informacijos skyriuje užsienio studentams.  Dabar dirbu vyro V. Šato nekilnojamo turto pardavimo įst. „Alex Realty“.

Mūsų tikslas yra išlaikyti lietuvybę svetur. Tieskime į Lietuvą tiltus bendradarbiavimo įvairiose veiklos srityse, nes kur mes  bebūtume, esame viena tauta.“

Austėja Sruoga, Chicago apylinkė (40 m.)

„Lietuviškoje veikloje dalyvauju daugiau nei 14 m. Esu rengusi ne vieną labdaros koncertą, daugybę kultūrinių ir lietuvybę puoselėjančių renginių. JAV LB KV ėjau Org. reikalų vicepirmininkės pareigas ir šiuo metu esu JAV LB Kultūros Tarybos pirmininkė. Esu Lietuvių Fondo valdybos narė, Čikagos lietuvių Rotary klubo narė ir 2016/17 metų Prezidentė. Įkūriau lietuvišką vaikų menų dienos stovyklą „Kūrybinės vasaros dirbtuvės“. Profesinė veikla: esu lietuviško darželio savininkė. Taip pat, jau 14 metų, esu renginių organizatorė.

Šiuo metu nepaprastai svarbu sustiprinti JAV Lietuvių Bendruomenės organizaciją, pritraukti į ją jaunesnius žmones, paruošti jaunesnę kartą perimti organizacijos vairą. Kviesti žmones dalyvauti bendruomenės veikloje, skatinti priklausyti lietuviškoms apylinkėms. Taip pat, skatinti lietuvybės, kalbos, tradicijų išlaikymą. Kaip žinia, Čikaga vienas didžaiausių lietuvių telkinių už Lietuvos ribos, tad ypatingai čia, turime sustiprinti apylinkes, įjungti žmones, skatinti puoselėti lietuvybę.“

Vytautas Sruoga, Chicago apylinkė (45 m.)

„Lietuviška veikla: 1. Renginių organizavimas. 2. Rėmimas įvairių projektų, labdaros renginių, Lietuviškų mokyklų, pasaulio lietuvių centro. 3. Aktyviai dalyvauju Čikagos Apylinkės bendruomenės veikloje.

Profesija: esu nekilnojamo turto agentūros AVS Prime Realty, Inc savininkas ir managing broker. Kompanija įkurta 2010 metais. Dirbu nekilnojamu turto brokeriu nuo 2003 metų.

Manau, kad būdamas tarybos nariu, galėčiau labiau prisidėti prie lietuvybės stiprinimo. Vienas pagrindinių prioritetų, būtu įjungti i bendruomenės veiklą kiek įmanoma daugiau jaunimo. Pačiai organizacijai, įnešti šiuolaikiškumo. Pritraukti į organizaciją ir į jos veiklą, daugiau žmonių. Skatinčiau įvairių apylinkių tarpusavio bendradarbiavimą ir glaudžių santykių išlaikymą su Lietuva.“

Nijolė Stančiauskienė-Danielson, Lemont apylinkė (67 m.)

„Atvykau į Ameriką 2000 m. 2011 metais buvau išrinkta į JAV LB Lemonto apylinkės valdybą, man buvo patikėtos sekretorės pareigos. Nuo 2015 m. esu JAV LB Lemonto apylinkės iždininkė.

Lietuvoje baigiau Kauno Maisto pramonės technikumą, kur 1975 m. įgijau mėsos ir paukštienos produktų techniko-technologo specialybę. Dirbau visuomeninio maitinimo įmonių tinkle daugelį metų buhalterinį darbą, vėliau ir materialiai atsakingose pareigose.

Norėčiau, kad visi lietuviai, gyvenantys Amerikoje, būtų vieningi ir draugiški, kad kuo daugiau įsijungtų į lietuvišką veiklą, garsintų Lietuvos vardą. Kad Amerikos visuomenė kuo daugiau sužinotų apie Lietuvą.“

Ingrida Strokovas, Chicago apylinkė (47 m.)

„Lietuviškoje veikloje dalyvauju jau 8 metai. Šiuo metu esu JAV Čikagos Lietuvių Apylinkės Pirmininkė. Esu Lietuvių Fondo narė ir 2016 metais dalyvavau fondo lėšų skirstyme. 17 metų serviso kompanijos savininkė.

Svarbu sustiprinti JAV Lietuvių Bendruomenės veiklą, įtraukiant jaunesnius žmones. Surasti būdų, kaip apjungti visas lietuviškas organizacijas į Lietuvių Bendruomenės struktūrą.“

Vesta Valuckaitė, Chicago apylinkė (45 m.)

„Esu gydytoja radiologė iš Lietuvos. Lietuvoje pabaigiau medicinos mokyklą bei radiologijos rezidentūrą. Vėliau išvykau į Londoną pratęsti studijas, po kurių apsigyniau Bakalauro laipsnį „Radiation Biology“ srityje. Atvykusi į JAV, apie 12 metų dirbau University of Chicago, vadovaudama vėžio klinikiniams tyrimams. Šiuo metu dirbu Bayer farmacinėje kompanijoje, Onkologijos medicinos direktorės pareigose. Esu aktyvi savanorė Lietuvių Bendruomenės Veikloje. Prieš porą metų kartu su grupe kitų entuziastingų merginų įkūrėme naują Čikagos Lietuvių apylinkę, kuriai vadovavau virš metų. Šiuo metu priklausau Čikagos Lietuvių Apylinkės Valdomajam Komitetui. Taip pat priklausau Chicagoland Lithuanians Rotary Klubui, Chicago Sister Cities Komitetui, esu Pasaulio Lietuvių Medikų Asociacijos Valdomojo Komiteto narė. Nors dar nesu JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos narė, pastaruosius 5 metus kiekvienais metais dalyvauju metiniuose susirinkimuose.“

Artūras Žilys, Lemont apylinkė (47 m.)

„Mano lietuviška veikla yra tiesiogiai susijusi su mano darbu Pasaulio lietuvių centre. Jau dešimt metų vadovauju didžiausiam lietuvių centrui už Lietuvos ribų. Pasaulio lietuvių centro (PLC) misija yra saugoti ir puoselėti lietuvių kultūrinį paveldą ir tradicijas. Centras organizuoja ir remia mokslo, kultūrines, dvasines, sporto ir kitas programas. Centre bendruomenė ir lankytojai gali susipažinti su Lietuvių kultūra, papročiais, tradicijomis ir istorija. Centre yra įsikūrę daugiau nei 35 lietuviškos organizacijos, puoselėjančios įvairiapusę lietuvišką veiklą. Pasaulio lietuvių centras ir JAV Lietuvių bendruomenė kartu organizuoja ir rengia įvairius su lietuvybės išlaikymu susijusius renginius, tokius kaip Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios minėjimai ir kitus.

Lietuvoje baigiau studijas ir įgijau vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnį, o Amerikoje baigus universitetą man buvo suteiktas MBA laipsnis. Turiu sukaupęs ilgametę patirtį įmonių vadovavimo, administravimo, finansų ir apskaitos, įmonių strateginio planavimo, vystymo ir plėtros, biudžetų paruošimo, planavimo, kontrolės ir įvykdymo bei įvairiose kitose srityse. Dirbant PLC yra tekę organizuoti daug ir įvairių renginių, susijusių su lietuvybės ir tautinio identiteto išlaikymu. Kasdieniniame darbe tenka bendradarbiauti su virš 30 skirtingų lietuviškų ne pelno siekiančių organizacijų, įsikūrusių didžiausiame lietuvių centre išeivijoje. PLC bendradarbiaujant su šiomis organizacijomis sėkmingai pavyksta prisidėti prie lietuvybės puoselėjimo ir išlaikymo išeivijoje ir dirbdami kartu mes sugebame ne tik išsilaikyti, bet ir sėkmingai plėsti mūsų visų veiklą. Kadangi PLC yra ne pelno siekianti organizacija, tai per 10 darbo metų šioje organizacijoje sukaupiau nemažai žinių apie Amerikos ne pelno siekiančių organizacijų veiklą, jų valdymą, finansines ir teisines atsiskaitomybes.

Manau, kad mano įgyta patirtis ir žinios dirbant PLC gali būti naudingos padedant JAV Lietuvių Bendruomenei vystyti šios organizacijos veiklą ir siekiant išsaugoti Lietuvos kultūrinį identitetą ateities kartoms. JAV LB ir Pasaulio lietuvių centras yra ne pelno siekiančios organizacijos, įregistruotos Illinois valstijoje kaip 501 (c) (3), su panašia misijas ir tikslais, todėl man šių organizacijų veikla yra gerai žinoma ir tas man leistų panaudoti mano žinias ir patirtį tapus JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos nariu.“

Daugiau informacijos: www.tarybosrinkimai2018.com 

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu