Daugiau 
 

„Sielai tikras penas, širdžiai džiaugsmas!“

09/16/2016 Aidas
interviu-1010

Interviu su Šiluvos koplyčios jubiliejaus muzikos vadove Rita Čyvaite-Klioriene apie pasiruošimus jubiliejaus iškilmingoms Mišioms. Kalbėjosi Viktoras Nakas.

VN: Jūs buvote pakviesta būti Šiluvos koplyčios jubiliejinių Mišių muzikos vadove. Prašau paaiškinti, kaip buvo daroma atranka giesmėms. Kas dalyvavo tame procese ir kokiais kriterijais teko vadovautis?

RČK: Dėkoju Šiluvos koplyčios 50-to jubiliejaus organizaciniam komitetui už pasitikėjimą manimi pakvietus mane vadovauti jubiliejinių Mišių muzikai. Procesas ilgokas ir gana sudėtingas. Pirmiausia, buvo tartasi su prelatu Edmundu Putrimu, kuris, kartu su monsinjoru Rolandu Makricku, buvo Šiluvos jubiliejaus organizacinio komiteto iniciatorius. Kartu aptarėme visą Mišių eigą, kaip ir specialiai šiai šventei skirtas maldas ir paminėjimą, kur, kada, ką reikėtų giedoti. Prelatas prašė įtraukti tradicinę giesmę „Marija, Marija“, kaip ir giesmę „Pergalės Kristui III“, kurios melodija iš Bethoveno 9-tos simfonijos. Pirmoji šios giesmės versija buvo parašyta Nijolės Kersnauskaitės dar neatgavus nepriklausomybės. Norėjome baigti šv. Mišias pakilia nuotaika, todėl autorė specialiai sukūrė naujus žodžius, tinkančius šiai progai.

Aiškiai norime, kad giedamos giesmės iškilmingai nuskambėtų, kad jos įprasmintų šventę, ją padarytų ypatingą. Didelis dėmesys skirtas giesmėm šv. Mergelės Marijos garbei. Buvo sąmoningai nutarta apsiriboti lietuvių kompozitorių kūriniais, juk tai mūsų, lietuvių, šventė ir proga didžiausioje Amerikos bažnyčioje prabilti lietuviška giesme.

Norėdamas šventę padaryti kuo labiau įspūdingą, organizacinis komitetas buvo pakvietęs keturis chorus (Čikagos „Dainavą“, Filadelfijos „Laisvę“, Klivlando „Exultate“, Toronto „Volungę“). Nors jungtinio choro vaidmuo Mišiose didelis, tačiau šventė yra mūsų visų. Todėl šalia giesmių, kurias atskirai giedos choras, rinkome ir tokias, kurias kartu galėtų giedoti visi dalyviai, tuo apjungiant visus ir suteikiant progą visiems aktyviai dalyvauti.

Skirdami pagarbą praeičiai, į repertuarą įtraukėme tradicines giesmes, kurios mus lydi daugiau nei 50 metų („Sveika, Marija“, J. Dambrausko „Malda už tėvynę“). Tuo pačiu patirtis rodo, kad panašūs minėjimai, kongresai, suvažiavimai, įvykę praeityje, yra suteikę progą supažindinti dalyvius su naujomis giesmėmis. Šventei praėjus ir grįžus į savo atskiras vietoves, žmonės toliau gieda naujai girdėtas giesmes. Tuo mūsų lietuviškų giesmių repertuaras didėja ir tampa turtingesnis. Ogi ir žodžiai naujų giesmių kiek labiau atskleidžia žmonių dabartinius jausmus.

O kokias naujas giesmes rinkti? Į talką pasikviečiau šventės jungtinio choro vadovus (Dalią Viskontienę, Iloną Babinskienę ir Darių Polikaitį), prašydama, kad jie pasiūlytų jų mėgstamas giesmes. Kreipiausi taip pat į kolegas Lietuvoj prašydama siūlymų. Daug ir labai nuoširdžiai į talką atėjo Vilniaus Arkikatedros vargonininkas, muz. Bernardas Vasiliauskas.

Ir taip po truputį derinom, kad šventėje skambėtų tiek tradicinės, tiek naujos giesmės, giedotų tiek choras, tiek visi dalyviai. Atrinkus visas giesmes, sąrašas buvo pateiktas ir vėl išnagrinėtas prel. E. Putrimo, vėliau pristatytas viso organizacinio komiteto nariams.

VN: Nuo kada chorai pradėjo ruoštis spalio 9 d. Mišioms? Ar buvo kokie nors ypatingi iššūkiai, ypač turint omenyje, kad chorai toli vienas nuo kito?

RČK: Visų giesmių natos buvo pristatytos pakviestų chorų vadovams vasario mėnesį, kuomet visi kibo į darbą. Choristai visas giesmes buvo daugmaž išmokę prieš išsiskirstant vasaros atostogom. Netrukus visi chorai po vasaros vėl rinksis ir pradės naują darbo sezoną. Dabar teks giesmes prisiminti, prie jų dar padirbėti, jų atlikimą patobulinti ir ruoštis į kelionę Vašingtono link.

Kai chorai gyvena skirtinguose miestuose, tuolab, kad kiekvienas vadovas kiek skirtingai interpretuoja kūrinius, būna sudėtinga suvažiavus kartu per trumpą laiką viską suderinti. O priprasti prie didžiulės Bazilikos erdvės bei akustikos, kaip ir prie didingų vargonų, yra būtina. Vašingtone bus mažai laiko kartu surepetuoti, ypač pačioje Bazilikoje, nes savaitgaliais laikoma labai daug Mišių. Todėl turime atvykti giesmes išmokę kiek įmanoma labiau vienodai. Tuo tikslu buvo paruošti giesmių įrašai, kurių choristai nuolat klausosi! Moterų balsus įrašė Kristina Kliorytė, o vyrų - Martynas Matutis. Prie įrašų dar prisidėjo Aleksandras Stankevičius ir aš pati.

VN: Ar Mišiose dalyvaujantys išgirs kokios nors sakralinės muzikos, kuri jiems bus neįprasta? Kurių lietuvių kompozitorių muziką girdėsime?

RČK: Bus giesmių, kurias Mišių dalyviai pirmąkart girdės. Tikiuosi, jiems bus gera jų klausytis. Bet tuo pačiu noriu priminti, kad vietomis jie bus kviečiami giedoti kartu. Kad galėtų geriau įsijungti, bus atspausdinamas jubiliejinis leidinėlis, kuriame bus giesmių žodžiai/natos.

Kompozitoriai, kurių giesmės skambės: Leonidas Abaris, Jonas Dambrauskas, Jonas Govėdas, Rita Čyvaitė-Kliorienė, Česlovas Sasnauskas. Bus giedami net 5 Leonido Abario kūriniai: prieš Mišias - jo parašyta penkių dalių „Magnificat“, o šv. Mišių metu – „Viešpatie, pasigailėk“ ir „Garbė Dievui Aukštybėse“, „Aleliuja“ prieš Evangeliją, „Leiski būti man arti“ (parašyta a. a. Fausto Strolios atminimui). Leonidas Abaris yra vienas išeivijos lietuvių mėgstamiausių kompozitorių. Jo kūriniai įdomiai parašyti, visi skirtingi ir labai prieinami.

VN: Šioms Mišioms sukurta giesmė Šiluvos Marijai. Paaiškinkite, kaip ta giesmė gimė ir kada ji bus giedama.

RČK: Būdami Lietuvos, Marijos žemės, vaikai ir švenčiant tokią ypatingą šventę pagalvojome, kad būtų prasminga sukurti specialią giesmę, skirtą šiai šventei. Pasitarus su savo kolege, Nijole Benotiene, dėjome pastangas tai įvykdyti. Šv. Mišiom pasibaigus, dvasininkai procesija eis į Šiluvos koplyčią, kuomet ši giesmė bus giedama visų žmonių. Giesmė buvo rašoma, kad žodžiai ir melodija būtų nesudėtingi. Tikiuosi, kad, atspausdintų natų dėka, visi žmonės galės prisidėti savo balsais.

Nuoširdžiai kviečiame visus gausiai dalyvauti Šiluvos koplyčios 50-mečio jubiliejuje, pasigėrėti gražiosios Bazilikos erdvės diduma, pasiklausyti gražių giesmių, kurias bus paruošęs jungtinis choras kaip ir didingų vargonų skambesio, jungtis maldoje su tautiečiais ir būti šio istorinio įvykio dalimi. Tai bus sielai tikras penas, širdžiai džiaugsmas!

ŠVENTA MERGELE, ŠILUVOS MARIJA

Šventa Mergele, Šiluvos Marija,
Atėjusi į žemę pravirkai.
Glėby laikydama dangaus galybę,
Stebuklo paslaptį vaikeliams palikai.

Šventa Mergele, Šiluvos Marija,
Sukvietusi į dvasinius namus.
Mūs širdis išpuošei dangaus lelijom,
Malda mes tiesiame į Šiluvą kelius.

Šventa Mergele, Šiluvos Marija,
Palikusi budėti virš laukų.
Lydėk į Viešpaties namus, Marija,
Brangiausia Motina ir Jėzaus ir žmonių.

Nuoširdžiai kviečiame visus gausiai dalyvauti Šiluvos koplyčios 50-mečio jubiliejuje, pasigėrėti gražiosios Bazilikos erdvės diduma, pasiklausyti gražių giesmių, kurias bus paruošęs jungtinis choras kaip ir didingų vargonų skambesio, jungtis maldoje su tautiečiais ir būti šio istorinio įvykio dalimi. Tai bus sielai tikras penas, širdžiai džiaugsmas!

Vėliausios Žinios apie Šiluvos Koplyčios Jubiliejų

Paskaita apie Šiluvos koplyčią. Šeštadienį, spalio 8-tąją, dieną prieš tai, kai vyks Padėkos Mišios minint Šiluvos koplyčios Nacionalinėje Nekalto Prasidėjimo bazilikoje Vašingtone įsteigimo 50-metį, jubiliejaus organizacinis komitetas kviečia į paskaitą „Pasikalbėjimas apie Šiluvos koplyčios istoriją ir meną“. Paskaitą skaitys ir į klausimus atsakys jubiliejaus komiteto narė, dr. Jūratė Maciūnas Landwehr. Paskaita prasidės 2 v. p. p. Amerikos Katalikų Universiteto McGivney Hall auditorijoje, kuri yra maždaug už 100 jardų į rytus nuo Bazilikos ir joje esančios Šiluvos koplyčios. Paskaita atdara visiems. Už įėjimą mokėti nereikės, tačiau dalyviai galės palikti laisvą auką jubiliejaus renginiams padengti.

Apaštalinis Nuncijus koncelebruos Šiluvos Koplyčios Jubiliejines mišias. Arkivyskupas Christophe Pierre, Apaštalinis Nuncijus JAV, koncelebruos Padėkos Mišias spalio 9 d. Apaštalinis nuncijus yra popiežiaus vyriausias diplomatas JAV. Arkivyskupas Pierre pradėjo tas pareigas eiti š.m. birželio mėnesį. 2007-2016 m. jis tarnavo kaip Apaštalinis nuncijus Meksikoje.

Pagrindinis mišių aukotojas ir pamokslininkas bus arkivyskupas Joseph Kurtz, JAV Katalikų Vyskupų Konferencijos Prezidentas. Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, S.J., ir Vašingtono Arkidiecezijos vyskupas Barry Knestout taip pat bus mišių koncelebrantai.

Priėmimas po Jubiliejinių Mišių. Kviečiame įsigyti bilietus į priėmimą, kuris įvyks tuoj pat po Jubiliejinių mišių. Spalio 9 d. 2 val. p. p. Nacionalinėje Nekalto Prasidėjimo bazilikoje bus aukojamos Padėkos Mišios. Po mišių apie 3:30 v. p. p. Amerikos Katalikų Universiteto Edward J. Pryzbyla University Center, esančiame šalia Bazilikos, įvyks priėmimas. Į mišias ir priėmimą kviečiami visi. Dalyvavimas mišiose nemokamas ir be bilietų. Priėmimas - su bilietais. Jų kaina - $25 asmeniui (14-os metų ir jaunesniems vaikams įėjimas nemokamas). Priėmimo vaišės - užkandžiai ir gėrimai. Raginame įsigyti bilietus internetu. Bilietus pirkite adresu www.Siluva50usa.org.

Dėkojame mūsų rėmėjams. Šiluvos koplyčios Vašingtone 50 metų Jubiliejaus organizacinis komitetas dėkoja už finansinę paramą, kurią gavo iš šių organizacijų: Lietuvių Fondas, Lietuvių katalikų misija Vašingtone, Lietuvių katalikų religinė šalpa, Lietuvos Respublikos ambasada JAV ir „Plėtra“ fondas. Taip pat esame nuoširdžiai dėkingi įvairiems individualiems aukotojams. Tik jūsų dosnumas įgalina mus organizuoti jubiliejaus progai skirtus renginius, tokius kaip parodą „Šiluvos koplyčia po 50-ties metų“, paskaitą apie koplyčios istoriją ir meną spalio 8 d., Padėkos Mišias spalio 9 d. ir priėmimą po mišių. Be jūsų pagalbos vargu ar būtų įmanoma visa tai įgyvendinti. Dėkojame visiems už nenutrūkstamą paramą. Jeigu dar neturėjote galimybės paaukoti tam, kad padėtumėte padengti renginių išlaidas, tuomet kviečiame tapti rėmėjais. Norintys prisidėti neapmokestinama auka kviečiami čekį rašyti „Lithuanian Catholic Religious Aid“ vardu ir siųsti į tos organizacijos būstinę: 64-25 Perry Avenue, Maspeth, NY 11378-2441. Ant čekio pažymėti „Siluva Chapel Jubilee“.

Šiluvos koplyčios Vašingtone 50 m. jubiliejaus komiteto informacija

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu