Skelbimai: 877-459-0909
Reklama: 877-702-0220  
Prisijungti Registracija
Daugiau 
 

Šiluvos koplyčios Vašingtone jubiliejus – jau šiemet

02/12/2016 Aidas
siluva-982

Kaip žinoma, šių metų spalio 9 d. vyks iškilmingos Mišios Nekalto Prasidėjimo Bazilikoje Vašingtone paminėti ten esančios Šiluvos koplyčios auksinę sukaktį. Prel. Edmundo Putrimo, Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegato užsienio lietuviams katalikams, iniciatyva įkurtas jubiliejaus komitetas jau daugiau kaip metus darbuojasi, ruošdamasis šiai šventei. Kaupiama istorinė medžiaga apie koplyčią ir skleidžiama informacija. Štai kai kurie komiteto veiklos pavyzdžiai.
Prelatas Rolandas Makrickas, Apaštalinės nunciatūros (t.y. Vatikano diplomatinės atstovybės) Vašingtone patarėjas ir vienas iš jubiliejaus komiteto iniciatorių, praėjusią vasarą lankėsi Lietuvoje ir platino žinias apie jubiliejaus ruošos darbus. Jis davė interviu interneto dienraščiui Bernardinai.lt, kuriame supažindino skaitytojus su Nekalto Prasidėjimo bazilika, Šiluvos koplyčios įsteigimo istorija ir numatytais planais dėl jubiliejinių metų.
Prel. Makrickas taikliai apibūdino ypatingą koplyčios jubiliejaus sąryšį su Lietuvos istorija. „Pagrindinis šventės akcentas - iškilmingos padėkos Mišios spalio 9 d., prisimenant, kokiais ypatingais laikais gyvename. Koplyčia statyta prieš 50 metų, tad ženklina 25 sovietmečio metus, o dabar - jau 25-erius nepriklausomybės metus. Esame gražioje kryžkelėje, ir koplyčia savotiškai atspindi tą dvasinį ir istorinį Lietuvos kelią“, - jis aiškino Bernardinai.lt žurnalistei Saulenai Žiugždaitei. Jo pokalbį su žurnaliste Žiugždaite, kuris buvo atspausdintas rugsėjo 8 d., galima rasti Šiluvos koplyčios jubiliejaus svetainėje siluva50usa.org. Lankydamasis Lietuvoje prel. Makrickas taip pat susitiko su XXI Amžiaus ir Marijos Radijo atstovais, su jais kalbėjo apie jubiliejų.
Šiluvos koplyčios svetainėje galima rasti įdomios istorinės medžiagos, daugiausia susijusios su jos steigimu. Ten galima pasiklausyti koplyčios steigimo iniciatoriaus Vyskupo Vincento Brizgio balso, jo pakartotinių kreipimųsi į Amerikos lietuvius prieš daugiau kaip 50 metų, prašant, kad jie finansiniai remtų koplyčios steigimą (reikėjo surinkti 325 000 dol. kelerių metų bėgyje). Greta tų įrašų, kuriuos komitetas gavo iš Lituanistikos Tyrimo ir Studijų Centro Čikagoje, svetainėje atspausdinta ir kopija popiežiaus Pauliaus VI-ojo 1966 m. rugsėjo 4 d. laiško, sveikinant Vyskupą Brizgį ir visą lietuvių tautą ir jiems teikiant apaštalinį palaiminimą. Kaip tik tą dieną ir įvyko koplyčios dedikacija, tad reikia manyti, kad tas laiškas ar bent jo dalis buvo perskaitytas gausiai lietuvių publikai, kuri atvažiavo į koplyčios palaiminimą. Kitur svetainėje atspausdintas Nekalto Prasidėjimo šventovės 1966 m. rugpjūčio mėnesio aplinkraštis, kurio viršelis ir atskiras straipsnis paskirti naujai pastatytai Šiluvos koplyčiai. Koplyčios istorija besidomintys taip pat svetainėje ras jos sidabrinio jubiliejaus 1991 m. spalio 13 d. programą.

Norintys prisidėti neapmokestinama auka kviečiami čekį išrašyti Lithuanian Catholic Religious Aid vardu ir pasiųsti į organizacijos būstinę 64-25 Perry Avenue, Maspeth, NY 11378-2441. Ant čekio pažymėti „Šiluva Chapel Jubilee“.

Jubiliejaus komitetas neapsiriboja vien svetaine sužadinant susidomėjimą artėjančiu jubiliejumi. 2015 m. birželio mėnesį atspausdinta 10 000 3.5x5 colių dydžio maldos atvirukų su Šiluvos koplyčios atvaizdu. Kitoje maldos kortelės pusėje lietuvių ir anglų kalba pažymėta Šiluvos koplyčios jubiliejinių Mišių data bei informacija apie Bazilikos rengiamą parodą, kuri bus demonstruojama nuo birželio 30 d. iki spalio 17 d. Komiteto nariai vasarą pradėjo dalinti tas korteles įvairiuose renginiuose, pavyzdžiui, Dainų šventėje Čikagoje, Pensilvanijos Lietuvių dienose, Putnamo seselių piknike, JAV Lietuvių Bendruomenės tarybos sesijoje ir Lietuvos Vyčių suvažiavime. Maždaug trečdalis kortelių jau išdalinta. Norintys veltui įsigyti kortelę gali užsisakyti per koplyčios svetainę.
Jubiliejaus komiteto ruošos darbus remia Lietuvių Fondas, Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa, ir Lietuvių Katalikų Misija Vašingtone. Komitetui labai reikalinga finansinė parama ir iš pavienių lietuvių. Norintys prisidėti neapmokestinama auka kviečiami čekį išrašyti Lithuanian Catholic Religious Aid vardu ir pasiųsti į organizacijos būstinę 64-25 Perry Avenue, Maspeth, NY 11378-2441. Ant čekio pažymėti „Šiluva Chapel Jubilee“.

Paulius Klimas/Viktoras Nakas

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu