JAV katalikų parama Bažnyčiai vidurio ir rytų Europoje

JAV katalikų Vyskupų Konferencija paskyrė daugiau kaip 4 milijonus 800 000 dolerių 206 paramos projektams 22 vidurio ir rytų Europoje kraštuose. Paramos projektų tikslas – sustiprinti Bažnyčios pastoracines galimybes perduoti ir sugražinti tikėjimą.

Blase‘as Cupichas

Vidurio ir rytų Europos kraštai perėjo daugelį sunkumų patirdami carų, radikalių komunistų priespaudą, baisius nusikaltimus prieš žmoniją, revoliucinius, pilietinius ir pasaulinius karus. Žlugus Sovietų Sąjungai, vidurio ir rytų Europos kraštai stengiasi atkurti savo politines, socialines ir ekonomines struktūras.

JAV katalikų Vyskupų Konferencijos metinė rinkliava už Bažnyčią vidurio ir rytų Europoje šiemet įvyko kovo 1-ąją tema – „Atstatyti Bažnyčią. Kurti ateitį“.

Rinkliavą organizuojančios Vyskupų Konferencijos pakomisės pirmininkas, kardinolas Blase‘as Cupichas, Čikagos arkivyskupas, patikino, kad Bažnyčia JAV, kaip tikėjimo šeima, yra greta visų, kurie nepaliaujamai darbuojasi vardan Bažnyčios atsikūrimo vidurio ir rytų Europoje ir kurie dar vis kovoja su dešimtmečiais patirtos politinės ir religijos priespaudos padariniais. Pasak kardinolo, Bažnyčia JAV ateityje toliau rems dedamas pastangas atnaujinti katalikų tikinčiųjų bendruomenes. „Mums šio regiono žmonės yra vilties ir atkaklumo pavyzdys“, – sakė paramos projektų pristatyme Čikagos arkivyskupas.

Vienas iš JAV katalikų Bažnyčios projektų skirtas katalikų Bažnyčiai rytinėje Ukrainoje, suteikiant finansinės paramos septyniems kunigams, penkiems vienuoliams ir aštuonioms vienuolėms, tarnaujantiems parapijose prie karo zonos. Rytinės Ukrainos regionas nuolatos nukenčia nuo pavojingo ginkluoto konflikto, tačiau šie kunigai, vienuoliai ir vienuolės jame pasiliko, kad suteiktų pastoracinę ir humanitarinę pagalbą stokojantiesiems. JAV vyskupų suteikiama parama padės padengti dešimtis tūkstančių vidaus pabėgėlių aptarnaujančių kunigų ir pašvęstųjų maisto, vaistų ir transporto išlaidas, sakoma JAV katalikų Vyskupų Konferencijos komunikate.

Vatikano radijas

Susiję straipsniai

Apie krikščionybę

Tam tikra prasme būti krikščionimi labai paprasta. Krikščionis – tai Kristaus draugas ir mokinys; abi šios sąvokos reiškia beveik tą patį, nors jos šiek tiek ir skiriasi. Viena vertus, mes esame Kristaus mokiniai, Jo pasekėjai ir todėl turime iš Jo per Evangeliją mokytis to, kuo Jis tiki, kaip Jis moko mus gyventi.
daugiau

Naujieji mirties ritualai

Oahu saloje Havajuose yra tatuiruočių salonas, kuriame tatuiruočių menininkas, vardu Dodge’as, gali padaryti jums tatuiruotę, į kurią įtrauks jums artimą mirusįjį – tiesiogine to žodžio prasme. „Paprasčiausiai yra imami kremuotų palaikų pelenai, sumaišomi su rašalu, o tada daroma tatuiruotė, - aiškina Beiloro unive
daugiau

Vyskupo K. Kėvalo apsilankymas Šiluvos koplyčioje Vašingtone

1966-ų metų rugsėjo 4-tą dieną tūkstančiai lietuvių susirinko į Nacionalinėje Nekalto prasidėjimo šventovėje Vašingtone įkurtos Šiluvos koplyčios pašventinimą. Koplyčia buvo įsteigta išeivijos lietuvių pastangomis, vadovaujant tuometiniam Kauno vyskupui augziliarui išeivijoje Vincentui Brizgiui.  Laimingas sutap
daugiau