Skelbimai: 877-459-0909
Reklama: 877-702-0220  
Prisijungti Registracija
Daugiau 
 

Mirė T. Leonas Povilas Zaremba SJ

05/26/2017 Aidas
religija-1-e1495801723910

2017 m. gegužės 22 d., eidamas 94-uosius metus, iš kurių 69 tarnavo kaip kunigas ir 64 buvo Jėzaus Draugijos narys, Kaune mirė t. Leonas Zaremba – žmogus, studijavęs penkiose šalyse ir dirbęs net šešiose abiejų Amerikos žemynų valstybėse.

Leonas Povilas Zaremba, Jono Zarembos ir Karolinos Dragūnaitės sūnus, gimė 1923 m. spalio 17 d. Šeduvoje, šeimoje buvo trečias vaikas iš penkių. Lankė pradžios mokyklą Šimonyse ir Kupiškyje, mokėsi Panevėžio gimnazijoje, kurią baigė 1941 m. Trumpai dirbo Panevėžio savivaldybės įstaigoje ir Kalnapilio alaus gamykloje. 1942 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir studijavo Vytauto Didžiojo universiteto filosofijos fakultete. Pirmaisiais teologijos studijų metais (1944–1945 m.) mokėsi Eichštato (Bavarija) kunigų seminarijoje kartu su kitais iš Kauno karo metais nusiųstais klierikais. Trejus metus studijavo Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje, gyvendamas Šv. Kazimiero lietuvių kolegijoje. 1948 m. apgynė teologijos licenciato laipsnį, tų pačių metų vasario 21 d. Šv. Pauliaus už Mūrų bazilikoje kard. Aloysius Traglia įšventino kunigu.
Čilės sostinės Santjago arkivyskupui pakvietus lietuvius kunigus į talką, atsiliepęs į šį kvietimą, t. Zaremba ėjo vikaro pareigas Melipilos užmiesčio ir sostinės Šv. Krescencijaus bei Šv. Mykolo Arkangelo parapijose, metus buvo kapelionas Santjago katedroje. 1952 m. rugsėjo 7 d. įstojo į Jėzaus Draugiją ir atliko naujokyną Čilėje. Visą gyvenimą atsiminė Santjage sutiktą jėzuitą Albertą Hurtadą, vėliau paskelbtą šventuoju.

1954–1956 m. filosofijos ir teologijas studijas tęsė Buenos Airėse, Argentinoje. Vėliau Urugvajuje dvejus metus buvo Takuarembo jėzuitų gimnazijos berniukų bendrabučio vedėjas, mokė tikybos bei geografijos (ir visą gyvenimą domėjosi geografija bei žemėlapiais). Aplinkiniai liudijo, kad ispanų kalbą mokėjo kaip vietinis.

1958 m. atvyko į užsienyje gyvenančių lietuvių jėzuitų būstinę Čikagoje, dirbo Jaunimo centre. 1960–1961 m. jėzuitų dvasingumo metus – terciatą – atliko Pomfrete, Konektikuto valstijoje. Vėl grįžo į Čikagos jėzuitų namus. Vienus metus buvo Aušros Vartų parapijos Monrealyje, Kanadoje, vikaras. 1964–1967 m. – Fatimos Marijos lietuvių parapijos Montevidėjuje, Urugvajuje, klebonas, 1967–1968 m. – lietuvių jėzuitų vyresnysis San Paule, Brazilijoje. 1968–1972 m. – Monrealio Aušros Vartų parapijos klebonas. 1972–1974 m. gyveno Čikagoje, vadovavo lietuvių religinėms radijo programoms. Mielai būdavo įvairių lietuvių jaunimo stovyklų JAV ir Kanadoje kapelionas. 1974–1977 m. paskirtas Nuolatinės Dievo Motinos Pagalbos lietuvių parapijos vikaru Klivlande (JAV) ir lietuvių jėzuitų provincijolo pagalbininku.

1977–1983 m. t. Leonas Zaremba (in exteris) vadovavo Lietuvos jėzuitų viceprovincijai, rūpinosi įvairia sielovada Čikagoje, kasmet lankė jėzuitus Pietų Amerikoje bei savo seserį Toronte. Perleido jėzuitų Jaunimo centro Čikagoje administravimą pasauliečių tarybai, kad būtų jėgų ir laiko užsienio lietuvių sielovadai.

Dvejus metus vėl dirbo Klivlande, po to turėjo trumpą atgaivą Romoje gilindamasis į dvasinę teologiją. Nuo 1986 m. patarnavo pietvakarių Čikagos priemiesčių lietuviams ir rūpinosi Pal. Jurgio Matulaičio lietuvių katalikų misijos Lemonte steigimu. 1989 m. tapo jos pirmuoju kapelionu – direktoriumi, padėdamas pagrindus ligi šiol sėkmingai veikiančiai sielovadai, kol 1992 m. buvo pašauktas į Lietuvą „laikinai“ dėstyti kunigų seminarijoje.

1993–2003 m. buvo Kauno kunigų seminarijos dėstytojas, VDU docentas ir kapelionas, seminarijos dvasios tėvas, nuodėmklausys, vadovaudavo dvasinėms pratyboms. 2004 m. – Šiaulių jėzuitų namų vyresnysis ir laikinas naujokyno vedėjas; vėl grįžo į tarnystę Kauno seminarijoje iki 2008 m. Nuo 2005 m. taip pat buvo Kauno arkivyskupijos liturgijos komisijos narys.

2004 m. dalyvavo t. Jono Bružiko ir t. Vlado Mikalausko įsteigtos lietuvių bažnyčios Montevidėjuje 50 m. jubiliejuje. Vietiniai jėzuitai rašė apie jo vienuolišką dvasią ir kuklumą. Ne tik dėstė asketinę teologiją, bet pats buvo kruopštus, labai tvarkingai vedė asmenišką ir tarnybinį susirašinėjimą, apyskaitas, dokumentus, to paties tikėdamasis iš kitų jėzuitų. Bendrabroliai vis prisimena t. Zarembos uolumą užsirašant visas atnašautas Mišias ir jų intencijas. Yra išvertęs šv. Ignaco biografiją.

Apie 1972 m. t. Leonas svarstė galimybę pereiti iš Jėzaus Draugijos į kartūzų vienuoliją, tačiau pasikalbėjęs su abiejų vienuolijų vyresniaisiais suprato, kad yra laimingas, būdamas jėzuitas. Nuo 2009 m. gyveno Kauno jėzuitų namuose, rašė namų istoriją, nuo 2014 m. priėmė misiją melstis už Jėzaus Draugiją ir Bažnyčią.

Sekmadienį, gegužės 28 d., už pirmąjį Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos kapelioną ir direktorių t. Leoną Zarembą SJ bus meldžiamasi visų šv. Mišių metu.

Lietuvos jėzuitų informacija

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu