Daugiau 
 

„Vaiko varti į mokslą“: prisiminti 2019 veiklos metai

02/21/2020 Aidas

Org. „Vaiko vartai į mokslą“ sukvietė narius, rėmėjus ir organizacijos veikla susidomėjusius į metinę veiklos ataskaitą vasario 9 d. Pasaulio Lietuvių centro (Lemont) Banys salėje. Po kavutės ir organizacijos narių atneštų vaišių paragavimo, bendrapirmininkė Rita Venclovienė paskveikino susirinkusius, kviesdama Pal. Jurgio Matulaičio misijos naują direktorių, kun. Vaidotą Lukoševičių SJ, sukalbėti maldą. Prisimindamas tos dienos šv. Mišių skaitinius, jis taikė savo mintis priekyje sėdinčiam jaunimui, aštuoniems jauniems žmonėms, kurie savanoriavo Lietuvoje 2019 metais (grupėje savanoriaujančių organizacijos remiamuose centruose iš viso buvo 18).  Tylos minute buvo prisiminti į amžinybę iškeliavę organizacijos rėmėjai, kurių atminimui artimieji ir draugai organizacijai praėjusiais metais aukojo.

Trumpai buvo prisiminti 2019 m. veiklos momentai - lėšų telkimo renginiai, dalyvavimas prieškalėdinėje mugėje, ryšių palaikymas su centrų Lietuvoje vadovėmis bei su organizacijos koordinatore. Organizacijos veiklą bei projektus planuoja ir įgyvendina organizacijos valdyba ir taryba- jie buvo pakviesti atsistoti. Organizacija yra dėkinga remėjų būrelių kituose miestuose: Cleveland (koordinatorė Eglė Laniauskienė), Detroit (koordinatorės Rita Giedraitienė ir Rasa Karvelienė), Phildadelphia (koordinatorės Teresė Gečienė, Onilė Šeštokienė ir Jūratė Krokys), Washington, D.C. (koordinatorė Teresė Landsbergienė), ir Sunny Hills, FL (koordinatorė Bronė Nakienė). Gėlėmis buvo apdovanota iš ilgametės valdybos pareigų į „eilinės“ narės rolę perėjusiai Aldonai Kamantienei, padėkota ir iždininkei Vaidai Armanavičiūtei už kruopščiai prižiūrimus finansus bei sąžiningai vedamas iždo knygas. Taip pat buvo padėkota ir buvusiai organizacijos pirmininkei Aldonai Vaitienei, kuri popietėje negalėjo dalyvauti.

Iždininkė Vaida Armanavičiūtė pateikė 2019 m. organizacijos finansinių duomenų, kurie buvo parodyti ekrane ir išdalinti popietės dalyviams. 2019 metais „Vaiko vartai į mokslą“ išmokėjo $51,734.69 paramos sumą remiamiems dienos centrams Lietuvoje. Finansų įplaukas sudarė: fondų parama projektams (12%), rėmėjų aukos (34%), pajamos iš ypatingi renginių (42%). Didžiausios išlaidos- tai remiamų centrų ir jų programų parama (88%), o mažiau išleista reginių ruošai bei reikmenims (8%) ir pašto bei kitos administracinėms išlaidoms (4%).

Metinė organizacijos parama centruose padeda centrų vadovėms užmokėti už buitinius reikalus- maistą, mokslo ir užimtumo priemones.  Vice pirmininkė Ramunė Kubiliūtė priminė, kad pastaraisiais metais, įvairių fondų paramos dėka, org. „Vaiko vartai į mokslą“ gali padėti atlikti ypatingus projektus. Tai Lietuvių fondas, Kazickų Šeimos fondas, kiti organizacijų bei šeimų fondai. Buvo paremtos centrų edukacines ekskursijos (pvz. 2018 ir 2019 m.), rengti seminarus remiamų centrų vadovams bei darbuotojams (2020 m. projektas), net įgyvendinti specifinį projektą (2019 m.). Pernai organizacijos remiamų centrų dalyviai džiaugėsi Lietuvių fondu remta edukacine ekskursijų programa „Keliaukime didingais viduramžių Lietuvos pėdsakais“ dalyvavo devyni centrai. Be „Vaiko vartai į mokslą“ ir fondų paramos, centrų lankytojai iš rizikos grupės šeimų vaikai negalėtų pasidžiaugti ekskursijomis, panašiomis, kaip tas, kuriose dalyvauja jų draugai, kurių šeimos gali užmokėti už tokias keliones, siūlomas mokykloje. Padėka centrinės Illinois valstijos lietuvių klubui, kuris aukojo organizacijai, prisimenant ilgametį, neseniai į amžinybę iškeliavusį narį Vincą Bakšį. Dalis aukų padėjo įgyvendinti kalėdinių dovanų projektą Žemaitijoje netoli velionio gimtinės.

Org. „Vaiko vartai į mokslą“ tarybos narė ir savanorius koordinavusi, Daina Čyvienė, pristatė 2019 m. savanorius, kurie pasidalino mintimis, įspūdžiais, ir prisiminimais iš išgyventų patirčių dirbant organizacijos remiamuose centruose Vilniuje, Kaune, Varėnoje, Šateikiuose, ir Žemaičių Kalvarijoje. D. Čyvienė kreipėsi į popietės dalyvius, primindami, kad jaunimas, tai mūsų ateitis, ir, kad jais reikia didžiuotis. Jaunieji buvę savanoriai pareiškė dėkingumą už suteiktą unikalią progą Lietuvoje ne tik turistauti.  Jie dėkojo savo šeimoms už palaikymą ir paramą kelionėms į Lietuvą. O už pasiruošimą  savanoriškam darbui su rizikos grupės šeimų jaunimu- jie pareiškė padėką nuo 2018 m. rudens juos paruošusioms organizacijos nares, Dainai Čyvienei, Viktutei Siliūnienei, ir Ritai Venclovienei. Iš viso, nuo 2000 m. organizacija yra koordinavusi ir paruošusi maždaug 110 savanorių darbui dienos centruose Lietuvoje.

Pasaulio Lietuvių centro direktorius, Artūras Žilys,  pasidalino įspūdžiais iš 2019 m.  apsilankymo Lietuvoje. Nors jo laikas buvo pilnas visokių susitikimų ir posėdžių, tačiau viešnagės metu jis norėjo surasti laiko aplankyti bent vieną Pasaulio Lietuvių centre veikiančio „Vaiko vartai į mokslą“ remiamą dienos centrą, ir jis pasirinko Šateikius, netoli jo paties gimtinės. Susitikimas su centre dirbančiomis užimtumo programų vadove ir soc. darbuotoja bei su keliomis centro lankytojomis atvėrė jo akis kokiomis sąlygoms, aplinkybėmis dirbama, kiek išradingumo reikia išspręsti iškilusias kliūtis (pvz. centrą šildančio pečiaus sugedimą), kiek pagarbos ir meilės rodoma vaikams. Jis teigė, kad org. „Vaiko vartai į mokslą“ parama yra itin svarbi dienos centrams, kurių darbas yra toks reikalingas Lietuvos vaikams ir palinkėjo toliau gyvuoti ir dirbti.

Po visų pranešimų, popietės dalyviai tuoj nesiskirstė, toliau užkandžiavo, kalbėjo vieni su kitais ir su jaunais savanoriais bei popietės metu kalbėjusiu Artūru Žiliu, apžiūrėjo nuotraukas, išstatytas salėje.

Daugiau apie organizaciją ir jos veiklą galima rasti: www.childgate.org

Vaiko vartai į mokslą informacija

Dainos Čyvienės nuotraukos

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu