Daugiau 
 

Lemonto LB valdyba kviečia vienytis tautiečius

05/31/2022 Aidas

Priešpaskutinį gegužės sekmadienį, Pasaulio lietuvių centre, Banio pokylių salėje, vyko kasmetinis JAV LB Lemonto apylinkės valdybos ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas. Renginį organizavo JAV LB Lemonto apylinkės valdyba, susirinkimą vedė JAV LB Lemonto apylinkės valdybos pirmininkės pavaduotoja Nijolė Danielson.

Be LB valdybos narių, susirinkime dalyvavo JAV LB Krašto valdybos Socialinių reikalų tarybos pirmininkas Juozas Polikaitis, LR Seimo komisijos narys, JAV LB Prezidiumo narys Artūras Žilys, VJAV LB Vidurio vakarų apygardos pirmininkė Jolita Vilimienė ir Dukterų draugijos narės. Dėl įvairių priežasčių į lietuvius apjungiantį ir vienijantį renginį neatvyko daugiau kviestų svečių. Džiugina tai, kad į lietuvybės sklaidos ir lietuvius vienijantį renginį gausiau dalyvavo ir vietiniai LB nariai.

Tradicinis kunigo palaiminimas

Susirinkimą invokacija pradėjo Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos kunigas Vaidotas Lukoševičius SJ. Jis pasidžiaugė, kad LB susitikimas vyksta Sekminių dieną. „Tai puiki proga prašyti Šv. Dvasios šilumos, palaikymo ir meilės vienas kitam“, – prieš pradėdamas maldą susirinkusiems sakė kunigas.

Tylos minute buvo prisiminti ir pagerbti Amžinybėn išėję JAV LB apylinkės nariai.

Renginio vedėja N. Danielson perskaitė susirinkimo darbotvarkę, kuri, pritariant susirinkimo dalyviams, plojimais buvo vienbalsiai priimta. Vadovaujantis darbotvarke, buvo pristatyti praėjusių metų LB Lemonto valdybos nariai: nenuilstanti bendruomenės pirmininkė – Violeta Valaitytė, pavaduotoja – Nijolė Danielson, sekretorė – Roma Lange, iždininkė – Paulina Liauba, renginių organizatoriai: Petras Valius, Raimundas Arminas, ryšių su visuomene atstovė – Janina Sučylienė ir revizijos komisija: Kristina Grigonienė bei Jūratė Jurkus, kurios dėl pateisinamų priežasčių, susirinkime nedalyvavo.

LB valdybos sekretorė R. Lange perskaitė 2021 metų susirinkimo protokolą, kuris buvo vienbalsiai priimtas.

Darbai vardan Lietuvos

Pagal dienotvarkę LB valdybos pirmininkė V.Valaitytė skaitė metinį pranešimą, kuriame ji apžvelgė visus LB valdybos atliktus darbus, pasidžiaugė darnia savo komanda ir patikino, kad tik dirbant kartu galima atlikti didelius, išliekamuosius darbus. Ji sakė, kad per einamuosius metus buvo organizuota daug renginių. Liepos 6-ąją paminėta Lietuvos Valstybės – Mindaugo karūnavimo diena. Rugpjūčio 23-ąją buvo paminėtas Molotovo ir Ribentropo pasirašymo aktas. Šįkart gegužinė vyko liepos 26-ąją, per Onines. Pasak pranešėjos, renginys puikiai pavyko organizuojant kartu su PLC valdyba. Tradiciškai buvo paminėta ir Sausio 13-oji – Už laisvę kritusių diena. Anot pranešėjos, svarbiausia tai, kad kartu su tautiečiais Lietuvoje, Čikagoje buvo giedamas Lietuvos valstybės himnas.

Pagrindinė Vasario 16-osios minėjimo dalis vyko Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje po Tėvo Vaidoto laikytų Šv. Mišių,

Gražus renginys vyko ir Kovo 11-ąją. „Džiugu, kad Lemonto miestelio meras tradiciškai leido iškelti Lietuvos vėliavą, kuri miestelio centre plevėsavo visą savaitę, – nuveiktais darbais dalijosi p. Violeta. – Minėjime dalyvavo LR Konsulato atstovai ir Šaulių Daukanto vardo kuopos atstovai ir dalis PLC administracijos“.

Pasak V. Valaitytės, šie metai LB Lemonto valdybai buvo įtempti. Po didžiųjų švenčių, nepaisant uždėtų apribojimų, reikėjo kibti į LB Krašto valdybos rinkimus, kuriems buvo sudaryta speciali valdybos narių komisija.  

Baigdama darbų apžvalgą, pirmininkė pasidalino LB valdybos ateities planais šiems metams. Birželio 14-ąją planuojama paminėti Gedulo ir Vilties diena, liepos 6-ąją bus giedamas Lietuvos himnas, vasaros pabaigoje LB valdybos nariai tikisi suburti tautiečius tradicinei gegužinei.

LB valdybos pirmininkė padėkojo valdybos ir apylinkės nariams už lietuvybės išsaugojimui, puoselėjimui ir ugdymui aukojamą jų laiką, suteikiamą finansinę paramą ir aktyvų dalyvavimą bendruomenės renginiuose ir kvietė vienybėje vardan Lietuvos dirbti ir toliau.

Lietuviška veikla tęsiama

Susirinkusius maloniai nustebino ir pamalonino LB valdybos pirmininkės iniciatyva – nenusakomų spalvų rože pasveikinti visus, susirinkimo dieną švenčiančius gimtadienius ir vardadienius. Šilta gerumo ir meilės banga nuvilnijo susirinkusiųjų širdimis ir sielose pasėjo bendrystės sėklą.

LB valdybos finansinius reikalus apžvelgė iždininkė P. Liauba. „LB valdybai teko išgyventi istoriškai sunkų laikotarpį, tačiau lietuvybės sklaida nenutrūko, – susirinkusiems kalbėjo iždininkė. – Dar kartą ačiū už aktyvų dalyvavimą mūsų renginyje, už bendruomenės veiklos palaikymą. Prašome ir toliau pagal galimybes veiklą remti ir tuo pačiu palaikyti lietuvybę išeivijoje“. Susirinkusius pranešėja supažindino su JAV LB Lemonto apylinkės metine finansine ataskaita už 2021 metus.

Socialinio skyriaus reikalus aptarė J. Polikaitis.  Dalykiškame pranešime apžvelgė skyriaus veiklą ir nurodė, kur ir kokiais klausimais tautiečiai gali kreiptis ir jiems bus suteikta reikiama pagalba.

Lemonte, PLC Socialinių reikalų skyrius dirba antradieniais nuo 9 iki 1 val., ketvirtadieniais nuo 1 iki 7 val. vakaro. Pranešėjas priminė, kad prieš atvykstant, būtina paskambinti ir registruoti susitikimo laiką tel.: 630 257 8788.

Renginio vedėja suteikė žodį svečiams, kurie kiekvienas organizacijos vardu ir asmeniškai sveikino LB Lemonto valdybą už prasmingą jos veiklą, lietuvybės puoselėjimą ir lietuviškų tradicijų sklaidą išeivijoje.

P. Liauba perskaitė gražų PLC Tarybos ir Administracijos atsiųsta sveikinimą JAV LB Lemonto valdybai. Jame buvo dėkojama už renginių organizavimą PLC patalpose; už skiriamą brangų laiką bendruomenės stiprinimui ir lietuviškos veiklos puoselėjimui. „Didžiausia dovana organizacijai turėti atsidavusius narius, kuriems rūpi jo veikla, rezultatai ir ateities darbai. Jūsų palaikymas, idėjos, pritarimas, o kartais ir kritika yra variklis atlikti daug darbų. O jūs darote tikrai daug ir labai svarbių darbų: organizuojate tautines šventes mūsų apylinkėje, suburiate išeivijos lietuvius,  kviečiate į veiklą įsitraukti jaunimą. Todėl norime jums palinkėti stiprybės, jėgų ir įkvėpimo darant gerus darbus“, – buvo sakoma sveikinime.

Renginio metu svečiai vaišinosi kavute, lietuviškais sausainiais ir su meile tautiečiams LB valdybos narių paruoštais užkandžiais.

LB valdybos atstovė spaudai Janina Sučylienė

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu