Daugiau 
 

„Vaiko vartai į mokslą“ 25 metų veiklos jubiliejus

05/12/2023 Aidas

Mes patys jaučiame, kad tai, ką darome, tėra lašas vandenyne. Bet jei to lašo nebūtų, manau, kad dėl jo stygiaus vandenynas būtų mažesnis.“

Motina Teresė

Kartais mums atrodo, kad nedidelis mūsų darbo indėlis palyginus su kitais, bet visi darbai atlikti su meile ir nuoširdumu yra dideli, svarbūs ir reikšmingi.

Šių metų balandžio 29d. Ateitininkų namuose vyko organizacijos „Vaiko vartai į mokslą“ jubiliejinis renginys, veiklos 25-čiui paminėti.

Sekmadienio rytas buvo niūrus ir lietingas, tačiau vėliau, įsidienojus, vėjas prasklaidė debesis, saulutė nusišypsojo ir rodės pati gamta Motulė sveikino ir džiaugėsi švente.

Organizacijos Tarybos ir Valdybos narės rinkosi anksčiau nešinos savo gamintais užkandžiais ir saldumynais, ruošė stalus, laukė atvykstančių svečių. Šventė prasidėjo gražiu svečių pasibendravimu. Savanorės ir Valdybos narės vaišino visus gardžiais užkandžiais, o padėjėjai prie baro kvietė vyno taurei ir stipresniems gėrimams. Visų veiduose spindėjo šypsenos, buvo malonu vieniem kitus pamatyti, pasidalinti įspūdžiais, nuoširdžiai pabendrauti. Po smagaus pasibendravimo „Vaiko vartai į mokslą“ pirmininkė Rita Venclovienė pakvietė visus prie stalų oficialios dalies pradžiai.

Pirmiausia pirmininkė pasveikino visus ir pasidžiaugė susirinkusių dalyvavimu renginyje. Rita Venclovienė nuoširdžiai padėkojo kunigui Valdui Lukoševičiui ir Lietuvių Fondo administratorei  Jūratei Mereckienei už pagarbų apsilankymą, Lietuvių Fondas vienas iš pagrindinių organizacijos rėmėjų. Fondo parama prasidėjo 2001 ir tęsiasi jau 22 metus, tai labai džiugina, nes tik geranoriškų rėmėjų dėka „Vaiko vartai į mokslą“ tęsia savo veiklą ir turi galimybę suteikti džiaugsmo ir vilties šviesesne  ateitimi daugeliui Lietuvos vaikų.

Rita Venclovienė dar kartą sveikino visus svečius ir trumpai papasakojo apie organizacijos įsikūrimą ir veiklą: „Vaiko vartai į mokslą“ prasidėjo spontaniškai 1997 m. dviejų Lietuvos asmenų, Daivos Kuzmickaitės ir  prof.Arvydo Žygo, dėka. Jie abu nuo pat Nepriklausomybės atgavimo bendravo su gatvės vaikais Kaune, kurie bastėsi gatvėmis ir nelankė mokyklų. Tai jiems pasėjo sėklą – norą suteikti sąlygas gatvės vaikams gryžti į mokyklas ir jie kreipėsi su prašymu į pedagogus gyvenančius Amerikoje, Čikagos apylinkėse.

Mums, mažai grupelei pedagogų ir soc. darbuotojų, tai buvo didžiulis iššūkis ir rūpestis. Nuo ko pradėti? Kaip veikti? Kaip pasiekti vaikus gyvenančius taip toli už Atlanto? Bendromis jėgomis radome būdų kaip tai padaryti... Kai pradėjome buvo tik keli dienos pomokykliniai dienos užimtumo centrai. Šiuo metu jau veikia 482 centrai visoje Lietuvoje ir jie bus remiami Lietuvos Vyriausybės.

Pasak ministrės P.Navickienės valstybinių lėšų gaus tie centrai, kurie yra akredituoti ir kuriuose yra daugiau vietų. Nuo 10-15 vietų gaus 18,300 eurų, nuo16-25 vietų 19,100 eurų, nuo 26-35 vietų 20,100 eurų, 36-45 vietų 21,000 eurų. Tai užtikrintų vienodą centrų kokybę.

Apart finansinės paramos, VVįM redakcijos komitetas parengė net 5 charakterio ugdymo programas, skirtas vaikams ir paaugliams. Pirmąsias dvi programas pristatė  Aldona Kamantienė ir Rita Venclovienė ir išbandė Vilniaus centruose „Vilties Angelas“ ir „Visų Šventųjų“. Programos iki šiol naudojamos vaikų ugdymui visuose centruose.

Kita svarbi iniciatyva – tai jaunųjų savanorių paruošimas ir darbas su dienos centrų vaikais. Ši programa prasidėjo 2000 m. ir tęsėsi 2019 m.

Tikimasi ir toliau tęsti šią programą, kuri naudinga tiek vaikams Lietuvoje, tiek jauniesiems savanoriams. Daugiau nei 100 mokinių ir vyresnių iš JAV vyko į Lietuvą  pašventė savo atostogas ir vasaros stovyklas, kad galėtų  dalyvauti programoje. Savanoriai pravedė įvairius užsiėmimus, važiavo kartu į ekskursijas ir artimai bendravo vaikais. Centrus lankantys vaikai  visada nekantriai laukdavo savanorių ir su dideliu džiaugsmu juos sutikdavo. Savo bendraamžiams su pasididžiavimo sakydavo: „Mes turime amerikiečius draugus“.

Nuo 2002 m. centrų vadovams ir savanoriams buvo surengti  aštuoni dviejų dienų seminarai ir vienas virtualus su  žymių psichologų, sociologų ir kitų profesijų specialistų  paskaitomis ir diskusijomis grupėse. Pagrindinės temos buvo kaip padėti vaikams suprasti jų traumas, nuoskaudas, pajuokas ir ugdyti jų charakterį su meile gėriui, moklsui ir suteikti viltį šviesesniam gyvenimui. Šimtai vaikų užaugo ir subrendo. Dalis jų baigė universitetus, profesines amatų mokyklas, sukūrė šeimas ir grįžta į centrus savanoriauti, nes jir gali geriausiai suprasti ir atjausti to pačio likimo vaikus.“

VVįM pirmininkė baigė savo pranešimą, papasidalindama kelių vaikų pasiekimais gyvenime ir paskaitė nuostabius vaikučių kūrybos eilėraščius. Po to Rita Venclovienė paprašė visų svečių bendroje maldoje pagerbti anapilin iškeliavusius valdybos narius: Aldoną ir Ramojų Vaitkus, Danutę Dirvonienę  ir Rūtą Kilienę.  

Oficialio dalies pabaigoje Rita Venclovienė pristatė „Vaiko vartų į mokslą“ Tarybos/Valdybos esamus ir buvusius narius. Tarybos nariai: Dalia Anysienė, Vaida Irmancevičiūtė, Birutė Pabedinskienė, Daina Čyvienė, Rimas Griškelis, Arvydas Tamulis. Valdyba: pirmininkė Rita Venclovienė, vicepirmininkė Ramunė Kubiliūtė, sekretorė Deimantė Komskienė, iždininkė Reda Baranauskienė. Renginių komiteto narės: Regina Griškelienė, Jūratė Kwiatkowski, Lidija Ringienė, Rugilė Šlapkauskienė, Rūta Šmulkštienė, Daiva Tarasovienė, Violeta Valaitytė.

Po organizacijos darbų apibendrininmo, tarti žodį buvo pakviestas Kunigas Vaidas Lukoševičius.

 „Vaiko vartai į mokslą, tai vaiko vartai į gyvenimą“, – pradėjo savo pasisakymą Tėvas Vaidas.

Jis pasidalino savo patirtimi, kai jam teko bendrauti su Moldovoje gyvenančias gatvės vaikais.

„Pamačius gatvės vaikų gyvenimą ir jų patirtį aš supratau, kaip svarbu vaikui eiti į mokylą, įgyti išsislavinimą ir žengti gyvenimo keliu, pasiruošus sutikti visus išbandymus, taip pat dėkojau gyvenimui ir Dievui, kad turėjau galimybę gyventi pilnavertį gyvenimą, todėl labai džiaugiuosi VVįM organizacijos veikla, sveikinu su 25 metų jubiliejumi ir linkiu dar ilgų gyvavimo metų,“ – sakė Tėvas Vaidas

Po gražaus pasisakymo, pirmininkė padėkojo Tėvui Vaidui ir pakvietė visus į saloną paklausyti šventinės programos.

Programą pradėjo ir poeziją skaitė Deimantė Komskienė. Muzikinę dalį suorganizavo ir pravedė Dalia Lietuvninkienė (Polikaitytė) su ja dainavo Daina Polikaitytė, gitaristas  –Vainis Aleksa, smuiku grojo Kazys Motekaitis. Programos pabaigoje Dalia paragino visus kartu  padainuoti V. Kernagio dainą „Mūsų dienos kaip šventė“. Visų nuotaika buvo puiki po tokios nuotaikingos ir pavasariškai linksmos programos.

Šventė tęsėsi toliau, svečių laukė gardus maistas, pagamintas išradingos šeimininkės Audros Januškienės. Prieš pradedant šventinius pietus, Tėvas Vaidas sukalbėjo palaiminimo maldą, o Deimantė Komskienė, visų Tarybos ir Valdybos narių vardu, padėkojo ilgametei ir vis dar energija trykštančiai VVįM pirmininkei Ritai Venclovienei už jos meilę, jautrumą ir atsidavimą padedant Lietuvos vaikams. Valdybos narės įteikė puokštę pavasarinių gėlių ir visi kartu sugiedojo „Ilgiausių metų“.

Jautėsi linksma ir jauki šeimyninė atmosfera, gražu buvo matyti svečius vaišinantis ir geranoriškai bendraujant, kaip didelė draugiška šeima. Diena ėjo vakarop, pirmininkė Rita Venclovienė dar kartą  padėkojo visiems susirinkusiems už jų geranoriškumą, dosnumą ir ilgalaikę paramą Lietuvos vaikučiams, pasidžiaugė gražiu renginiu ir palinkėjo visiems  geros nuotaikos ir gražaus pavasario. Viskas turi pradžią ir pabaigą ir VVįM jubiliejinis renginys ėjo į pabaigą palikdamas kiekvieno širdyje nuostabius prisiminimus.

Štai ko reikia mūsų žmonėms. Jiems reikia jūsų rankų, kad jiems tarnautumėte, ir jūsų širdies, kad juos mylėtumėte.“

Motina Teresė

„Vaiko vartai į mokslą“ informacija

Rimo Griškelio nuotraukos

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu