Skelbimai: 877-459-0909
Reklama: 877-702-0220  
Prisijungti Registracija
Daugiau 
 

Šv. Mergelės Marijos Gimimo parapija švenčia 90 metų jubiliejų

08/11/2017 Aidas

Naujosios bažnyčios altorius[/caption]

Pagrindinis bažnyčios fasadas[/caption]

Remiantis lietuvių pirmosios emigracijos į JAV studijomis, pirmieji lietuviai Čikagos miestą pasiekė 1870 metais. Čia buvo įsikūrę keliasdešimt vyrų. Praėjus 27-eriems metams, lietuvių emigrantų skaičius išaugo iki 7-8 tūkstančių. Išeiviai į naują šalį atsivežė ir savitus papročius. Kadangi tuo laikotarpiu Katalikų Bažnyčia Lietuvoje vaidino svarbų vaidmenį kasdieniniame žmonių gyvenime, Čikagos mieste netruko lietuvių iniciatyvos kurti savitus krikščioniškus maldos namus.

Pirmoji lietuviška parapija Čikagoje buvo įkurta 1897 metais Bridgeporte. Marquette Park tuo laikotarpiu buvo tik pelkėti laukai, toli į pietus nuo miesto centro. Čia gyveno tik keletas šeimų. Tuo laikotarpiu dauguma lietuvių kūrėsi miesto šiaurinėje ir vakarinėje dalyse. Tik pastačius Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno motinišką namą ir vienuolių vedamą mokyklą-akademiją, netrukus lietuviai pradėjo kraustytis į Marquette Park. Apie 1920 m. šiame rajone jau gyveno apie 200 lietuvių šeimų. Apylinkės gyventojai, panorę garbinti Dievą savo gyvenvietėje gimtąja kalba, susidūrė su sunkumais - šioje miesto dalyje nebuvo nei vienos lietuviškos parapijos. Taigi sekmadieninių mišių jiems teko keliauti klausytis į šiaurinę miesto dalį, į Šv. Kryžiaus (Town of Lake) arba Nekaltojo Prasidėjimo (Brighton Park) bažnyčias. Marquette Park lietuvių parapiją 1923 m. aktyviai siekė įkurti J. Kabelis, S. Sambaras, M. Bartasius, J. Gailinis ir B. Grinis. 1924 m. Čikagos Arkivyskupijos Kanceliarijos raštinei buvo pristatytas bažnyčios projektas. Dėl steigėjų nesutarimų, dėl tikslios bažnyčios vietos, lėšų ir tinkamos žemės trūkumo, projekto svarstymas užtruko trejus metus. Tik 1927 m. Čikagos arkivyskupas George‘as Mundeleinas įgaliojo Šv. Mykolo parapijos kleboną Aleksandrą Baltutį įsteigti naują lietuvių parapiją Marquette Park. Dar tą pačia dieną 400 lietuvių susitiko su kunigu Baltučiu. Steigiamojo susirinkimo metu naujos bažnyčios steigimui lietuviai paaukojo 700 dol.

Berenkant vardą naujajai parapijai buvo atsižvelgta į lietuvių meilę ir pagarbą Dievo Motinai Švč. Mergelei Marijai, kuri ir buvo pasirinkta parapijos globėja. Bažnyčia buvo pavadinta Švč. Mergelės Marijos vardu, tarsi perkeliant Šiluvos šventovę į Marquette Park. Bažnyčios statybai iš Lietuvių Romos katalikų labdaros draugijos už 40 tūkst. dolerių buvo nupirkta 2,5 akrų žemės. Architektas M. E. Zaldokas suprojektavo Elžbietinio-gotikinio stiliaus modernų trijų aukštų pastatą iš tamsiai raudonų plytų, paįvairintą balto akmens puošmenomis. Jame tilpo laikina bažnyčia 650-čiai asmenų, vienuolikos klasių mokykla, talpinanti 400 mokinių, ir salė, kurioje tilpo 500 žmonių. Kertinis bažnyčios akmuo buvo pašventintas 1928 m. rugsėjo mėnesį. Apeigas atliko M. L. Kruszas, kuriam asistavo klebonas A. Baltutis ir kiti kunigai. Parapijai tuo metu jau priklausė 600 lietuvių šeimų. Parapijos statyba buvo baigta 1929 m. kovo mėn. 23 dieną. Bažnyčią, mokyklą ir salę talpinantis pastatas buvo pašventintas Čikagos arkivyskupo George‘o Mundeleino 1929 m. birželio mėn. 7 d.

A.Valeška. Karaliaus Mindaugo krikštas[/caption]

A. Valeška. Šv. Kazimiero pasirodymas 1518 m. mūšio metu prie Dauguvos upės[/caption]

Bažnyčios altorius yra Šv. Onos bažnyčios altoriaus Jeruzalėje kopija. Virš altoriaus yra atkurtas Šiluvos Marijos paveikslas su paauksuotais drabužiais. Iki 1929 m. parapijos mokykla, priglausta prie Šv. Kazimiero seselių motiniško namo, buvo perkelta į naująjį pastatą. Mokytojomis dirbusios vienuolės gyveno trečiajame mokyklos aukšte. Naujajame lietuviškos parapijos pastate suklestėjo religinis ir visuomeninis parapijiečių gyvenimas. Kūrėsi draugijos, organizacijos: Šv. Vardo, Šv. Barboros - moterims, Šv. Kazimiero - vyrams, Sodalicija - mergaitėms, Angelo Sargo - berniukams, Lietuvos vyčių, Lietuvių Romos katalikų ir kitos. Pastačius kleboniją, arkivyskupo įgaliotiniui, bažnyčios steigėjui A. Baltučiui atvyko padėti kun. J. Jucevičius, kun. P. Kutauskas, kun. Pranciškus Lukošius. Jaunuolių veikla ypač pagyvėjo 1941 m. energingojo kun. A. Zakarausko dėka. Jis įsteigė ir pats treniravo pradžios mokyklos berniukų futbolo komandą, organizavo Katalikiškojo Jaunimo organizacijos berniukų sporto klubą ir gimnazisčių mergaičių Sodaliciją.

Po klebono A. Baltučio mirties, 1944 m. parapijos klebonu buvo paskirtas Roselando Visų Šventųjų Parapijos klebonas kunigas Jurgis Paškauskas-Paškus. Jis perėmė visus parapijos administracinius rūpesčius. Kai po II pasaulinio karo prasidėjo nauja lietuvių emigracijos banga į Ameriką, didesnė dalis lietuvių, kurie atvyko į Čikagą, apsigyveno Marquette Park. Bažnyčia tapo ankšta. 1952 m. klebonas J. Paškauskas su parapijiečių pagalba pradėjo naujos parapijos statybą. 69-tos ir Washtenaw gatvių sankryžoje iškilo architekto J. Muloko grandiozinė ir savita bažnyčia. Pastato architektūroje vyravo lietuviški liaudies motyvai, kurie buvo derinami kartu su baroko stiliaus elementais. Parapijos statyba buvo pradėta 1953 m. ir truko ketverius metus. Bažnyčią konsekravo tuometinis Čikagos arkivyskupas kardinolas Samuelis Stritchas. Maldos namų vidus primena Šv. Petro ir Povilo bažnyčią Lietuvoje. Žemaitiško stiliaus rankų darbo dekoratyviniai elementai puošia lubas ir sienas. Aukštai virš altoriaus - keturi dailininko V. Jonyno sukurti vitražai, vaizduojantys keturias žymias Marijos šventoves Lietuvoje, kurios taip pat atvaizduotos skulptoriaus V. Kašubos darbuose bažnyčios fasade. Kiti vitražai sukurti dailininko K. Varnelio. Sieną virš šoninio altoriaus puošia didžiulė žymios dailininkės kazimerietės seselės M. Mersedes Šiluvos Marijos freska. Priešais - K. Žiromskio freska „Pieta“. 2012 m. kairį centrinės bažnyčios navos šoną papuošė Ados Sutkus meno kūrinys - palaimintojo Jurgio Matulaičio, o 2015 m. dešinį - Šv. Bruno iš Kerfurto mozaikos. Bažnyčios išorėje - dvi meniškos mozaikos, sukurtos dailininko A. Valeškos, vaizduoja 1250 m. įvykusį Karaliaus Mindaugo krikštą bažnyčios rytinėje sienoje ir Šv. Kazimiero pasirodymą 1518 m. mūšio metu prie Dauguvos upės vakarinėje sienoje.

M. Mersedes. Šiluvos Marijos freska[/caption]

V. Jonyno sukurti vitražai[/caption]

Prelatui J. Paškauskui mirus, 1965 m. parapijos klebonu buvo paskirtas Viktoras Černauskas. Jam prižiūrint buvo pastatytas modernus vienuolynas parapijinės mokyklos mokytojoms seselėms kazimerietėms. 1970 m. kun. V. Černauską pakeitė Šv. Kryžiaus ligoninės kapelionas kunigas Antanas Zakarauskas. Jis išbuvo klebono pareigose 18 metų. Dėl pomėgio muzikai, pirmasis naujo klebono projektas - bažnyčios vargonų restauracija. A. Zakarauskui išėjus į pensiją, Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos klebonu buvo paskirtas Nekalto prasidėjimo parapijos, arba kitaip Brighton Park parapijos, klebonas-kunigas Jonas Kuzinskas. Jo klebonavimo metu bažnyčia buvo atnaujinta, atliktas kosmetinis remontas, bažnyčios interjeras buvo naujai išdažytas.

Nuo 2010 m. Šv. Mergelės Marijos gimimo parapijos administratoriumi buvo paskirtas kunigas Jaunius Kelpša, kuris nuo 2013 m. vykdo ir parapijos klebono pareigas. Šiandien pagrindinė jo misija yra išlaikyti lietuvišką parapiją, kad ji tarnautų ne tik lietuviams, bet ir šalia gyvenantiems tikintiesiems. Pasak parapijiečio, JAV Lietuvių bendruomenės prezidiumo pirmininko Juozo Polikaičio, J. Kelpša savo dinamika, savo būdu, gera širdimi sugebėjo pritraukti ne tik senosios kartos, tačiau ir neseniai atvykusius lietuvius, apjungdamas visų kartų tikinčiuosius. Turėdamas tokią dovaną jis stengiasi, kad kiekvienas pajaustų, jog parapija yra kiekvieno namai, kad čia atklydęs bet kuris jaustųsi gerai - saugus ir priimtas.

Nors dauguma senųjų pirmosios, antrosios išeivių bangos lietuvių jau mirę, tačiau Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija gausi žmonių. Deja, iki šiol buvusios lietuvių mokyklos nepavyko išsaugoti, pastatas nuomojamas, nors vienuolių namai vis dar veikia pagal paskirtį. Iš interviu su Jauniumi Kelpša galima spręsti, jog nors ir nemažai lietuvių bendruomenės narių lanko bažnyčią, naudojasi jos paslaugomis religiniais tikslais, parapijos išlaikymo išlaidos - didžiulės. Vien šildymo sezonu tenka sumokėti apie 60 tūkst. dolerių sąskaitą už šildymą, neskaičiuojant draudimo išlaidų. Bažnyčia šiuo metu balansuoja ties uždarymo riba.

Prieš 90 metų 200 lietuvių šeimų, gyvenančių Marquette Park apylinkėje, neturėjo savos bažnyčios. Dabar Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija - pati didžiausia lietuviška parapija pasaulyje už geografinės tėvynės ribų. Ši parapija - tai Čikagos lietuvių katalikų tvirtovė. Ne veltui buvęs Čikagos arkivyskupas Francis George yra pasakęs, jog Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija yra viena iš 5 gražiausių bažnyčių Čikagoje. Lai istorinis kultūros ir architektūros paminklas gyvuoja ir toliau, burdamas ir vienydamas visų kartų lietuvius.

„Čikagos Aido“ korespondentė Rūta Taraškevičiūtė

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu